Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt

SFS nr
1980:659
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-08-14

Har i en författning, som har tillkommit genom beslut av en
förvaltningsmyndighet eller en kommun, meddelats en särskild
föreskrift om förbud att röja eller utnyttja vad någon har erfarit
i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt, får
förvaltningsmyndigheten eller kommunen upphäva föreskriften eller
ändra den, om ändringen innebär att någon sådan tystnadsplikt
inte längre föreskrivs i den särskilda bestämmelsen.