Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

SFS nr
1980:743
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1980-10-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1223
Upphävd
2005-01-01

Nedsättning och återbetalning av spansk skatt på utdelning, ränta och
royalty för person med hemvist i Sverige

1 § Fysisk eller juridisk person som enligt avtalet eller förordningen
(1977:75) har hemvist i Sverige och önskar nedsättning eller
återbetalning av spansk skatt på utdelning enligt art. X, ränta
enligt art. XI eller royalty enligt art. XII i avtalet skall göra
skriftlig ansökan om detta.

2 § Ansökan om nedsättning eller återbetalning av skatt enligt 1 §
skall vara avfattad på formulär med beteckning EE-RS NEDSÄTTNING
(bilaga 1) i fråga om nedsättning av skatt på ränta och utdelning. EE-
RS NEDSÄTTNING ROYALTY (bilaga 2) i fråga om nedsättning av skatt på
royalty, EE-RS ÅTERBETALNING (bilaga 3) i fråga om återbetalning av
skatt på utdelning och ränta samt EE-RS ÅTERBETALNING ROYALTY (bilaga
4) i fråga om återbetalning av skatt på royalty. Ansökan upprättas
i fyra exemplar i fråga om nedsättning och tre exemplar i fråga om
återbetalning samt ges in till länsstyrelsen i det län där
den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Formulär till ansökan
tillhandahålls av länsstyrelsen.

3 § Sedan ansökan kommit in undersöker länsstyrelsen om förutsättning
föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i
2 § angivna formulären. Om sådan förutsättning föreligger, lämnar
länsstyrelsen kostnadsfritt sådant intyg. I fråga om förfarandet i
övrigt gäller de upplysningar som tryckts på respektive formulär,
varvid särkilt bör uppmärksammas den tidsfrist som gäller för
återbetalning av skatt på utdelning, ränta och royalty.