Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

SFS nr
1980:770
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-10-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1179

1 § I denna förordning anges de grunder som skall tillämpas vid

1. beräkning av kapitalbelopp och fondkapital enligt punkt 7
övergångsbestämmelserna till kungörelsen (1972:412) om sjömanspension,

2. beräkning av kapitalbelopp och engångsbelopp enligt 11 a §
kungörelsen om sjömanspension och enligt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (1980:432) om ändring i
kungörelsen,

3. omräkning av pensionsbelopp enligt punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till sistnämnda förordning.

2 § Beräkningen skall göras med utgångspunkt från aktuell
pensionsnivå.

3 § Räntefoten antas till 2,5 procent för pension som omräknas vid
ändring av basbeloppet (värdesäkrad pension) och 7,5 procent för annan
pension (ej värdesäkrad pension).

4 § Som antaganden i fråga om dödlighet gäller de formler som
försäkringsinspektionen har fastställt enligt punkt 2.a i bilagan till
kungörelsen (BFFS 1977:5) om försäkringstekniska grunder att tillämpas
vid beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.

5 § Vid tillämpning av 11a § tredje stycket kungörelsen (1972:412) om
sjömanspension får det enligt 2-4 §§ beräknade beloppet sättas ned, om
det är motiverat med hänsyn till den försäkrades allmänna
hälsotillstånd eller med hänsyn till förväntad nedsättning av
pensionsbeloppet på grund av samordning med annan pension.

6 § Belopp som har räknats fram enligt 2-5 §§ skall höjas med tre
procent (omkostnadstillägg).

7 § Närmare föreskrifter om beräkning av sådana
kapitalbelopp m.m. som avses i denna förordning meddelas av
Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1179).