Sekretessförordning (1980:657)

SFS nr
1980:657
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:641
Upphävd
2009-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:342

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen

1 § Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2
kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och
angår uppgifterna

1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska
förhållanden,

2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller
underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och
andra hinder,

4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och
säkerhetstjänsten,

5. militärtekniska forskningsresultat,

gäller sekretessen för uppgifterna under 1-3 i högst
etthundrafemtio

år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år.
Förordning (1991:1756).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen

1 a § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos
följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress,
hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter
avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som
utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till
personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom
eller henne lider men:

Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör
handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och
upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,

domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom
Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,

Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid
domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,

Justitiekanslern,

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium,
polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens
myndigheter,

Kustbevakningen,

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,

Försäkringskassan,

socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för
personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som
verkar inom socialtjänsten,
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de
andra myndigheter som svarar för personaladministrativ
verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,

Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk
och rättspsykiatrisk verksamhet,

Socialstyrelsen,

Statens institutionsstyrelse,

Migrationsverket,

Arbetsförmedlingen och Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen,

myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet,
såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör
uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av
försöksdjur,

Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som
rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av
försöksdjur,

Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i
besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan
inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott
och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt
producerade livsmedel och nya livsmedel,

Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser
ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och
förarprov för körkort. Förordning (2007:1213).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen

1 b § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser
registrering av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen
i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

1. fastighetsregistret

2. kommunala fastighetsregister

3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala
register för nationella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och
sjukvårdspersonal

5. Statens pensionsverks pensionsregister

6. Transportstyrelsens vägtrafikregister

7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets
personal

8. röstlängdsregister

9. det centrala hundregistret

10. Skatteverkets databas över identitetskort för
folkbokförda i Sverige
Förordning (2009:342)

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen

1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen
(1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som
erhållits enligt avtal med:

Securities and Investments Board i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24
augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars
1994,

Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg,
avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i
Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

Securities and Investments Board, Personal Investment Authority
Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited
och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien,
avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland,
avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den
21 september 1995,

Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

Securities and Investments Board, Securities and Futures
Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna
tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation
and Supervision of International Futures Markets and Clearing
Organisations den 3 februari 1997,

Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring
den 7 november 1997,

Bank of England och Financial Services Authority i
Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

Securities and Futures Commission i Hong Kong,
avsiktsförklaring den 12 september 1998,

Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna
tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on
the Exchange of Information and Surveillance of Securities
Activities den 26 januari 1999,

Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i
december 1999,

Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i
december 1999,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och
Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6
april 2000,

Securities Market Commission of the Republic of Latvia i
Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring
den 25 juni 2001,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska
unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april
2003,

FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december
2003,

Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari
2004,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland,
Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
avsiktsförklaring i mars 2004,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3
juni 2004,

New York State Banking Department, Memorandum of Understanding
i juni 2005,

Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz,
Memorandum of Understanding i april 2006,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den
31 augusti 2006,

Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge,
avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.
Förordning (2008:749).

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen

1 d § Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket
sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande
register:

bankregistret som förs av Bolagsverket,

biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt
varumärkeslagen (1960:644),

EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

filialregistret som förs av Bolagsverket,

föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som
förs av Bolagsverket,

stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,

varumärkesregistret som förs av Patent- och
registreringsverket.
Förordning (2007:736).

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen

2 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan
till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som
består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på
produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i
övrigt, för uppgifter om

1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgifterna röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens verksamhet.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i
högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen
för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som
har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det
vara av vikt att uppgifterna lämnas.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

3 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna
paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för
uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en
längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast
(S 1980:07) missbrukare uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Utredningen (Ju 1986:C) undersökningar rörande sekretessen gäller endast
för översyn av reglerna långtidsdömda uppgifter om enskildas
för straffverk- personliga förhållanden
ställighet för lång-
tidsdömda

Utredningen undersökningar om
(Fi 1986:06) tillämpningen av
för översyn av lagen betalningssäkrings-
(1978:880) om institutet
betalningssäkring för
skatter, tullar och
avgifter

Praxisutredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(Ku 1993:08) praxis i asylärenden uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Barnpornografi- utredningens under- sekretessen gäller endast
utredningen sökning om pedofili uppgifter om
(Ju 1994:14) enskildas personliga
förhållanden

Utredningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast
(A 1996:01) om utländska medborgare uppgifter om enskildas
möjligheterna att som sökt sig till personliga förhållanden
i s.k. anknytnings- Sverige och deras i
ärenden använda Sverige bosatta s.k.
belastnings- anknytningspersoner
uppgifter om i
Sverige bosatta
personer

1996 års Smittskydds- undersökningar om sekretessen gäller endast
kommitté (S 1996:07) tillämpningen av uppgifter om enskildas
smittskyddslagens personliga förhållanden
(1988:1472) bestäm-
melser om tvångs-
åtgärder

Kommissionen enkätundersökning om
(UD 1997:05) om egendom av judiskt
judiska tillgångar ursprung som förts
i Sverige vid till Sverige före
tiden för andra och under andra
världskriget världskriget

Utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(S 1997:14) om tillämpningen, och om uppgifter om enskildas
steriliseringar konsekvenserna av personliga förhållanden
tillämpningen för den
enskilde, av 1934 och
1941 års steriliserings-
lagar

Fastighetsbeskatt- undersökningar om sam-
ningskommittén bandet mellan priser
(Fi 1998:06) för bostadsrätter och
egenskaper hos bostads-
rättsföreningar
respektive bostads-
rätter

Utredningen
(Ku 1998:05) om ny- undersökningar om sekretessen gäller endast
hetsförmedlingen information till uppgifter om enskildas
till vissa sär- drabbade personer personliga förhållanden
skilt drabbade i
samband med brand-
katastrofen i
Göteborg

1998 års sexualbrotts- undersökningar av sekretessen gäller endast
kommitté straffmätning och uppgifter om enskildas
(Ju 1998:03) straffvärdes- personliga förhållanden
bedömning i sexual-
brottmål

Kommittén om dom- enkätundersökning sekretessen gäller endast
stolschefens roll om domstolsledning uppgifter om enskildas
och utnämningen av och utnämningen av personliga förhållanden
högre domar domare
(Ju 1998:08)

Utredningen om över- undersökning av rätts-
syn av lagstiftningen väsendets tillämp-
om olaga diskrimine- ning av 16 kap. 9 §
ring m.m. brottsbalken
(Ju 1999:10) (olaga diskrimine-
ring

Utredningen för över- undersökningar av be-
syn av processuella slutsprocessen i för-
regler inom social- tidspensionsärenden
försäkringen, m.m. enligt lagen
(S 1998:06) (1962:381) om
allmän försäkring

Personskadekommittén undersökningar av be-
(Ju 1999:04) slutsprocessen i för-
tidspensionsärenden
enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Utredningen om över- undersökning om verk-
syn av reglerna om samhet som bedrivs av
skattskyldighet i ideella föreningar
mervärdesskatte-
lagen m.m.
(Fi 1999:03)

Kommittén för över- undersökning av gri-
syn av utlännings- panden och domar av-
lagens bestämmelser seende 10 kap. 2 a
om anhöriginvandring och 5 §§ utlännings-
(UD 2000:03) lagen (1989:529) samt
6 kap. 8 och 9 §§
brottsbalken

Kommittén för hemlösa undersökning om
(S 1998:09) situationen för
hemlösa utanför
storstadsregionerna

Kommittén om till- undersökningar hos
synen över polisen och polisen och åklagar-
åklagarväsendet m.m. väsendetom klagomål,
(Ju 2000:15) brottsanmälningar och
förundersökningar
rörande anställda
inom polisen och
åklagarväsendet

LVM-utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast
(S 2002:04) tillämpningen av uppgifter om enskildas
lagen (1988:870) om personliga förhållanden
vård av missbrukare
i vissa fall

Egendomsskatte- ekonomiska
kommittén (Fi 2002:06) undersökningar inom
fastighetsskatte-,
förmögenhetsskatte-
och arvs- och
gåvoskatteområdet

Dentalmaterialutred- undersökningar om sekretessen gäller endast
ningen (S 2002:09) tillämpningen av uppgifter om enskildas
och konsekvenserna personliga förhållanden
för den enskilde av
tillämpningen av
6 och 7 §§
tandvårdsförordningen
(1998:1338)

Mervärdesskattesats- ekonomiska
utredningen undersökningar om
(Fi 2002:11) hushållens inkomster
och utgifter

Kriminalvårds- undersökningar rörande sekretessen gäller
kommittén straffverkställighet endast uppgifter om
(Ju 2002:13) enskildas personliga
förhållanden

Rattfylleri- undersökningar av sekretessen gäller
utredningen straffmätning och endast uppgifter om
(Ju 2003:12) påföljdsval i enskildas personliga
rattfyllerimål samt förhållanden
av verkställighet
av rattfylleridomar

Sociala barn- undersökningar om sekretessen gäller
och ungdomsvårds- barn- och ungdomsvård endast uppgifter om
kommittén enskildas personliga
(S 2003:6) förhållanden

Patientdatautred- enkätundersökning sekretessen gäller
ningen (S 2003:03) om patientjournaler endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Tonnageskatte- undersökning av sekretessen gäller
utredningen rederiers skatte- endast uppgifter om
(Fi 2004:20) och bokslutsvariabler enskildas ekonomiska
samt brutto- och förhållanden
nettotonnage på
rederiers fartyg

2005 års undersökning rörande sekretessen gäller
barnpornografi- brottsrubricering endast uppgifter om
utredning och påföljder vid enskildas personliga
(Ju 2005:07) barnpornografibrott förhållanden

Utredningen om ett undersökning rörande
nytt tandvårdsstöd tandvårdskonsumtion
för vuxna
(S 2005:08)

LSS-kommittén undersökningar rörande
(S 2004:06) fördelning och spridning
av kostnaderna för och
tillgången till insatser
enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till
vissa funktionshindrade
och enligt lagen
(1993:389) om
assistansersättning samt
undersökningar om dessa
insatsers kvalitet

Utredningen om undersökningar sekretessen gäller
dokumentation och rörande övergrepp endast uppgifter
stöd till enskilda och vanvård av om enskildas
som utsatts för enskilda vid personliga
övergrepp och institutioner och förhållanden
vanvård inom den familjehem inom den
sociala barnavården sociala barnavården
(S 2006:05)

Förtroendeutredningen undersökning om
(Ju 2007:08) förtroendet för
domstolarna

Utredningen om en undersökningar om sekretessen gäller
översyn av tillämpningen och endast uppgifter om
aktivitetsersättning om konsekvenserna enskildas personliga
(S 2007:15) av tillämpningen förhållanden
för den enskilde av
bestämmelserna om
aktivitetsersättning
i lagen (1962:381)
om allmän försäkring
och av andra åtgärder
som riktas mot
personer under 30 år
med funktionshinder

Studiesociala undersökningar om sekretessen gäller
kommittén (U 2007:13) studiesociala frågor endast uppgifter om
och enskildas personliga
studiemedelssystemet förhållanden

Trafikförsäkrings- undersökningar om
utredningen trafikskador och om
(S 2007:05) effekter för den
enskilde av
förändringar i
trafikförsäkringen

Ungdomsstyrelsen Undersökning av
utbildning,
sysselsättning
och övriga
levnadsvillkor för
ungdomar i ett antal
utanförskapsområden

Stiftelse och undersökning om sekretessen gäller
föreningsskatte- inkomstbeskattning endast uppgifter om
utredningen av stiftelser, enskildas ekonomiska
(Fi 2007:09) ideella föreningar, förhållanden
registrerade
trossamfund samt
vissa andra
juridiska personer

Utredningen om undersökning om sekretessen gäller
utvärdering av tillämpningen av endast uppgifter om
förbudet mot köp bestämmelsen om enskildas personliga
av sexuell tjänst straff för köp förhållanden
(Ju 2008:09) av sexuell tjänst
i dess nuvarande
och dess tidigare
lydelse

2. sjukvårds- miljömedicinska, sekretessen gäller endast
inrättningar, socialmedicinska, uppgifter om enskildas
utbildningsanstalter psykiatriska eller personliga förhållanden
och forsknings- andra medicinska
inrättningar studier

3. Riksskatteverket verkets undersökning av
utfallet av 1981
års allmänna
fastighetstaxering

4. Brottsförebyggande kriminologiska
rådet undersökningar

5. utbildnings- sociologiska, sekretessen gäller endast
anstalter och psykologiska, uppgifter om enskildas
forskningsin- pedagogiska eller personliga förhållanden
rättningar andra beteende-
vetenskapliga eller
samhällsveten-
skapliga studier

6. Vägverket haveriundersökningar

7. Boverket undersökning av sekretessen gäller
byggnaders tekniska endast uppgifter om
utformning enskildas personliga
förhållanden

8. Institutet för utvärdering av arbets-
arbetsmarknadspolitisk marknadspolitiskt moti-
utvärdering verade åtgärder och av
arbetsmarknadens funk-
tionsrätt

9. Livsmedelsekono- ekonomiska undersökningar
miska institutet inom jordbruks- och
livsmedelsområdet

10. Myndigheten för undersökningar av
samhällsskydd och olyckshändelser och
beredskap räddningsinsatser

11. Statens undersökningar inom sekretessen gäller
institutionsstyrelse missbruks- och endast uppgifter om
ungdomsvården under enskildas personliga
uppföljning efter förhållanden
avslutad vård

12. Statskontoret undersökning om sekretessen gäller
medborgarnas syn på endast uppgifter om
den offentliga enskildas personliga
förvaltningen förhållanden

undersökning av sekretessen gäller
effekterna av endast uppgifter om
förnyelsen av den enskildas personliga
arbetslivsinriktade förhållanden
rehabiliteringen

uppdrag att utvärdera sekretessen gäller
informationsutbyte endast uppgifter om
mellan myndigheter enskildas personliga
förhållanden

undersökning av sekretessen gäller
folkhögskolesatsningar endast uppgifter om
för arbetslösa enskildas personliga
inskrivna i förhållanden
aktivitetsgarantin
och för arbetslösa
ungdomar

undersökning av sekretessen gäller
finansiell samordning endast uppgifter om
inom enskildas personliga
rehabiliteringsområdet förhållanden

undersökning av sekretessen gäller
insatser för endast uppgifter om
funktionshindrade inom enskildas personliga
arbetsmarknadspolitiken förhållanden

undersökning av sekretessen gäller
försöksverksamhet med endast uppgifter om
avidentifierade enskildas personliga
ansökningshandlingar förhållanden
och en studie om
rekrytering med
mångfaldsperspektiv

undersökningar av sekretessen gäller
Försäkringskassans endast uppgifter om
kontrollarbete enskildas personliga
avseende felaktiga förhållanden
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning

undersökningar av sekretessen gäller
Arbetsförmedlingens endast uppgifter om
kontrollarbete enskildas personliga
avseende felaktiga förhållanden
utbetalningar

uppdrag att utvärdera sekretessen gäller
svenskundervisning endast uppgifter om
för invandrare (sfi) enskildas personliga
förhållanden

undersökningar om sekretessen gäller
erfarenheter av endast uppgifter om
särskilda enskildas personliga
fortbildningsinsatser förhållanden
för lärare

undersökningar av sekretessen gäller
Centrala endast uppgifter om
studiestödsnämndens enskildas personliga
kontrollarbete förhållanden
avseende felaktiga
utbetalningar

13. Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller
Justitiedepartementet endast uppgifter om
dels om utvisning på enskildas personliga
grund av brott (Ju förhållanden
2001:J), dels om
påföljdsval och
straffmätning vid
vållande till annans
död, grovt brott, och
vållande till
kroppsskada eller
sjukdom, grovt brott

undersökningar om sekretessen gäller
effekter av endast uppgifter om
förändringar inom enskildas personliga
skatte-, bidrags- och eller ekonomiska
socialavgiftsområdet, förhållanden
om inkomst- och
förmögenhetsfördelning
samt om
fördelningseffekter av
de offentliga
välfärdssystemen

undersökningar om sekretessen gäller
utveckling, förändring endast uppgifter om
samt effekter av enskildas personliga
åtgärder inom områdena eller ekonomiska
jakt och fiske, djur, förhållanden
jord- och skogsbruk,
livsmedel, landsbygd,
miljö och
naturresurser, energi,
kommunikationer,
näringsverksamhet,
arbetsmarknad,
undervisning och
utbildning,
socialtjänst, hälso-
och sjukvård samt
tandvård

14. Strålsäkerhets- undersökningar och sekretessen gäller
myndigheten studier i beredskaps- endast uppgifter om
och miljömålsarbetet enskildas personliga
förhållanden

15. Socialstyrelsen undersökningar om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare,
sjuksköterskor,
barnmorskor och
röntgensjuksköterskor
samt tandvårdens behov
av tandläkare och
tandhygienister på kort
och lång sikt

undersökning om
tillämpningen av
bestämmelserna om
genetisk information i
försäkringssammanhang
i lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m.

16. Rådet för undersökningar av
forsknings- och ansökningar om och
utvecklingssamarbete deltagande i
inom EU EU-programmen för
forskning och teknisk
utveckling

17. Statens
folkhälsoinstitut undersökningar om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer

18. Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller
produktrelaterade endast uppgifter om
olycksfall enskildas personliga
förhållanden

19. Åklagarmyndigheten undersökning sekretessen gäller
rörande endast uppgifter om
straffmätning och enskildas personliga
påföljdsval i mål förhållanden
om misshandel,
grov misshandel,
olaga hot, grovt
olaga hot, rån
och grovt rån samt
grov fridskränkning
och grov
kvinnofridskränkning

20. Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller
historia bland lärare dels om endast uppgifter om
Förintelsen, dels om enskildas personliga
hedersrelaterat våld förhållanden
eller förtryck

21. Kommerskollegium ekonomiska sekretessen
undersökningar på det gäller endast
handelspolitiska uppgifter om
området enskildas
ekonomisk
förhållanden

22. Premiepensions-
myndigheten undersökningar om
pensionsspararnas
investeringsbeteende
och utfallet av
detta

23. Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen
matvanor, gäller endast
livsmedelshantering uppgifter om
samt säker mat enskildas
personliga
förhållanden
Förordning (2009:3).

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen

3 a § Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 §
sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i
den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning
av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).
Förordning (1996:1089).

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen

4 § Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100)
gäller hos
arrendenämnderna,
hyresnämnderna,
Statens va-nämnd.

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen

5 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår
nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap.
1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registreras

Arbetsförmedlingen handlingar i ärenden rörande
enskilda arbetssökande

Arbetsgivarverket förslag till kollektivavtal

arbetslöshetskassorna handlingar i ärenden om
arbetslöshetsersättning och i
ärenden om medlemsavgift för
arbetslös medlem

Arbetsmiljöverket handlingar som ska ingå i
informationssystemet om
arbetsskador och statistiskt
primärmaterial

Fiskeriverket statistiskt primärmaterial och
handlingar som utgör underlag
för tillsyn av fiskerinäringen

Försäkringskassan handlingar i försäkringsärenden
och i ärenden om statligt
tandvårdsstöd,
samlingsräkningar med bilagor
för läkarvård eller annan
sjukvård samt statistiskt
primärmaterial

Försvarsmakten patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga och anställd
personal

Kommerskollegium ansökningar och andra handlingar i
licensärenden avseende
import och export av varor

kommunala myndigheter och handlingar i ärenden om
trafikhuvudmän färdtjänst och riksfärdtjänst

Kriminalvården handlingar som utgör underlag till
det centrala kriminalvårdsregistret
och handlingar som hör till journaler
som upprättats för enskilda i
kriminalvårdsverksamhet samt
transportbeställningar

Kustbevakningen anmälningar från sjöfarten om
fartygs ankomst till svenska
orter

landstingskommunala bevis om högkostnadsskydd
myndigheter och kommunala för patientavgifter i öppen
myndigheter i kommuner hälso- och sjukvård
som inte ingår i ett
landsting

Läkemedelsverket statistiskt primärmaterial

Migrationsverket av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur belastningsregister och
misstankeregistret samt
kontrollbesked från
Rikspolisstyrelsens
säkerhetsavdelning

Myndigheten för statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket provresultat som utgör underlag till
jägarexamensregistret och handlingar
som avser inbetalningar för jaktkort

polismyndigheterna anteckningar om det löpande
polisarbetet, sådana protokoll enligt
27 och 28 §§ polislagen (1984:387)
eller enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer
m.m. som avser avvisanden,
avlägsnanden, omhändertaganden,
gripanden eller fängselanvändning och
som inte registreras i särskilda
ärenden samt underrättelser från
kriminalvården om permissioner

Premiepensionsmyndigheten handlingar i försäkringsärenden
enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension

Riksbanken statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret,
misstankeregistret,
kriminalunderrättelseregister,
DNA-register, fingeravtrycksregister,
signalementsregister och andra
register angående brott, handlingar
som utgör underlag för sådan särskild
undersökning som avses i 14-16 §§
polisdatalagen (1998:622),
framställningar om
fingeravtrycksundersökning samt
statistiskt primärmaterial

sjukhus och andra patientjournaler, läkarvårdskvitton
inrättningar för vård samt samlingsräkningar
av patienter eller motsvarande handlingar
som upprättas i samband med
patientbesök

Skatteverket deklarationer, kontrolluppgifter och
andra handlingar som avser taxering
eller fastställande av skatt eller
avgift eller som rör anstånd med eller
krav på att lämna handlingar för dessa
ändamål eller handlingar som avser
beräkning, jämkning eller
återbetalning av skatt eller
handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter

Smittskyddsinstitutet remisser avseende patientprov

socialnämnderna och de handlingar som hör till enskildas
nämnder som svarar för personakter
verksamhet enligt
lagen (1993:387) om
stöd och service till
vissa funktionshindrade

Socialstyrelsen statistiskt primärmaterial och
anmälningar till
donationsregistret

Statens institutionsstyrelse handlingar som hör till
personakter som har upprättats
för enskilda

Statens jordbruksverk statistiskt primärmaterial

Statistiska centralbyrån statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets pliktverk patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga

Tullverket handlingar som angår klarering av varor
och transportmedel, handlingar som
innehåller bokningsuppgifter inhämtade från
transportföretag samt handlingar som ingår
i informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter

åklagarmyndigheterna utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag
ur belastningsregistret, misstankeregistret
och andra register som förs med stöd av
polisdatalagen (1998:622), utdrag ur
vägtrafikregistret samt rekvisitioner av
sådana utdrag
Förordning (2009:141).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen

6 § Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår
nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket
sekretesslagen (1980:100).

Myndigheter Register

allmänna domstolarna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelser på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning

allmänna diarier över mål enligt
förvaltningsdomstolarna smittskyddslagen (2004:168) och
enligt lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet
i vissa fall

beskickningar och konsulat samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock
inte Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)

Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar enligt
materielverk, Försvarets lagen (2000:130) om
radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets och över underrättelser inom
forskningsinstitut försvarets underrättelse- och
säkerhetstjänst

polismyndigheterna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om hemlig
teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning

Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden,
diarium över handlingar som rör
myndigheters krigsorganisation och
beredskapsförberedelser, diarier över
inriktningar och underrättelser
enligt lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f § förordningen
(1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet samt diarier hos
Utrikesdepartementet över handlingar som
kommit in eller upprättats i andra än
administrativa och konsulära ärenden
och handelsärenden

Rikspolisstyrelsen diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för hindrande och uppdagande av
brott mot rikets säkerhet m. m.

Signalspaningsnämnden diarier över ärenden om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet

Skatteverket diarium över ärenden om könsbyte

Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga,
sociala och medicinska frågor

Steriliseringsersättnings- diarium över ärenden om ersättning
nämnden till steriliserade

Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium
representation vid över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier
över handlingar som kommit in
eller upprättats i administrativa
ärenden och handelsärenden

Tullverket diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning

åklagarmyndigheterna diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig
kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning samt diarier
över förundersökningar som rör
brott mot rikets säkerhet
Förordning (2009:342).

Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet

7 § Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän
handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet
får, om inte annat följer av andra stycket, endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5
kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens
verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets
säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller
uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 §
sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till
en svensk myndighet,

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller
andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 §
sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket
förvaras i Statsrådsberedningen eller
Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande av
handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta
gäller dock inte om handlingen har lämnats över från ett
departement till Regeringskansliets centralarkiv.

Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens
prövning. Förordning (2009:342).

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen

1. utredning, planering,
tillståndsgivning, pris-
reglering, tillsyn och
stödverksamhet hos
regeringen i frågor som rör
näringslivet

2. utredning och planering
hos kommitté eller särskild
utredare som har tillkallats
med stöd av regeringens
bemyndigande i
frågor som rör näringslivet

3. stöd som handhas av sekretessen gäller inte
Arbetsförmedlingen och beslut i ärenden
planering hos
Arbetsförmedlingen i frågor
som rör byggnadsverksamhet

4. utredning och tillsyn
med avseende på samkörning
mellan kraftverk samt
behovet, tillgången eller
distributionen av
kraft inom riket

5. prisreglering på
jordbrukets och fiskets
områden

6. bidrag till utvecklings- sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbete som Statens jordbruks-
verk tar befattning med

7. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av
Kommerskollegium

8. stöd som handhas av
Export- kreditnämnden

9. utredning, planering, sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn över
Tillväxtverket, Verket för produktsäkerheten hos varor
innovationssystem, som är avsedda för konsumenter
Myndigheten för eller kan antas komma att
tillväxtpolitiska användas av konsumenter, om
utvärderingar och analyser, intresset av allmän kännedom
Sveriges geologiska om förhållande som rör risk
undersökning, Rymdstyrelsen, för skada på person har sådan
Strålsäkerhetsmyndigheten, vikt att uppgiften bör lämnas ut
Programrådet för forskning
för ett avfallssnålt samhälle,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Styrgruppen för Food from
Sweden, Myndigheten för
utländska investeringar i
Sverige samt Vägverket

10. utredning, planering och sekretessen enligt 2 § första
tillsyn med avseende på stycket 1 gäller inte för
ägarfrågor och ägarspridning uppgifter i tillsynsverksamheten,
samt sådan verksamhet som om intresset av allmän
bedrivs av bolag kännedom om förhållande som
där staten direkt eller rör människors hälsa, miljön eller
genom förmedling av annat redligheten i handeln eller
bolag äger aktier ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

11. utredning och planering
med avseende på lokaliserings-
politiska frågor inom ramen
för den av riksdagen
godkända ordningen för
lokaliseringssamråd enligt
överenskommelser mellan
regeringen och organisa-
tioner som företräder
näringslivet

12. utredning, tillstånds- sekretessen enligt 2 § första
givning och tillsyn enligt stycket 1 gäller inte för
lagen (1992:1119) om uppgifter i tillsynsverksamheten,
teknisk kontroll eller om intresset av allmän
enligt motsvarande äldre kännedom om förhållande som rör
bestämmelser människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

13. utredning, planering,
tillsyn och stöd som
handhas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

14. har upphävts genom förordning (2000:1134).

15. utredning i frågor om
energibesparande åtgärder
inom transportsektorn eller
om upphandling av olönsam
interregional trafik på
järnväg

16. utredning, planering sekretessen enligt 2 § första
och tillsyn som handhas av stycket 1 gäller inte för
Konsumentverket eller uppgifter i tillsynsverksamheten,
Konsumentombudsmannen om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

18. prisreglering och
utredning hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

20. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte
tillsyn som handhas av beslut i ärenden
Transportstyrelsen

sekretessen enligt 2 § första
stycket 1 gäller inte heller vid
Transportstyrelsens tillsyn över
produktsäkerheten hos varor
som är avsedda för konsumenter
eller kan antas komma att användas
av konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande som
rör risk för skada på person har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

22. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt virkesmätnings-
lagen (1966:209) och skogs-
vårdslagen (1979:429)

23. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om
krigsmateriel, kungörelsen
(1961:567) med närmare
bestämmelser om befordran
av krigsmateriel med
luftfartyg och utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla
användningsområden och
av tekniskt bistånd samt
utredning som handhas av
Försvarets radioanstalt
till stöd för
tillståndsgivning hos
Inspektionen för
strategiska produkter
enligt samma lag, eller
enligt motsvarande
äldre bestämmelser

24. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1939:174) om
tillverkning, införsel
och försäljning av
gasskyddsmateriel

25. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lotterilagen
(1994:1000) och kasinolagen
(1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt utredning
och planering som handhas
av Lotteriinspektionen

26. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt förordningen i ärenden
(1956:413) om klassificering
av kött, lagen (2006:805) om sekretessen enligt 2 § första
foder och animaliska stycket 1 gäller inte för
biprodukter, förordningen uppgifter i tillsynsverksamheten,
(2006:814) om foder och om intresset av allmän kännedom
animaliska biprodukter, de om förhållande som rör människors
föreskrifter som meddelats hälsa, miljön eller redligheten i
med stöd av förordningarna handeln eller ett liknande
och de EG-bestämmelser som allmänintresse har sådan vikt att
kompletteras av lagen samt de bör lämnas ut
förordningen (1997:969) om
import- och exportreglering,
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

27. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast enligt 2 §
nya verksamheter med första stycket 1
påverkan på miljön
enligt 17 kap.
miljöbalken

28. utredning, planering, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning, tillsyn beslut i ärenden med
och stöd inom jordbrukets, undantag för beslut i
rennäringens och fiskets ärenden om exportbidrag,
områden som handhas av produktionsbidrag och
Statens jordbruksverk, stöd till marknadsföring
Fiskeriverket, Sametinget,
Kustbevakningen och
länsstyrelsen

29. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och förordningen
(1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

31. utredning, planering,
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om
beredskapslagring av olja
och kol eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

32. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt strålskydds-
lagen (1988:220) eller sekretessen enligt 2 § första stycket
enligt motsvarande äldre 1 gäller inte för uppgifter i
bestämmelser tillsynsverksamheten, om intresset
av allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

33. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen sekretessen enligt 2 § första
(2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom
importeras från ett tredje om förhållande som rör
land, kungörelsen (1974:271) människors hälsa, miljön eller
om kontroll vid utförsel av redligheten i handeln eller
livsmedel eller enligt ett liknande allmänintresse har
motsvarande äldre sådan vikt att de bör lämnas ut
bestämmelser, de
föreskrifter som meddelats
med stöd av förordningarna
och kungörelsen och de
EG-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt rådets
förordning (EEG) nr 2377/90
av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för
högsta tilllåtna restmängder
av veterinärmedicinska
läkemedel i livsmedel med
animaliskt ursprung

34. tillsyn över hälso- sekretessen enligt 2 § första stycket
skyddet enligt miljöbalken 1 gäller inte om intresset av allmän
och förordningen kännedom om förhållande som rör
(1998:900) om tillsyn människors hälsa, miljön eller
enligt miljöbalken redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

35. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn enligt
lagstiftningen om djurskydd,
epizooti, zoonoser, kontroll
av husdjur, provtagning på
djur, införsel och utförsel
av levande djur, behörighet
att utöva veterinäryrket
och EG-bestämmelser som
kompletteras av
lagstiftningen samt enligt
förordningen (1994:1313) om
avgifter vid veterinär
yrkesutövning eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser och
förordningen (1971:810) med
allmän veterinärinstruktion

36. uppföljnings- och
stödverksamhet hos
länsstyrelserna,
Socialstyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
i frågor som rör förberedelser
enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

37. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1961:181) om försäljning
av teknisk sprit m.m.

39. utredning, sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte vid
enligt läkemedelslagen tillsyn över produktsäkerheten
(1992:859) eller enligt hos varor som är avsedda för
motsvarande äldre konsumenter eller kan antas
bestämmelser, tillsyn enligt komma att användas av
lagen (1993:584) om konsumenter, om intresset av
medicintekniska produkter allmän kännedom om förhållande
eller enligt motsvarande som rör risk för skada på
äldre bestämmelser, person har sådan vikt att
tillståndsgivning och uppgiften bör lämnas ut
tillsyn enligt lagen
(1996:1152) om handel med
läkemedel m.m., lagen
(2006:496) om blodsäkerhet
och lagen (2008:286) om
kvalitets- och
säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga
vävnader och celler,
tillsyn enligt rådets
förordning (EG) nr
953/2003 av den 26 maj
2003 om förhindrande av
att handeln med vissa
viktiga mediciner
avleds till Europeiska
unionen, tillsyn enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 726/2004 av den 31 mars
2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn
över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel
samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 816/2006
av den 17 maj 2006 om
tvångslicensiering av patent
för tillverkning av
läkemedelsprodukter för export
till länder med
folkhälsoproblem samt tillsyn
enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1901/2006 av den 12 december
2006 om läkemedel för
pediatrisk användning och om
ändring av förordning (EEG) nr
1768/92, direktiv 2001/20/EG,
direktiv 2001/83/EG och
förordning (EG) nr 726/20048

40. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte
tillsyn enligt lagen beslut i ärenden
(1992:860) om kontroll
av narkotika,
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 273/2004 av den 11
februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
Rådets förordning (EG)
nr 111/2005 av den 22
december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen
och tredjeländer,
eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning
och tillsyn enligt
lagen (1999:42) om
förbud mot vissa
hälsofarliga varor

41. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte
marinvetenskaplig forskning beslut i ärenden
enligt 7 kap. 23 §
miljöbalken

42. tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen
(2003:364) och
fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438)

43. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1966:314) om kontinental-
sockeln

44. tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1977:945)
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet

45. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut i stöd-
av Skogsstyrelsen i fråga om ärenden
produktionsförhållande hos
svenska sågverk och
producenter av skogs-
odlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen

46. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut i ärenden
miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap. 6 § miljöbalken och för sekretessen enligt 2 § första stycket 1
hantering av farligt avfall gäller inte för uppgifter i tillsyns-
enligt avfallsförordningen verksamheten, om intresset av allmän
(2001:1063) eller motsvarande kännedom om förhållande som rör
äldre bestämmelser samt människors hälsa, miljön eller redlig-
tillsyn över miljöfarlig heten i handeln eller ett liknande
verksamhet och hantering av allmänintresse har sådan vikt att de bör
farligt avfall enligt miljö- lämnas ut
balken och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken

47. tillsyn enligt
förordningen (1991:93)
om införande av OECD:s
principer om god laboratoriesed

48. tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon

49. tillsyn enligt
lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar

50. tillsyn över sådan sekretessen enligt 2 § första stycket
dumpning och förbränning 1 gäller inte om intresset av allmän
av avfall som anges i kännedom om förhållande som rör
15 kap. 31 § miljöbalken människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

51. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1971:1204) om
byggnadstillstånd m.m.

52. utredning, sekretessen gäller inte i
tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden
i fråga om kemiska produkter
och biotekniska organismer sekretessen enligt 2 § första
enligt miljöbalken eller stycket 1 gäller inte för
enligt till miljöbalken uppgifter i
anslutande förordningar eller tillsynsverksamheten, om
enligt EG-förordningar inom intresset av allmän kännedom om
samma område förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

53. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1985:855) om statligt stöd
till vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856) om
statligt stöd till viss
datakommunikation eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

54. tillståndsgivning och
tillsyn enligt tullagen
(2000:1281) eller motsvarande
äldre bestämmelser samt
utredning vid inrättande eller
indragning av tullkontor och
vid fastställande av
förrättnings- eller
farledsvaruavgift

55. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut
(2000:281) om regionalt i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
samt stöd till linjesjö-
farten på Gotland

56. tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningen
(2006:311) om transport av
farligt gods eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

57. tillsyn enligt förordningen
(1975:49) om gemensam
kontrollstämpel m.m. för
arbeten av guld, silver och
platina

58. tillståndsgivning och sekretess för ingivna undersöknings-
tillsyn enligt minerallagen resultat enligt 14 kap. 3 §
(1991:45), lagen (1985:620) minerallagen skall gälla i högst fyra år
om vissa torvfyndigheter och
lagen (1978:160) om vissa
rörledningar eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

59. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1993:555) om statligt stöd
till skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

60. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast enligt 2 §
(1991:978) om statsbidrag till första stycket 1
produktion av vissa läromedel
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

61. utredning som handhas
av Naturvårdsverket i samband
med ansökan om medel ur
EG:s LIFE-fond

62. tillståndsgivning och sekretessen enligt 2 §
tillsyn med stöd av lagen första stycket 1 gäller
(1988:868) om brandfarliga inte vid tillsyn över
och explosiva varor eller produktsäkerheten hos
motsvarande äldre varor som är avsedda för
bestämmelser konsumenter eller kan
antas komma att användas
av konsumenter, om
intresset av allmän
kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

63. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen sekretessen enligt 2 § första stycket 1
(2001:1080) om motorfordons gäller inte för uppgifter i tillsyns-
avgasrening och motorbränslen verksamheten, om intresset av allmän
samt förordningen (2001:1085) kännedom om förhållande som rör
om motorfordons avgasrening människors hälsa, miljön eller redlig-
eller motsvarande äldre heten i handeln eller ett liknande
bestämmelser allmänintresse har sådan vikt att de bör
lämnas ut

64. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:653) om statligt stöd
till energiteknik,
förordningen (1998:654) om
energiteknikbidrag och
förordningen (2003:564) om
bidrag till åtgärder för en
effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

65. utredning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1996:786) om tillsyn
över hälso- och sjukvården

sekretessen gäller inte för uppgifter
som avses i 26 § första
stycket lagen (1996:786) om tillsyn över
hälso- och sjukvården

66. utredning, tillstånds- sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen

67. tillsyn enligt lagen
(1975:1083) om uppgifts-
skyldighet rörande
mottagande av olja eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

68. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för uppgifter
tobakslagen (1993:581) som ingår i information som skall
eller enligt motsvarande spridas till konsumenter enligt
äldre bestämmelser 3 § tobaksförordningen (2001:312)

69. tillståndsgivning
enligt 3 kap. 11 §,
andra stycket, 5 kap.
9 1 andra stycket eller
7 kap. 17 § årsredovisningslagen
(1995:1554) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

70. utredning, planering
och tillsyn enligt lagen
(1976:295) om skyldighet
för näringsidkare att
medverka vid lagring för
försörjningsberedskap

71. stöd enligt presstöds- sekretessen gäller endast enligt 2 §
förordningen (1990:524), första stycket 1
förordningen (1993:567)
om statligt stöd till
kulturtidskrifter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

72. stöd genom garantier som
handhas av Riksgäldskontoret
eller Statens
bostadskreditnämnd samt
genom lån som handhas av
Riksgäldskontoret

73. stöd som handhas av sekretessen gäller endast enligt
Vetenskapsrådet, Forsknings- 2 § första stycket 1
rådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt
Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande

74. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid
energiproduktion och därtill
anslutande förordning

75. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(2001:770) om sjöfartsstöd
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

76. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden
förordningen (1985:738)
om dumpnings- och
subventionsundersökningar

77. planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt
ransoneringslagen (1978:268)

78. planering och tillsyn
enligt förfogandelagen
(1978:262)

79. stöd enligt förordningen
(1981:665) om
exportkreditfinansiering med
statligt stöd, förordningen
(1981:666) om statligt stöd
för kredit vid försäljning
inom landet i vissa fall
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

80. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
tillstånd till biluthyrning
enligt lagen (1998:492)
om biluthyrning eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

81. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast enligt
(1993:449) om statligt 2 § första stycket 1
litteraturstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

82. stöd enligt förordningen
(1978:507) om
industrigarantilån
m.m., förordningen (1998:996)
om sysselsättningsbidrag,
förordningen (2007:61) om
regionalt investeringsstöd,
förordningen (2000:282) om
småföretagsstöd, förordningen
(2000:283) om regionalt
bidrag till
företagsutveckling samt
förordningen (2000:284) om
stöd till kommersiell service
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

83. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enligt lagen (1992:1514)
om måttenheter, mätningar sekretessen enligt 2 § första
och mätdon eller enligt stycket 1 gäller inte för uppgifter
motsvarande äldre i tillsynsverksamheten, om intresset
bestämmelser och enligt av allmän kännedom om förhållande
lagen (1999:779) om som rör människors hälsa, miljön
handel med eller redligheten i handeln eller
ädelmetallarbeten ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att de bör lämnas ut

84. utredning om ekonomiska
förhållanden i ärenden om
trafiktillstånd enligt
yrkestrafiklagen
(1998:490) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

85. tillsyn som utövas sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Nämnden för offentlig
upphandling

86. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1998:222) om statligt stöd
till energiforskning

87. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden
arbetsstipendier till
läromedelsförfattare

88. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1979:357) om
yrkesmässig försäljning
av dyrkverktyg

90. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende
införsel av skogsodlings-
material

91. utredning, tillståndsgivning
och tillsyn i fråga om genetiskt
modifierade organismer enligt
miljöbalken, förordningen
(2002:1086) om utsättning av
genetiskt modifierade organismer
i miljön och förordningen
(2000:271) om innesluten
användning av genetiskt
modifierade organismer samt
tillsyn i fråga om genetiskt
modifierade organismer enligt
förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken

sekretessen enligt 2 §
första stycket 1 gäller
inte om intresset av
allmän kännedom om
förhållande som rör
människors och djurs
hälsa, miljön eller ett
liknande allmänintresse
har sådan vikt att
uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte
heller i övrigt beslut i
ärenden eller i ärenden
om tillstånd och anmälan
för en allmän beskrivning
av de genetiskt
modifierade organismerna,
för uppgift om vem som
bedriver den verksamhet
som omfattas av ärendet
och dennes adress, för
uppgift om verksamhetens
syfte och var
verksamheten bedrivs, för
uppgift om klassificering
i riskkategori, för
uppgift om skyddsåtgärder,
för planer för övervakning
av de genetiskt
modifierade organismerna
och för nödsituationer
samt för sådan
riskbedömning som avses i
1 kap. 6 § förordningen
(2002:1086) om utsättning
av genetiskt modifierade
organismer i miljön och
7 § förordningen
(2000:271) om innesluten
användning av genetiskt
modifierade organismer
eller uppgifter som en
ansvarig myndighet har
erhållit i enlighet med
artiklarna 4, 9 och 12
i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 1946/2003 av den 15
juli 2003 om
gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt
modifierade organismer
och som omfattas av de
begränsningar i
sekretessen som följer
av artikel 16 samma
förordning

92. stöd enligt förordningen
(1996:880) om finansiering
genom stiftelsen Industri-
fonden eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

93. tillsyn enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser

94. tillsyn enligt lagen
(1974:191) om bevaknings-
företag

95. beredskapsplanering för
livsmedelsförsörjning

96. utredning, planering och
stödverksamhet enligt lagen
(2006:647) om finansiella
åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk
verksamhet eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser

98. utredning, planering och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
stödverksamhet hos läns-
styrelserna i frågor som rör
näringslivet

99. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn som rör handel med
skjutvapen enligt vapenlagen
(1996:67)

100. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1982:1228) om statligt bidrag
för investeringar som rör
distribution av fjärrvärme och
förordningen (1983:1109) om
statligt stöd för vissa
energiprojekt eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

101. planering och tillsyn
som handhas av Försvarets
materielverk vid uppbyggnad
och kontroll av företags
säkerhetsskydd

102. tillsyn över sekretessen gäller inte beslut i ärenden
vattenverksamhet enligt
miljöbalken och
förordningen (1998:900)
om tillsyn enligt
miljöbalken

103. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
(1983:1108) om statligt bidrag
till installationer för
uppvärmning m.m.

104. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1983:1097) med
vissa bestämmelser om
larmanläggningar m.m.

105. utredning hos
Försvarets materielverk
för bedömning av
företag inför framtida
materielleveranser

106. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(1991:336) om
vissa dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av dryckes-
förpackningar av aluminium
samt över handhavande av
statliga medel för
företagshälsovård
inom lantbruket

107. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
och tillsyn enligt
miljöbalken och
annan lagstiftning i
fråga om åtgärder som
rör djur och växter
som tillhör skyddade arter

108. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden
projektbidrag enligt
förordningen (1976:528)
om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500)
om vissa särskilda
insatser på kulturområdet

109. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn som handhas av
Post- och telestyrelsen

110. utredning enligt lagen sekretessen gäller inte i ärende
(1990:712) om undersökning som avses i 8 kap. 16 §
av olyckor och förordningen sekretesslagen
(1990:717) om undersökning
av olyckor eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, särskild
utredning som har tillsatts
av regeringen för att
utreda en sådan olycka
som avses i 2 § nämnda lag
samt tillsyn som handhas
av Statens haverikommission

112. tillsyn som utövas sekretessen gäller inte beslut i ärenden
av Granskningsnämnden för
radio och TV samt utredning,
tillståndsgivning och
tillsyn som handhas av
Radio- och TV-verket

113. utredning och tillsyn
som handhas av Kammarkollegiet

114. utredning, tillstånds- sekretessen gäller inte beslut i ärenden
givning och tillsyn som
handhas av Revisorsnämnden

115. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden
tillsyn vid registrering av
fastighetsmäklare enligt
fastighetsmäklarlagen
(1995:400)

116. utredning och planering
som handhas av sjöräddnings-
centralen i Göteborg enligt
föreskrifter om informations-
skyldighet för vissa fartyg

117. utredning och sekretessen gäller inte beslut
stödverksamhet enligt i ärenden
förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s
strukturfonder eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser

118. utredning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte
lagen (1994:1708) om EG:s beslut i ärenden
förordningar om strukturstöd och
om stöd till utveckling av sekretessen enligt 2 §
landsbygden, lagen (1994:1710) om första stycket 1 gäller
EG:s förordningar om inte om intresset av
jordbruksprodukter, förordningen allmän kännedom om
(1999:1148) om EG:s förordningar förhållande som rör
om jordbruksprodukter, lagen människors och djurs
(1995:551) om EG:s förordning om hälsa, miljön,
ekologiskt framställda produkter, redligheten i handeln
förordningen (1995:702) om EG:s eller ett liknande
förordning om ekologiskt allmänintresse har
framställda produkter, lagen sådan vikt att
(1995:1336) om skydd för uppgifterna bör
beteckningar på jordbruksprodukter lämnas ut
och livsmedel, m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel, m.m.

119. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenden
enlig lagen (1999:381)
om åtgärder för att
förebygga och begränsa
följderna av allvarliga
kemikalieolyckor

120. utredning som handhas
av Livsmedelsekonomiska
institutet

121. utredning, sekretessen enligt 2 § första
tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte om
i fråga om växtskyddsmedel intresset av allmän kännedom
och biocidprodukter enligt om förhållande som rör
bestämmelserna om människors och djurs hälsa,
bekämpningsmedel och tillsyn miljön eller ett liknande
i miljöbalken, förordningen allmänintresse har sådan vikt
(2006:1010) om växtskyddsmedel,
förordningen (2000:338) om att uppgifterna bör lämnas ut
biocidprodukter och sekretessen gäller inte heller
förordningen (1998:900) om i övrigt beslut i ärenden eller
tillsyn enligt miljöbalken i ärenden om godkännande eller
registrering av växtskyddsmedel
eller biocidprodukter för en
allmän beskrivning av
produkterna och produkternas
namn, för uppgift om vem som
ansökt om godkännande eller
registrering och dennes adress,
för uppgift om vem som
tillverkat ett verksamt ämne,
för uppgift om namn på och
halten av ett verksamt ämne i
en produkt, för uppgifter om
benämning på sådana andra ämnen
i en produkt som betraktas som
farliga och därigenom påverkar
bedömningen av produkten, för
fysikaliska och kemiska
uppgifter om produkter och
deras verksamma ämnen, för
uppgifter om hur produkter
eller deras verksamma ämnen
kan göras oskadliga, för
sammanfattande uppgifter om
resultaten av försök som har
krävts för att fastställa ett
verksamt ämnes eller en
produkts effektivitet och dess
effekter på människor, djur
och miljö eller effekter i
fråga om resistens, för
uppgifter om åtgärder som bör
vidtas för att minska riskerna
i samband med användning och
annan hantering av produkter
samt för uppgifter om
analysmetoder beträffande en
produkts verksamma ämnen,
föroreningar eller
formuleringsämnen som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse eller beträffande
resthalter som är en följd av
godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig
betydelse

122. utredning och planering som sekretessen gäller endast
handhas av Banverket i fråga enligt 2 § första stycket 1
om tilldelning av
infrastrukturkapacitet enligt
järnvägslagen (2004:519) sekretessen gäller inte
eller enligt motsvarande beslut i ärenden
äldre bestämmelser

123. utredning och tillstånds- sekretessen gäller inte beslut
givning enligt 12 kap. 8 § i ärenden
första eller andra stycket aktie-
bolagslagen (1975:1385)

124. utredning och sekretessen gäller inte
tillståndsgivning enligt beslut i ärenden
1 kap. 4 § andra stycket
och 7 kap. 4 § första
stycket bokföringslagen
(1999:1078) samt utredning
i anmälningsärende enligt
7 kap. 3 a § samma lag

125. tillsyn enligt 7 § lagen sekretessen gäller inte beslut
(1994:847) om tekniska egen- i ärenden
skapskrav på byggnadsverk, m.m.

126. utredning av behovet av
narkotikaklassificering enligt
narkotikastrafflagen (1968:64)
och klassificering av varor
enligt lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga
varor

127. utredning,
tillståndsgivning och tillsyn
i fråga om typgodkännande
enligt fordonslagen (2002:574)

128. utredning, planering och
uppföljning hos Banverket
rörande trafik- och
transportutveckling samt
infrastruktur

129. utredning och planering sekretessen gäller inte
som handhas av beslut i ärenden
Transportstyrelsen och som
avser den civila sjöfarten
och hamnskyddet

130. tillsyn enligt sekretessen enligt 2 §
produktsäkerhetslagen (2004:451) första stycket 1 gäller
inte, om intresset av
allmän kännedom om
förhållande som rör risk
för skada på person har
sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut

131. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 §
(1996:18) om vissa säkerhets- första stycket 1 gäller
och miljökrav på fritidsbåtar inte, om intresset av
allmän kännedom om
förhållande som rör risk
för skada på person har
sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut

132. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 §
(1998:1707) om åtgärder mot första stycket 1 gäller
buller och avgaser från mobila inte vid tillsyn över
maskiner produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för
konsumenter eller kan
antas komma att användas
av konsumenter, om
intresset av allmän
kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut

133. utredning, planering, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden
enligt lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

134. utredning och planering
enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap
eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser

135. utredning enligt förordningen sekretessen enligt 2 §
(2005:209) om producentansvar för första stycket 1 gäller
elektriska och elektroniska inte om intresset av
produkter och tillsyn i fråga om allmän kännedom om
producentansvar för elektriska och förhållande som rör
elektroniska produkter enligt människors hälsa, miljön
förordningen (1998: 900) om eller redligheten i
tillsyn enligt miljöbalken handeln eller ett
liknande allmänintresse
har sådan vikt att
uppgifterna bör lämnas ut

136. tillståndsgivning och tillsyn
enligt EG-förordningar om ekonomiska
sanktioner och enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella
sanktioner samt utredning till stöd
för sådan tillståndsgivning och
tillsyn

137. tillsyn enligt lagen
(2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel
Förordning (2009:141).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 119
Arbetsförmedlingen 3
Arbetslivsforskning 9, 73
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 87
Avfall 46, 50
Avgaser 63

Banverket 122, 128
Bekämpningsmedel 121

Beredskapslagring 31
Beredskapsplanering 95, 134
Bevakningsföretag 94
Bilskrotningslagen 63
Biluthyrning

Biocidprodukter 121

Biotekniska organismer 80
52
Bolag, statligt 10
Brandfarliga varor 62
Byggnadstillstånd 51
Byggnadsverksamhet 3
Byggprodukter 125
Datakommunikation 53
Djur 35, 107
Dryckesförpackningar 106
Dumpning 50
Dumpnings- och subventionsundersökningar 76
Dyrkverktyg 88

EG:s LIFE-fond 61
Ekologiskt framställda produkter 118
Ekonomiska sanktioner 136
Elektriska och elektroniska produkter 135
Elsäkerhetsverket 9
Energibesparande åtgärder 15
Energiforskning 86
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 100
Energiteknik 64
Energiteknikbidrag 64
Epizootilagstiftning 35
Europeisk läkemedelsmyndighet 39
Explosiva varor 62
Exportkreditfinansiering 79
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 26

Farledsavgift 54
Farligt avfall 46
Farligt gods 56
Fartyg 42
Fastighetsmäklare 115
Film 108
Fiskeriverket 28
Fjärrvärme 100
Foder 26
Fordonslagen 127
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap 73
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande 73
Fritidsbåtar 131
Fyr- och farledsvaruavgift 54
Förbränning 50
Företagshälsovård inom lantbruket 106
Företagsstöd, regionalpolitiskt 82
Förfogandelagen 78
Förorening 93
Förrättningsavgift 54
Försvarets materielverk 101, 105
Försvarsuppfinningar 49
Försäkringskassan 18
Försörjningsberedskap 70

Garanti 72
Gasskyddsmateriel 24
Genetiskt modifierade organismer 91
Granskningsnämnden för radio och TV 112
Guld 57

Hamnskydd 129
Humanläkemedel 39
Husdjur 35
Hälso- och sjukvård 65
Hälsofarliga varor 40, 126
Hälsoskydd 34

Importreglering 26
Industrifonden 92
Industrigarantilån 82
Investeringar 9, 64, 100
Investeringar på energiområdet 64
Investeringsstöd 82

Jordbruk 28, 118
Järnvägstrafik 15
Kammarkollegiet 113
Kasino 25
Kemikalier 119
Kemiska produkter 52
Kol 31
Kommersiell service 82
Kommerskollegium 7
Kommitté 2

Konkurrensverket 17

Konstnärer 108
Konsumentombudsmannen 16
Konsumentverket 16
Kontinentalsockeln 43
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 23
Krishantering 36, 134
Kulturtidskrifter 71
Kustbevakningen 28
Kärnteknisk verksamhet 29, 96
Kött 26

Laboratoriesed 47
Larmanläggningar 104
Litteraturstöd 81
Livsmedel 33, 118, 120
Livsmedelsekonomiska institutet 120
Livsmedelsförordningen 33
Lokaliseringssamråd 11
Lotterier 25
Läkemedel 18, 33, 39
Läkemedelslagen 39
Länsstyrelserna 28, 36, 98
Läromedel 60

Marinvetenskaplig forskning 41
Materielleveranser 105
Medicintekniska produkter 39
Miljöavgift 74
Miljöbalken 27, 34, 41, 46, 50,
52, 91, 102, 107
Miljöfarlig verksamhet 46
Miljön 27
Minerallagen 58
Mobila maskiner 132
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13,36
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser 9
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 9
Måttenheter 83

Narkotikaklassificering 126
Narkotikakontrollagen 40
Narkotikaprekursorer 40
Naturvårdsverket
Nikotinläkemedel 137
Nämnden för offentlig upphandling 61
85
Olja 31, 67
Olyckor 110

Platina 57
Post- och telesstyrelsen 109
Presstödsförordningen 71
Prisreglering, hos regeringen 1
Prisreglering och utredning, hos
Läkemedelsförmånsnämnden 18
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område 5
Producentansvar 135
Produkter med dubbla användningsområden 23
Produktsäkerhetslagen 130
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt
samhälle 9
Provtagning på djur 35

Radio- och TV-verket 112
Ransoneringslagen 77
Regeringen 1
Regional utvecklingspolitik 82
Rennäringen 28
Revisorsnämnden 114
Riksgäldskontoret 72
Risk- och sårbarhetsanalys 134
Rymdstyrelsen 9
Rådet för arbetslivsforskning 14
Rörledningar 58

Salmonella 35
Sametinget 28
Silver 57
Sjöfart 42, 55, 75, 129
Sjöfartsverket 129
Sjöräddningscentralen i Göteborg 116
Skatteverket 123, 124
Skjutvapen 99
Skogsbruket 59
Skogs- och jordbrukets forskningsråd 73
Skogsodlingsmaterial 45, 90
Skogsstyrelsen 45
Skogsvård 22, 90
Småföretagsstöd 82
Statens bostadskreditnämnd 72
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 110
Statens jordbruksverk 6, 28
Statsbidrag 19
Strukturfonder 117
Strålskyddslagen 32
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Sveriges ekonomiska zon 48
Sysselsättningsbidrag 82
Sågverk 45
Säkerhetsskydd 101
Särskild utredare 2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 18
Teknikupphandling 64
Teknisk kontroll 12
Teknisk sprit 37
Tekniskt bistånd 23
Tillväxtverket 9
Tjänsteresor 53
Tobakslagen 68
Torvfyndigheter 58
Trafiktillstånd 84
Transportbidrag 55
Transportstyrelsen 29, 129
Trädgårdsväxter 44
Tullagen 54
Tullkontor 54
Tullförrättning 54
Täktverksamhet 41

Upphandling 85
Uppvärmning 103
Utsläpp av koldioxid 133
Utsäde 66

Vapenlagen 99
Vattenverksamhet 102
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 73
Veterinär 35
Veterninärmedicinska läkemedel 33
Virkesmätning 22
Vägverket 9
Växter 44, 66, 107

Yrkestrafiklagen 84

Årsredovisningslagen 69

Ädelmetallarbeten 83
Ägarfrågor 10
Förordning (2009:141).

Övergångsbestämmelser

1986:563

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts
av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983
års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har
bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd
till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre
bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag
till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd
enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets
rationalisering m. m.

1986:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått
i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till
tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607)
om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser.

1987:981

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av
Länsläkarorganisationen.

1988:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått
i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till
viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om
statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen
(1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.

1990:1126

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och
stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och
Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt
kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel
av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt
förordningen (1975:632) om lånegaranti för
arbetsmiljöförbättringar.

1991:1756

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter
den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från
trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1
januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv
av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till
överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859)
med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser.

1992:792

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering
och tillsyn som har utövats av Statens pris- och
konkurrensverk.

1992:1476

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende
bil-, körkorts- och felparkeringsregistret,
haveriundersökningar och tillsyn,

2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska
inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom
informationsteknologiområdet och Delegationen för
verkstadsteknisk utveckling.

1993:824

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering,
tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för
statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen
(1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen
(1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag,
förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och
förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.

1993:1431

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med
Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot
investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd
enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av
vissa mineral.

1994:1030

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre
bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande
gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som
registrerats före ikraftträdandet.

1995:1461

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats
enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
gäller 1 b § i sin äldre lydelse.

1996:71

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och
tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176).

1996:823

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt
förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra
kreditinstitut.

1998:180

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som
utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt
förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och
teknikutvecklingsverket.

1998:223

1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt
förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning.

1998:785

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt
lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.

1998:1333

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga
om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt
naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn
enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud
mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning
och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och
lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska
bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning,
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om
genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt
vattenlagen (1983:291).

1999:909

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen,
Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före
ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till
kriminal- och polisregister som förs med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om
belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.

2000:384

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och
tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

2000:621

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos
Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med
Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj
1994 med tillägg den 3 november 1998.

2002:617

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering,
tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för
civil beredskap.

2002:711

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga
om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats
av Riksförsäkringsverket.

2003:374

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga
om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003.

Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om

1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska
investeringar i Sverige,

2. tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser
hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt

3. Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av
fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels
datorrelaterade brott och datormissbruk.

2003:569

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt
fartygssäkerhetslagen (1988:49).

2003:876

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av
Riksskatteverket,

2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens
jordbruksverk,

3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av
avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,

4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser,

5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för
samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och
telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen
(1993:597).

2004:550

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning
och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av
Banverket.

2004:1011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,

2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet som har utövats av Delegationen för
energiförsörjning i Sydsverige,

3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av
Luftfartsverket.

2006:169

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i
personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden.

2006:624

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i
personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.

2007:496

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om sektress i
personaladministrativ verksamhet hos Djurskyddsmyndigheten.

2007:1213

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos
Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna,

2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och
pensionsverk,

2008:1258

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och
stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,

2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av
Järnvägsstyrelsen,

3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av
Luftfartsstyrelsen,

4. utredning, planering och tillsyn som utförts av
Sjöfartsverket,

5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,

6. tillsyn som utförts av Vägverket.

3. stöd som handhafts av Arbetsmarknadsverket och planering som
utförts hos verket i frågor som rör byggnadsverksamhet.

2008:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete
som utförts av Statens strålskyddsinstitut,

2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i
utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och
stödverksamhet.

2008:749

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering
och utredning som hanterats av Läkemedelsförmånsnämnden.

2008:1258

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om

1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och
stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,

2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av
Järnvägsstyrelsen,

3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av
Luftfartsstyrelsen,

4. utredning, planering och tillsyn som utförts av
Sjöfartsverket,

5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,

6. tillsyn som utförts av Vägverket.

2009:3

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. Äldre
föreskrifter gäller dock i fråga om sekretess vid utredning,
planering, tillståndsgivning och tillsyn som utförts enligt
lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

2009:141

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering,
tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av
Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för
näringslivsutveckling.