Containerförordning (1980:640)

SFS nr
1980:640
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-07-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:813

Allmänt

1 § Denna förordning gäller i anslutning till containerlagen
(1980:152).

2 § För godkännande enligt containerlagen (1980:152) skall
containrar genomgå den provning och motsvara de krav som
Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1106).

3 § Godkännande enligt containerlagen (1980:152) kan vara
typgodkännande eller godkännande av en enstaka container (individuellt
godkännande). Typgodkännande gäller för alla containrar med samma
konstruktion och utförande som provade exemplar. Individuellt
godkännande gäller endast för det provade exemplaret.

4 § Ackrediterade organ enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll utför
provning och avgör frågor om godkännande av containrar.
Förordning (2011:813).

5 § Ett beslut om godkännande medför rätt att anbringa säkerhetsskylt
på den eller de containrar som omfattas av beslutet.

Godkännandeförfarandet

6 § Ansökan om godkännande skall göras skriftligen av
containertillverkaren.

När ansökan om typgodkännande görs skall till ansökningshandlingen
fogas ritningar, konstruktionsspecifikation samt uppgifter om de
igenkänningstecken som tillverkaren kommer att tilldela
containertypen.

7 § En containertyp, som endast obetydligt avviker från en tidigare
godkänd typ, får godkännas utan provning om det är uppenbart att den
från säkerhetssynpunkt motsvarar den tidigare godkända typen.

8 § Containertillverkaren skall föra register över tillverkade
typgodkända containrar.

9 § Tillverkaren skall ställa containrar till förfogande i den
utsträckning som behövs för godkännandeförfarandet.

Egenkontroll

10 § Egenkontroll skall utföras på ett av följande sätt:

1. inom 30 månader från den dag då containern tillverkades och
därefter fortlöpande med högst 30 månaders mellanrum,

2. inom 5 år från den dag då containern tillverkades och därefter med
regelbundna, lika långa mellanrum om högst 30 månader. Förordning
(1984:27).

11 § Om det vid egenkontrollen visar sig att containern har sådana fel
som kan äventyra säkerheten får containern inte användas förrän den
har återställts i säkert skick.

12 § Vid egenkontroller skall föras protokoll. Dessa skall förvaras i
fem år hos den som har ansvaret för att containern är i säkert skick.

Övrigt

13 § Underrättelse om beslut som innebär förbud att använda en
container eller medgivande att använda en container för att slutföra
en pågående transport skall omgående tillställas den som har ansvaret
för containerns skick och, i förekommande fall, även den som för
tillfället disponerar över containern.

14 § Om en container vid kontroll visar sig ha sådana fel att det
klart framgår att den utgör en uppenbar säkerhetsrisk och det finns
anledning anta att felen förelåg vid godkännandet, skall den myndighet
som har meddelat godkännandet underrättas.

15 § Tillsynen över efterlevnaden av containerlagen (1980:152)
och av denna förordning utövas av Transportstyrelsen. Styrelsen
får efter samråd med Tullverket i enskilda fall fatta beslut om
sådana förbud och medgivanden som avses i 9 § första stycket
containerlagen. Förordning (2008:1106).

16 § Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt containerlagen
(1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen,

2. ytterligare föreskrifter i de frågor som anges i
containerlagen och denna förordning.

Rör föreskrifterna frågor om sådan kontroll som utförs av
Tullverket ska Transportstyrelsen höra Tullverket innan
föreskrifterna meddelas. Förordning (2010:1584).