Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag

SFS nr
1980:803
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:281
Upphävd
2000-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1225

1 § För att främja en samhälllsekonomiskt och i övrigt lämplig
lokalisering av näringslivet kan bidrag för transport av gods
lämnas enligt denna förordning.

Transportbidrag kan lämnas till fysiska personer som bor i
Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Transportbidrag får dock endast lämnas om och i den omfattning
Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som
gäller för bidraget. Förordning (1999:1225).

2 § Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län;

av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs,
Ovanåkers och Söderhamns kommuner;

av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs
kommuner. Förordning (1996:1569).

2 a § Transportbidrag till verksamhet inom stålindustri som omfattas
av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen
får lämnas endast i den utsträckning som följer av Närings- och
teknikutvecklingsverkets föreskrifter. Bidrag till annan verksamhet
inom stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas
kommission, om bidraget avser produkter i form av vissa sömlösa rör
eller grövre svetsade rör.

Godkännande av kommissionen behövs även för sådana bidrag till
syntetfiberindustrin, varvsindustrin och motorfordonsindustrin som
omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive
sektor. Förordning (1996:1569).

3 § Stödområdet indelas i följande transportbidragszoner.

Zon 1:

av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs
kommuner;

av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs,
Ovanåkers och Söderhamns kommuner.

Zon 2:

Västernorrlands län.

Zon 3:

Jämtlands län utom Strömsunds kommun.

Zon 4:

av Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och
Vännäs kommuner;

av Norrbottens län: Bodens, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Zon 5:

av Jämtlands län: Strömsunds kommun;

av Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö,
Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner;

av Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.
Förordning (1996:1569).

4 § Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda
transportsträckan enligt den kortaste lämpliga vägen inom landet.

5 § Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig
kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som
är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag
samt av frakttilläg och andra avgifter som kan hänföras till själva
transporten. Mervärdeskatt och belopp som betalas tillbaka av
transportföretaget som återbäring får inte räknas in i
transportkostnaden.

6 § Transportbidrag kan lämnas för transporter från orter inom
stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel-
eller halvfabrikat som inom stödområdet har undergått en betydande
bearbetning.

Vidare kan uttransportbidrag lämnas för transport av jordbruks-
eller livsmedelsprodukter som härrör från eller har framställts inom
stödområdet. För sådana jordbruks- eller livsmedelsprodukter som har
förts in till stödområdet lämnas uttransportbidrag endast om
produkterna där har undergått en betydande bearbetning.
Förordning (1996:1569).

7 § Transportbidrag kan lämnas också för transporter till orter inom
stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror
och halvfabrikat som skall undergå en betydande bearbetning hos
mottagaren. Om inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer
annat, lämnas dock inte intransportbidrag för transporter från orter
utanför stödområdet av sådana råvaror och halvfabrikat som produceras
inom stödområdet. Förordning (1996:1569).

8 § Transportbidraget lämnas som bidrag till transportkostnaden för
godstransporter på järnväg eller i yrkesmässig trafik på väg.

Om det finns synnerliga skäl får Närings- och
teknikutvecklingsverket medge att bidrag lämnas även för
transportkostnader som inte är hänförliga till transport i
yrkesmässig trafik. Förordning (1996:1569).

9 § Transportbidrag lämnas inte för en sändning vars taxerade vikt
understiger 100 kilogram.

Bidrag lämnas inte heller om de sammanlagda godkända
bidragsgrundande kostnaderna för ett kalenderår understiger 25 000
kronor. Förordning (1996:1569).

10 § Transportbidraget vid intransportstöd lämnas till mottagaren. Om
inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer annat lämnas
bidraget i övriga fall till den av avsändaren eller mottagaren som
har betalt transportkostnaden. Förordning (1996:1569).

11 § Transportbidraget beräknas på grundval av avsändningsortens eller,
i fråga om intransportbidrag, mottagningsortens belägenhet,
transportavståndet, transportkostnaden och den bidragssats i procent
som anges i följande tabell.

Transport- Bidragssats i procent
avstånd i transportstödzon
kilometer 1 2 3 4 5

251–400 5 5 5 5 5
401–700 5 15 25 30 30
701– 5 15 25 30 45

Förordning (1996:1569).

12 § Om transportavståndet inte uppgår till 251 kilometer, men
transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får
den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag lämnas
dock endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt
område. Förordning (1996:1569).

12 a § För transporter från orter inom stödområdet till hamnar, som
är belägna längs norrlandslänens kust, vid Mälaren eller vid Vänern,
får Närings- och teknikutvecklingsverket bevilja transportbidrag oavsett
landtransportsträckans längd, om godset skall transporteras vidare
med lastfartyg en betydande sträcka. Bidrag lämnas därvid enligt den
högsta procentsats som gäller för transportbidragzonen. Förordning
(1996:1569).

13 § Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Närings-
och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår och innehålla de
uppgifter som Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer.

Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de
uppgifter som lämnas.

Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med
straff enligt brottsbalken. Förordning (1996:1569).

14 § Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Närings- och
teknikutvecklingsverket senast två månader efter utgången av det
kalenderhalvår som ansökningen gäller.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom
föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även
om den har kommit in senare. Förordning (1996:1569).

15 § Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Närings-
och teknikutvecklingsverket lämna de uppgifter som behövs för
prövningen av frågan om bidrag.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökningen avslås. Förordning
(1996:1569).

16 § Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av
Närings- och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår. Verket
skall till regeringen anmäla sådant bidrag för vilket krävs
godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission.
Förordning (1996:1569). Förordning (1996:1569).

17 § På skriftlig framställning av den som avser att transportera en
viss vara från eller till orter inom stödområdet får Närings- och
teknikutvecklingsverket ge förhandsbesked om frakten berättigar till
bidrag.

Ett förhandsbesked är, till den del det innebär att bidrag kan ges,
bindande för staten i förhållande till sökanden två år från dagen för
beskedet. Har förutsättningarna för transportbidraget ändrats genom
en författningsändring, som har trätt ikraft sedan beskedet getts,
gäller det dock inte längre. Förordning (1996:1569).

18 § har upphävts genom förordning (1995:892).

18 a § Transportbidrag lämnas inte om sökanden är försatt i konkurs
vid prövningstillfället.

Har sökanden inte betalat förfallna ränte-, avbetalnings- eller
återkravsbelopp som avser utgivet regionalpolitiskt stöd eller inte
betalat förfallna skatteskulder kan dessa avräknas från bidraget
innan utbetalning görs. Förordning (1996:1569).

19 § Ett beslut, varigenom Närings- och teknikutvecklingsverket
helt eller delvis har avslagit en ansökan om transportbidrag, och beslut
om förhandsbesked som har gått sökanden emot, får överklagas hos
regeringen.

Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning
(1996:1569).

20 § Ytterligare föreskrifter för tillämpning av denna förordning
meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket
tillhandahåller de blanketter som behövs i ärenden om transportbidrag.
Förordning (1996:1569).

21 § Närings- och teknikutvecklingsverket får föreskriva de
avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt
denna förordning. Förordning (1991:1221).

Övergångsbestämmelser

1995:892

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Den äldre lydelsen
av 2, 3 och 18 a §§ tillämpas fortfarande vid prövning av ansökningar
om transportstöd för tiden före ikraftträdandet.

1996:1569

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökningar som avser tiden
före ikraftträdandet.

1999:1225

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om
bidrag för transporter av gods som utförts under andra
kalenderhalvåret 1999.

2000:281

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar
som avser tid före den 1 januari 2000.