Lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier

SFS nr
1980:705
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1980-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:557
Upphävd
1998-07-01

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier.
Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.