Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.

SFS nr
1980:719
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1980-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601)
i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och
kilometerskatt som träder i kraft den 1 november 1980 gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) tillämpas
vid uppbörd m.m. enligt denna förordning, om inte annat följer av
3-10 §§.

Fordonsskatt

3 § Har före den 1 november 1980 fordonsskatt påförts för tiden
därefter enligt en skattesats som gällde dessförinnan, skall
tillkommande skattebelopp erläggas för tiden från och med denna dag
till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt påförts för
skatteperiod, till utgången av skatteperioden.

4 § Sådan tillkommande skatt som avses i 3 § förfaller till betalning
den 1 december 1980.

5 § Den som vid ingången av november 1980 är skattskyldig för ett
visst fordon är skyldig att erlägga tillkommande skatt enligt 3 § för
fordonet.

6 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en avi
med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den
skattskyldige, som har att erlägga tillkommande skatt, inte har fått
någon sådan avi, skall han senast den 24 november 1980 anmäla detta
till länsstyrelsen.

7 § En avi som är försedd med vederbörligt kvitto gäller som särskilt
skattekvitto.

Kilometerskatt

8 § Ägaren av ett fordon skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt
eller har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från
föregående ordinarie avstämpling till utgången av oktober 1980, lämna
uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Uppgiften skall
lämnas på en blankett som skall ha kommit in till
trafiksäkerhetsverket senast den 4 november 1980.

9 § Trafiksäkerhetsverket skall sända en blankett för uppgift till
ledning för beräkning av kilometerskatt till varje ägare av ett fordon
som är kilometerskattepliktigt eller som har varit det men på grund av
avställning inte längre är det. Beskattningsmyndigheten skall sända en
sådan blankett till varje ägare av ett fordon som första gången blir
kilometerskattepliktigt under oktober 1980.

10 § Har ägaren inte erhållit någon blankett enligt 9 § skall han
senast den 24 oktober 1980 anmäla detta till länsstyrelsen.