Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder

SFS nr
1980:846
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1980-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:941
Upphävd
1988-04-01

1 § Statens industriverk får efter ansökan medge att ett företag tar i
anspråk sin investeringsfond enligt lagen (1955:256) om
investeringsfonder för konjunkturutjämning samt belopp, som i bokslut
till ledning för 1987 och tidigare års taxeringar har avsatts till
allmän investeringsfond enligt lagen (1979:609) om allmän
investeringsfond, för

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruk som före utgången av mars 1988 utförs utanför
storstadsområdena,

2. avskrivning av inventarier som anskaffas före utgången av mars 1988
och som är avsedda att användas inom stödområdena.

Med storstadsområde avses

samtliga kommuner i Stockholms län utom Norrtälje,

Håbo och Uppsala kommuner i Uppsala län,

Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala,
Trelleborgs och Vellinge kommuner i Malmöhus län,

Kungsbacka kommun i Hallands län,

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Mölndals, Partille och Stenungsunds
kommuner i Göteborgs och Bohus län,

Ale och Lerums kommuner i Älvsborgs län.

Med stödområde avses de kommuner eller delar av kommuner som anges i
16 § förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd samt de
kommuner eller delar av kommuner för vilka regeringen i särskild
ordning beslutat att regionalpolitiskt stöd tillfälligt kan lämnas.

Medgivande enligt första stycket 2 får inte avse personbilar. I fråga
om inventarier som hyrs ut får medgivande lämnas endast om det
föreligger intressegemenskap mellan företaget och den slutlige
användaren av inventarierna.

Statens industriverk får vidare efter ansökan medge att ett företag
tar i anspråk sin investeringsfond för konjunkturutjämning samt
belopp, som i bokslut till ledning för 1986 och tidigare års
taxeringar har avsatts till allmän investeringsfond, för

1. byggnadsarbeten och arbeten på markanläggningar som utförs inom
storstadsområdena före utgången av mars 1987 eller — under
förutsättning att arbetena igångsatts före den 1 november 1986 — före
utgången av juni 1987,

2. arbeten i skogsbruk som utförs inom storstadsområdena före utgången
av mars 1987,

3. kostnader för att främja avsättningen utomlands av varor som
tillverkas här i riket till den del kostnaderna hänför sig till tiden
före utgången av mars 1987.

Statens industriverks beslut skall meddelas enligt bestämmelserna i 4
och 5 §§ lagen om allmän investeringsfond. Rätt till
investeringsavdrag enligt 7 § samma lag föreligger endast i fråga om
byggnadsarbeten, markarbeten samt arbeten i skogsbruk som utförs inom
stödområdena. Av beslutet skall framgå i vad mån investeringsavdrag
kan komma i fråga. Förordning (1986:738).

2 § Statens industriverk får inte pröva en ansökan avseende en
investering som inte helt eller så gott som helt skall användas i
jordbruk, skogsbruk eller rörelse som bedrivs av företaget eller av
annat företag som ingår i samma koncern enligt aktiebolagslagen
(1975:1385). Statens industriverk får inte heller pröva en ansökan som
avser en investering utanför stödområdena om investeringen överstiger
30 miljoner kronor. Är statens industriverk förhindrat att pröva en
ansökan eller föreligger i annat fall särskilda omständigheter, skall
verket överlämna ansökningen till regeringen. Förordning (1986:738).

3 § Statens industriverk får medge att en investeringsfond helt eller
delvis i beskattningsavseende överförs från ett företag till ett annat
företag för att av sistnämnda företag tas i anspråk i samband med
medgivande enligt 1 §. Förordning (1983:672).

4 § Som villkor för medgivande enligt 1 § får statens industriverk
föreskriva att byggands- eller anläggningsarbeten bedrivs på
det sätt som verket anvisar. Förordning (1983:672).

5 § Utan särskild ansökan förlängs investeringsperioden för de företag
som har fått medgivande enligt 4 § lagen (1979:609) om allmän
investeringsfond att ta investeringsfond i anspråk för byggnads- eller
anläggningsarbeten, forsknings- och utvecklingsarbeten samt
marknadsföring utomlands t. o. m. den 31 mars 1985 samt för
inventarier som anskaffas före utgången av år 1984.
Investeringsperioden förlängs t. o. m. den 31 mars 1986 i fråga om
byggnads- eller anläggningsarbeten, forsknings- och utvecklingsarbeten
samt marknadsföring utomlands och t. o. m. den 31 mars 1985 för
inventarier. Under förlängningsperioden gäller de förutsättningar och
villkor som har angetts i det tidigare lämnade medgivandet. Rätt till
investeringsavdrag föreligger dock endast i fall som avses i 1 §
fjärde stycket. Förordning (1984:800).

Övergångsbestämmelser

1983:831

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling. Vid bedömningen av om rätt till
investeringsavdrag enligt 7 § lagen (1979:609) om allmän
investeringsfond föreligger och om investeringsfond får kombineras med
särskilt investeringsavdrag skall dock äldre bestämmelser tillämpas
såvitt gäller

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar samt arbeten i
skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984,

2. inventarier som anskaffats före utgången av år 1983. Förordning
(1983:927).

1985:42

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling. 1 § i sin äldre lydelse skall dock tillämpas
beträffande ansökningar som har kommit in till statens industriverk
senast den 31 januari 1985.

1987:941

Denna förordning träder i kraft den 10 november 1987.

Förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder skall upphöra
att gälla den 1 april 1988. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande i fråga om utgifter som hänför sig till tiden före utgången
av mars 1988.