Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall

SFS nr
1980:772
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-10-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

I fråga om sådana ärenden om bostadslån, i vilka preliminärt beslut om
lån har meddelats före den 1 november 1980, får låneunderlaget höjas
med ett belopp som motsvarar den beräknade merkostnad som belöper på
låneunderlaget och som uppkommer till följd av höjningen av
mervärdeskatt enligt lagen (1980:676) om ändring i lagen (1968:430) om
mervärdeskatt. Om bostadslånet avser ett småhus som skall bebos av
lånesökanden får låneunderlaget höjas på samma sätt, under
förutsättning att beslut om lån har meddelats under tiden den 1
juli-den 31 oktober 1980.

Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen.