Förordning (1980:754) om upplåtande av det allmänna kart- materialet för följdproduktion m.m.

SFS nr
1980:754
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1980-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1418
Upphävd
1996-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Det allmänna kartmaterial, till vilket staten har upphovsrätt,
får enligt föreskrifterna i denna förordning upplåtas för
framställning av följdprodukter.

Bestämmelser om upphovsrätt och vissa andra rättigheter med avseende
på kartmaterial finns i lagen (1960: 729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk.

Bestämmelser om att kartor över svenskt område i vissa fall inte får
spridas utan tillstånd finns i lagen (1993: 1742) om skydd för
landskapsinformation.

I fråga om tillhandahållande av kartmaterial som utgör allmänna
handlingar finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen.
Förordning (1995:161).

2 § I denna förordning används följande uttryck med den betydelse som
anges nedan.

1. Allmänna kartor: Sådana kartor som regeringen beslutar att statens
lantmäteriverk skall utge.

2. Grundmaterial till allmänna kartor: Deloriginal till allmänna kartor.

3. Allmänt kartmaterial: Allmänna kartor och grundmaterialet till dessa.

4. Följdprodukter: Kartor som helt eller till någon del återger allmänt
kartmaterial. Förordning (1988:1227).

3 § Tillämpningen av denna förordning ankommer på statens lantmäteriverk.

Lantmäteriverket får bemyndiga överlantmätarmyndigheter att handlägga
ärenden enligt denna förordning. Förordning (1984:431).

4 § Lantmäteriverket skall hålla grundmaterialet till allmänna kartor
tillgängligt för användning senast när exemplar av kartan hålls till-
gängliga för försäljning eller för annan spridning till allmänheten.

5 § Statliga lantmäterimyndigheter får använda allmänt kartmaterial till
vilket staten har upphovsrätt för att framställa följdprodukter. Lantmäteri-
verket får medge att andra använder kartmaterialet på detta sätt. Sådant
medgivande skall verket lämna när någon begär det, om det inte finns
synnerliga skäl mot detta. Medgivande får inte vägras av konkurrensskäl.

Om allmänt kartmaterial skall användas för kartor över fjällområden eller över
andra områden där särskilda krav måste ställas på kartornas tillförlitlighet,
skall lantmäteriverket föreskriva de villkor som behövs för att dessa krav
skall uppfyllas.

För kartor som framställs under höjd beredskap för totalförsvarets behov
behövs inget medgivande. Lantmäteriverket får föreskriva att medgivande inte
behövs för att använda allmänt kartmaterial i de fall som anges i 7 § 1–4.
Förordning (1984:431). Förordning (1993:273).

Ersättningsbestämmelser

6 § Statliga lantmäterimyndigheter och den som enligt 5 § första stycket
får medgivande att använda det allmänna kartmaterialet för att framställa
följdprodukter skall betala en avgift för detta. Om inte något annat följer
av fjärde stycket eller av 7 § skall avgiften utgöra ersättning för

1. rätten att använda allmänt kartmaterial för att framställa följdprodukter
(nyttjanderätten),

2. en skälig andel av lantmäteriverkets samlade kostnader för den verksamhet
som sammanhänger med uppgiften att pröva frågor enligt denna förordning.

Att ersättning skall betalas för kopior av allmänt kartmaterial eller annat
underlag m. m. som lantmäteriverket på uppdrag tillhandahåller följer av 1 §
andra stycket lantmäteritaxan (1971:1101).

Om den ersättning som skall tas ut enligt första stycket är ringa, får
lantmäteriverket efterge den.

Om en följdprodukt kan antas komma att påverka försäljningen av en allmän
karta, får lantmäteriverket dessutom ta ut en särskild avgift. Den får uppgå
till högst det belopp som motsvarar kostnaderna för att trycka och lagerhålla
de exemplar av kartan som på grund av konkurrens från följdprodukten sannolikt
inte kommer att kunna säljas. Avgiften får tas ut endast om följdprodukten
hålls tillgänglig för försäljning eller för annan spridning till allmänheten
inom två år från den dag då exemplar av den berörda editionen av den allmänna
kartan första gången hålls tillgänglig för försäljning eller för annan sprid-
ning till allmänheten. Som ytterligare förutsättning gäller att ansökan om
medgivande enligt 5 § för följdprodukten inte har gjorts i sådan tid att lant-
mäteriverket hade kunnat beakta den när den allmänna kartan trycktes. Den
särskilda avgiften får inte tas ut för sådana följdprodukter som framställs
enbart för att användas inom en statlig eller kommunal myndighet eller vid
myndighetsutövning. Förordning (1984:431).

Särskilda bestämmelser om ersättning för nyttjanderätten

7 § Någon ersättning för nyttjanderätten skall inte betalas om

1. statliga lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för användning
inom myndigheten eller vid fastighetsbildning eller fastighetsregistrering,

2. kommunala lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för användning
vid fastighetsbildning eller fastighetsregistrering,

3. följdprodukten framställs för att tjäna som information om de allmänna
kartorna,

4. det allmänna kartmaterialet kopieras i mindre omfattning i en färg och i
format som inte är större än A 3. Förordning (1984:431).

8 § Lantmäteriverket bestämmer ersättningen för nyttjanderätten med ledning av
de bidrag till utgifterna för den allmänna kartläggningen som enligt särskilda
bestämmelser skall tas ut vid försäljning av de allmänna kartorna. Ersättningen
i fråga om följdprodukter som till sitt ändamål helt stämmer överens med en
allmän karta skall vara 50 procent högre än det bidrag som tas ut vid för-
säljning av den allmänna kartan.

Ersättningen för nyttjanderätten skall bestämmas som ett engångsbelopp, eller,
om sökanden begär det, årsvis i efterhand. Ersättning som bestäms i efterhand
skall motsvara 139 procent av vad som skulle ha betalats som engångsbelopp.
Förordning (1984:431).

9 § har upphävts genom förordning (1984:431).

10 § Ersättningen för nyttjanderätten får sättas ned om

1. följdprodukten framställs i stora upplagor,

2. följdprodukten har lägre kvalitet än den allmänna kartan,

3. medgivandet avser en tid om minst två år,

4. endast en del av innehållet i den allmänna kartan används,

5. följdprodukten i större omfattning tillförs annan information än den som
finns i det allmänna kartmaterialet,

6. det av särskilda skäl är befogat att främja användningen av det allmänna
kartmaterialet framför kartmaterial med låg kvalitet.

Ersättningen för nyttjanderätten får även sättas ned för kommuner som medverkar
vid redovisning av bebyggelse eller andra uppgifter på den ekonomiska kartan.
Förordning (1988:793).

11 § För följdprodukter som skall användas som undervisningsmaterial i grund-,
gymnasie- eller högskolan skall ersättningen för nyttjanderätten sättas ned
med 80 procent. Förordning (1984:431).

12 § Om ersättningen för nyttjanderätten skall sättas ned enligt mer än en av
de grunder som anges i 10 och 11 §§, skall tillkommande nedsättningar bestämmas
med utgångspunkt i det belopp som har räknats fram vid den närmast föregående
nedsättningen.

13 § har upphävts genom förordning (1984:431).

Övriga bestämmelser

14 § Ansökan om medgivande att använda det allmänna kartmaterialet skall
vara skriftlig och innehålla de uppgifter som lantmäteriverket bestämmer.
Om lantmäteriverket medger det, får ansökan i stället göras muntligt.

15 § Lantmäteriverket skall utfärda ett skriftligt besked om medgivandet,
om det inte är uppenbart onödigt. Beskedet skall innehålla uppgifter om
den följdproduktion som avses, villkoren för medgivandet, den avgift som
skall betalas och när betalningen skall ske. I beskedet skall också erinras
om att samma medgivande kan komma att lämnas till andra sökande.

16 § Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid eller om villkor för
medgivandet inte uppfylls, får lantmäteriverket återta medgivandet. En
erinran om detta skall tas in i beskedet enligt 15 §.

17 § Beslut av en överlantmätarmyndighet får överklagas hos lantmäteriverket
genom besvär. Lantmäteriverkets beslut enligt 5 §, 6 § fjärde stycket och
16 § får av sökanden överklagas hos regeringen genom besvär.

Lantmäteriverkets beslut i övrigt enligt denna förordning får ej överklagas.
Förordning (1984:431).

18 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
lantmäteriverket.

Övergångsebstämmelser

1984:431

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande, om ansökan om medgivande att framställa tillfälliga följd-
produkter har kommit in före ikraftträdandet.