Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling

SFS nr
1980:849
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1980-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:89
Upphävd
2004-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1437

1 § Den överenskommelse om statlig upphandling (bilaga till denna
förordning) som har träffats inom det allmänna tull- och handelsavtalet
(GATT), skall tillämpas på följande myndigheter:

rikspolisstyrelsen;
kriminalvårdsstyrelsen;
försvarets sjukvårdsstyrelse;
fortifikationsförvaltningen;
försvarets materielverk;
statens räddningsverk;
kustbevakningen;
socialstyrelsen;
läkemedelsverket;
postverket;
vägverket;
sjöfartsverket;
luftfartsverket;
generaltullstyrelsen;
byggnadsstyrelsen;
riksskatteverket;
skogsstyrelsen;
AMU-gruppen;
Lantmäteriverket;
statens industriverk;
domänverket;
statistiska centralbyrån;
statkontoret.

De nämnda myndigheternas regionala och lokala enheter omfattas av
överenskommelsen. Förordning (1995:1437).

2 § Riksrevisionsverket skall beräkna och föreskriva om det belopp i
svenska kronor som svarar emot den värdegräns i särskilda
dragningsrätter (SDR) som finns intagen i artikel I, 1 (b) i
GATT-överenskommelsen om statlig upphandling.

3 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:101

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 1988.

Genom förordningen upphävs förordningen (1986:1282) om värdegräns
avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig
upphandling.

Bilaga

Överenskommelse om statlig upphandling

Inledning

Parterna i denna överenskommelse (nedan benämnda “parterna”),

vilka beaktar att ministrarna i Tokyodeklarationen av den 14 september
1973 enats om att de omfattande multilaterala handelsförhandlingarna
inom ramen för det Allmänna tull- och handelsavtalet (nedan benämnt
“GATT”) bland annat borde syfta till att minska eller avskaffa
icke-tariffära åtgärder eller, där så inte är lämpligt, minska eller
avskaffa deras restriktiva eller störande verkningar på handeln och att
bringa sådana åtgärder under mer effektiv internationell disciplin,

vilka beaktar att ministrarna också enats om att förhandlingarna borde
syfta till att tillförsäkra ytterligare fördelar för
utvecklingsländernas internationella handel samt erkänt betydelsen av
att tillämpa differentierade åtgärder på sätt som ger särskild och mer
gynnsam behandling av utvecklingsländerna där så är möjligt och
lämpligt,

vilka erkänner att utvecklingsländerna under beaktande av sin
betalningsbalanssituation kan behöva tillämpa överenskomna
differentierade åtgärder för att nå sina ekonomiska och sociala mål att
genomföra program och politik för ekonomisk utveckling som syftar till
att höja befolkningens levnadsstandard,

vilka beaktar att ministrarna i Tokyodeklarationen erkänt att de minst
utvecklade ländernas speciella situation och problem skall ges särskild
uppmärksamhet och betonat behovet av att se till att dessa länder får
särskild behandling i samband med varje generell eller specifik åtgärd
till förmån för utvecklingsländerna under förhandlingarna,

vilka erkänner behovet att i överenskommelsen fastställa ett
internationellt system med rättigheter och skyldigheter i fråga om
lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig
upphandling i syfte att uppnå en högre grad av liberalisering och
utvidgning av världshandeln och en förbättring av det internationella
system som reglerar världshandeln,

vilka erkänner att lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning
rörande statlig upphandling dels inte bör utarbetas, antas eller
tillämpas gentemot utländska eller inhemska varor och utländska eller
inhemska leverantörer för att skydda inhemska varor eller leverantörer,
dels inte bör diskriminera mellan utländska varor eller leverantörer,

vilka erkänner önskvärdheten av öppenhet i lagar, föreskrifter,
förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling,

vilka erkänner behovet av att utforma internationella förfaranden för
notifikation, konsultation, övervakning och biläggande av tvister i
syfte att säkerställa ett rättvist, skyndsamt och effektivt hävdande av
internationella bestämmelser om statlig upphandling och att vidmakthålla
balansen i fråga om rättigheter och skyldigheter på högsta möjliga nivå,

överenskommer härmed om följande

ARTIKEL 1

Omfattning och täckning

1. Denna överenskommelse äger tillämpning på:

(a) lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande varje
upphandling av varor, oavsett om upphandlingen görs i form av köp,
leasing, hyresavtal eller hyrköpsavtal, med eller utan rätt till köp, av
myndigheter/n1/ som omfattas av denna överenskommelse. Häri inbegrips
tjänster som har samband med tillhandahållande av varor, förutsatt att
värdet av dessa tjänster inte överskrider värdet av varan, men däremot
inte upphandling av tjänster i sig;

(b) upphandlingar till ett värde av 130 000 SDR eller mer/n2/,/n3/.
Upphandling skall inte delas upp i syfte att nedbringa värdet av
densamma under 130 000 SDR. Om ett särskilt behov att upphandla en vara
eller varor av samma slag skulle medföra mer än en upphandling, skall
grunden för tillämpning av denna överenskommelse vara antingen det
faktiska värdet av liknande återkommande upphandlingar under föregående
budgetår eller en justerad tolvmånadersperiod, om möjligt skall
justering göras för förutsebara förändringar i kvantitet och värde för
efterföljande tolv månader eller det uppskattade värdet av upprepade
upphandlingar under budgetåret eller de tolv månader som följer på den
första upphandlingen. Myndigheten skall inte välja värdeberäkningsmetod
i syfte att kringgå bestämmelserna i överenskommelsen. Beträffande
upphandling i form av leasing, hyresavtal eller hyrköpsavtal skall
värdet beräknas enligt följande:

(i) för upphandling på bestämd löptid om tolv månader eller mindre skall
värdeberäkningen baseras på hela upphandlingens värde eller om tiden
överstiger tolv månader det totala kontraktsbeloppet inklusive beräknat
restvärde;

(ii) för upphandling för en obestämd tidsperiod den månadsvisa
avbetalningen multiplicerad med fyrtioåtta;

(iii) om tvekan föreligger om vilken beräkningsgrund som skall tillämpas
skall det som sägs under moment (ii) ovan äga tillämpning.

I de fall en planerad upphandling specifierar behovet av
optionsklausuler, skall grunden för tillämpning av detta avtal vara hela
värdet på det totala antalet maximalt tillåtna köp, leasingavtal,
hyresavtal eller hyrköpsavtal, inklusive optionsrätter.

(c) upphandling av de myndigheter som i fråga om upphandlingsförfaranden
är direkt eller i huvudsak underställda parterna eller andra särskilt
utsedda myndigheter. Fram till den översyn och de ytterligare
förhandlingar som omnämns i slutbestämmelserna anges täckningen av denna
överenskommelse i listorna över myndigheter, samt i den utsträckning
rättelser och ändringar gjorts ersättande myndigheter, enligt bilaga 1.

2. Parterna skall underrätta myndigheter som inte täcks av denna
överenskommelse samt regionala och lokala styrelser och myndigheter inom
sina områden om målen, principerna och reglerna i denna överenskommelse,
särskilt reglerna om nationell behandling och icke-diskriminering, och
uppmärksamma dem på de allmänna fördelarna med en liberalisering av
statlig upphandling.

ARTIKEL II

Nationell behandling och icke-diskriminering

1. I fråga om alla lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpningar
rörande statlig upphandling som täcks av denna överenskommelse skall
parterna, ofördröjligen och ovillkorligen, bevilja andra parters varor
och leverantörer som utbjuder varor med ursprung inom parternas
tullområden (inklusive frizoner) behandling som inte är mindre gynnsam
än:

(a) den som beviljas inhemska varor och leverantörer; och

(b) den som beviljas varje annan parts varor och leverantörer.

2. I fråga om alla lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpningar
rörande statlig upphandling som täcks av denna överenskommelse skall
parterna tillse:

(a) att myndighet inte behandlar en i landet etablerad leverantör mindre
förmånligt än en annan i landet etablerad leverantör på grund av graden
av utländsk anknytning eller utländskt ägarskap;

(b) att myndighet inte diskriminerar i landet etablerade leverantörer på
grund av den erbjudna varans produktionsland, förutsatt att
produktionslandet är part i denna överenskommelse enligt bestämmelserna
i moment 4 till denna artikel.

3. Bestämmelserna i moment 1 skall inte äga tillämpning på tullar och
avgifter av andra slag som påförs vid eller i samband med import, på
metoder att ta ut sådana tullar och avgifter eller på andra
importföreskrifter och importformaliteter.

4. Parter skall inte tillämpa ursprungsregler på varor som importeras
från andra parter för statligt upphandlingsändamål enligt denna
överenskommelse vilka skiljer sig från de ursprungsregler som vid
importtillfället tillämpas i den normala handeln vid import av samma
varor från samma parter.

ARTIKEL III

Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer

Mål

1. Parterna skall, med stöd av bestämmelserna i denna artikel, ta
vederbörlig hänsyn vid tillämpningen och förvaltningen av denna
överenskommelse till utvecklingsländernas och särskilt de minst
utvecklade ländernas handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella
behov när det gäller deras behov att:

(a) trygga sin betalningsbalans och säkerställa erforderliga finansiella
reserver för genomförande av ekonomiska utvecklingsprogram;

(b) främja etableringen eller utvecklingen av inhemska industrier,
inklusive småföretag och hantverk i eftersatta områden samt ekonomisk
utveckling inom andra sektorer i ekonomin;

(c) stödja industriföretag så länge dessa helt eller huvudsakligen är
beroende av statlig upphandling;

(d) befordra den ekonomiska utvecklingen genom regionala eller globala
avtal mellan utvecklingsländer som framlagts för de AVTALSSLUTANDE
PARTERNA i GATT och inte ogillats av dessa.

2. I enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse skall parterna
vid utarbetandet och tillämpningen av lagar, föreskrifter och
förfaranden rörande statlig upphandling underlätta en ökning av importen
från utvecklingsländer, varvid de särskilda problemen i de minst
utvecklade länderna och de länder som befinner sig på ett lågt stadium
av ekonomisk utveckling bör beaktas.

Täckning

3. För att utvecklingsländer skall tillförsäkras möjlighet att ansluta
sig till denna överenskommelse på villkor som är förenliga med deras
handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella behov, skall de mål som
uppräknats i moment I ovan vederbörligen beaktas vid förhandlingar
rörande utvecklingsländers listor över myndigheter som skall täckas av
bestämmelserna i denna överenskommelse. De utvecklade länderna skall vid
sammanställning av sina listor över myndigheter som skall täckas av
bestämmelserna i denna överenskommelse bemöda sig om att inkludera
sådana myndigheter som upphandlar varor av exportintresse för
utvecklingsländerna.

Överenskomna undantag

4. I samband med förhandlingar om denna överenskommelse får
utvecklingsländer förhandla med andra deltagarländer om ömsesidigt
godtagbara undantag från reglerna om nationell behandling vad gäller
vissa myndigheter eller varor som finns upptagna i deras listor med
hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Vid
sådana förhandlingar skall övervägandena i moment 1 (a)–(c) ovan
vederbörligen beaktas. Utvecklingsländer som deltar i regionala eller
globala avtal mellan utvecklingsländer, åsyftade i moment 1 (d) ovan,
får också förhandla om undantag i sina listor med hänsyn till de
särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, varvid bland annat de
bestämmelser om statlig upphandling som införts i dessa regionala eller
globala avtal skall beaktas och varvid hänsyn särskilt bör tas till
varor som kan vara föremål för gemensamma industriella
utvecklingsprogram.

5. Sedan denna överenskommelse trätt i kraft kan utvecklingsländer som
är parter i denna överenskommelse med hänsyn till sina handels- och
utvecklingsmässiga samt finansiella behov vidta ändringar i sina listor
över myndigheter enligt bestämmelserna för ändringar av sådana listor i
artikel IX, moment 5, i denna överenskommelse eller begära att kommittén
medger undantag från reglerna för nationell behandling för vissa
myndigheter, eller varor som upptagits i deras listor över myndigheter,
varvid hänsyn bör tas till de särskilda omständigheterna i varje enskilt
fall och varvid bestämmelserna i moment 1 (a)–(c) ovan vederbörligen
bör beaktas. Utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse
kan, sedan denna trätt i kraft, också begära att kommittén medger
undantag för vissa myndigheter, eller varor som upptagits i deras
listor, på grund av deras deltagande i regionala eller globala avtal
mellan utvecklingsländer, varvid hänsyn bör tas till de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall och varvid bestämmelserna i moment
1 (d) ovan vederbörligen bör beaktas. Varje begäran till kommittén från
ett utvecklingsland som är part i denna överenskommelse rörande ändring
i en lista skall åtföljas av handlingar som är relevanta för denna
begäran eller av sådana uppgifter som kan vara nödvändiga vid bedömning
av frågan.

6. Moment 4 och 5 ovan skall äga analog tillämpning på utvecklingsländer
som ansluter sig till denna överenskommelse efter dess ikraftträdande.

7. Sådana överenskomna undantag som nämnts i moment 4, 5 och 6 ovan
skall ses över i enlighet med bestämmelserna i moment 14 i denna
artikel.

Tekniskt bistånd till utvecklingsländer som är parter i denna
överenskommelse

8. Utvecklade länder som är parter i överenskommelsen skall på begäran
ge allt tekniskt bistånd som de bedömer rimligt till utvecklingsländer
som är parter i överenskommelsen för att lösa deras problem i fråga om
statlig upphandling.

9. Detta bistånd, som skall grundas på icke-diskriminering mellan
utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse, skall bland
annat avse:

— lösning av särskilda tekniska problem i samband med att anbud i
upphandlingsärende antas;

— problem av varje annat slag som den biståndssökande parten och annan
part enas om att ta upp inom ramen för sådant bistånd.

10. Det tekniska bistånd som omnämns i moment 8 och 9 ovan kan avse
översättning från ett GATT-språk som myndigheten bestämmer, av
kvalifikationsunderlag och anbud som ingivits av leverantörer i
utvecklingsländer som är parter i överenskommelsen, om inte det
utvecklade landet bedömer översättningsarbetet som alltför betungande
och, om så är fallet, skall förklaring lämnas till utvecklingslandet om
det så begär, antingen hos det utvecklade landet eller direkt till
berörd myndighet i det landet.

Informationscentraler

11. Utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse skall,
enskilt eller tillsammans, upprätta informationscentraler för att
tillgodose skäliga krav från de utvecklingsländers sida som är parter i
överenskommelsen på information beträffande bland annat lagar,
föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling,
publicerade tillkännagivanden av planerade upphandlingar, adresser till
de myndigheter som täcks av denna överenskommelse samt beskaffenhet och
mängd av varor som har upphandlats eller kommer att upphandlas,
inklusive tillgänglig information om framtida anbud. Kommittén kan också
upprätta en informationscentral.

Särskild behandling av de minst utvecklade länderna

12. Enligt moment 6 i Tokyodeklarationen skall särskild behandling ges
de minst utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse och
leverantörerna i dessa länder i fråga om varor med ursprung i dessa
länder i samband med generella eller specifika åtgärder till förmån för
de utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse. Parterna kan
också bevilja leverantörer i de minst utvecklade länder som inte är
parter i denna överenskommelse förmånerna enligt denna överenskommelse i
fråga om varor med ursprung i dessa länder.

13. Utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse skall på
begäran ge bistånd, som de bedömer rimligt, till potentiella
anbudsgivare i de minst utvecklade länderna i samband med anbudsgivning
och val av varor som bedöms vara av intresse för myndigheter i
utvecklade länder och för leverantörer i de minst utvecklade länderna
och likaledes bistå dem med att uppfylla tekniska föreskrifter och
standarder som gäller de varor som är aktuella för den föreslagna
upphandlingen.

Översyn

14. Kommittén skall årligen se över denna artikels tillämpning och
effektivitet och efter vart tredje år den tillämpats genomföra en större
översyn för att utvärdera dess verkningar på grundval av rapporter som
skall lämnas av parterna. Som del av översynen vart tredje år skall
kommittén undersöka om de undantag som föreskrivs i moment 4 till 6, i
denna artikel skall ändras eller förlängas, i avsikt att nå största
möjliga tillämpning av bestämmelserna i denna överenskommelse, särskilt
vad avser artikel II, och med hänsyn till de berörda
utvecklingsländernas handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella
läge.

15. Under loppet av ytterligare förhandlingsomgångar i enlighet med
bestämmelserna i artikel IX, moment 6, skall de utvecklingsländer som är
parter i denna överenskommelse beakta möjligheten att utvidga sina
listor över myndigheter med hänsyn till sin ekonomiska finansiella och
handelsmässiga situation.

ARTIKEL IV

Tekniska specifikationer

1. Tekniska specifikationer vilka fastställer egenskaper hos varor som
skall upphandlas, exempelvis krav avseende kvalitet, prestanda,
säkerhet, dimensioner, provning och provningsmetoder, symboler,
terminologi, förpackning, märkning och etikettering samt
överensstämmelse-certifiering som föreskrivits av
upphandlingsmyndigheten får ej utarbetas, antas eller tillämpas i syfte
att uppresa hinder för internationell handel eller resultera i onödiga
hinder för internationell handel.

2. Varje teknisk specifikation som föreskrivits av upphandlande
myndighet skall, då så är lämpligt:

(a) uttryckas i prestanda hellre än utformning; och

(b) baseras på internationella standarder, nationella tekniska
föreskrifter eller erkända nationella standarder.

3. Finns det inte ett tillräckligt exakt och klart sätt att beskriva
upphandlingskraven får krav ställas på eller hänvisning göras till
särskilt varumärke eller namn, patent, utformning eller typ, särskilt
ursprung eller särskild producent under förutsättning att orden “eller
likvärdig” införs i anbudsunderlaget.

4. Upphandlande myndighet skall inte på ett sådant sätt, att det kan
komma att förhindra konkurrens, efterfråga eller acceptera råd för
framtagande av underlag för en specifik upphandling från ett företag som
kan ha kommersiella intressen i upphandlingen.

ARTIKEL V

Anbudsförfaranden

1. Parterna skall tillse att de anbudsförfaranden som tillämpas av deras
myndigheter överensstämmer med nedanstående bestämmelser. I denna
överenskommelse förstås med öppen anbudsinfordran sådant förfarande vid
vilket alla intresserade leverantörer får inlämna anbud. Med selektiv
anbudsinfordran förstås i denna överenskommelse förfarande vid vilket, i
enlighet med moment 8 och andra relevanta bestämmelser i denna artikel,
leverantör som av myndighet inbjudits härtill får inlämna anbud. Med
anbudsfordran från endast en anbudsgivare förstås i denna
överenskommelse förfarande då myndighet tar kontakt med enskild
leverantör uteslutande på villkor som anges i moment 16 nedan.

Kvalificering av leverantörer

2. Vid kvalificering av leverantörer skall myndigheter inte diskriminera
mellan utländska leverantörer eller mellan inhemska och utländska
leverantörer. Kvalificeringsförfarande skall överensstämma med följande:

(a) varje villkor för deltagande i anbudsförfarande skall publiceras i
tillräckligt god tid för att intresserade leverantörer skall ha
möjlighet att inleda och, i den mån det är förenligt med ett effektivt
sätt att genomföra upphandlingsprocessen, fullborda
kvalificeringsförfarandena;

(b) varje villkor för deltagande i anbudsförfarande skall begränsas till
de som är relevanta för att garantera företagets förmåga att fullgöra
ifrågavarande kontrakt. Varje villkor för deltagande som krävs av
leverantör, inklusive ekonomiska garantier, tekniska kvalifikationer och
uppgifter erforderliga för bedömning av en leverantörs finansiella,
kommersiella och tekniska kapacitet, liksom kontroll av
kvalifikationerna, skall inte vara mindre förmånligt för utländska än
för inhemska leverantörer och skall inte diskriminera mellan utländska
leverantörer. En leverantörs finansiella, kommersiella och tekniska
förmåga skall bedömas både med hänsyn till leverantörens globala
affärsaktiviteter och aktiviteterna inom det land där den upphandlande
myndigheten återfinns, vederbörlig hänsyn skall tagas till juridiska
samband mellan olika organisatoriska enheter inom leverantörsföretaget;

(c) kvalificeringsförfarande och den härför erforderliga tiden skall
inte användas i syfte att hindra utländsk leverantör från att upptas på
leverantörsförteckning eller från att komma i fråga vid en viss planerad
upphandling. Myndighet skall som kvalificerad leverantör erkänna sådan
inhemsk eller utländsk leverantör som uppfyller villkoren för deltagande
i en viss planerad upphandling. Leverantörer som begär att få delta i
viss planerad upphandling men som ännu inte är kvalificerade skall också
komma ifråga, förutsatt att tillräcklig tid finns för att slutföra
kvalificeringsförfarandet;

(d) myndigheter som för permanenta förteckningar över kvalificerade
leverantörer skall tillse att alla kvalificerade leverantörer som så
begär upptas på förteckningarna inom rimlig tid samt att leverantörer
när som helst kan ansöka om kvalificering;

(e) varje leverantör som begärt att bli antagen som kvalificerad
leverantör skall underrättas av berörd myndighet om beslut härom.
Kvalificerade leverantörer som upptagits på myndighetens permanenta
förteckningar skall också underrättas vid avskaffande av varje sådan
förteckning eller om de avförts från sådana förteckningar;

(f) parterna skall tillse att:

(i) varje myndighet och dess underlydande enheter följer samma
upphandlingsprocedur utom i de fall då särskilda förhållanden motiverar
avvikande procedurer;

(ii) så långt möjligt begränsa skillnaderna mellan myndigheterna
beträffande kvalificeringsprocedurerna;

(g) ingenting i punkterna (a)–(f) ovan skall utgöra hinder för att
leverantör utesluts på sådana grunder som konkurs eller falskt
intygande, om sådan åtgärd är förenlig med bestämmelserna om nationell
behandling och icke-diskriminering i denna överenskommelse.

3. Myndigheterna skall inte lämna ut information avseende en särskild
upphandling till någon potentiell leverantör så att konkurrensen kan
komma att förhindras.

Tillkännagivande av planerad upphandling samt anbudsunderlag

4. Myndighet skall publicera tillkännagivande av planerad upphandling i
lämplig publikation upptagen i bilaga II. Sådant tillkännagivande skall
ligga till grund för inbjudan att delta i öppen eller selektiv
anbudsinfordran.

5. Varje tillkännagivande av planerad upphandling skall innehålla
följande uppgifter:

(a) beskaffenhet och kvantitet, inklusive optionsrätt för ytterligare
kvantiteter, av de varor som skall levereras och, om möjligt, en
uppskattning av tidpunkten för ett eventuellt utnyttjande av
optionsrätten; beträffande återkommande upphandlingars beskaffenhet och
kvantitet, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten för efterföljande
publiceringar rörande produkter som skall upphandlas;

(b) om anbudsinfordran är öppen eller selektiv;

(c) eventuellt leveransdatum;

(d) adress och sista dag för att inlämna ansökan att bli inbjuden till
anbudsgivning, för att bli kvalificerad att upptas på
leverantörsförteckningarna eller för att motta anbud samt uppgift om på
vilket eller vilka språk anbud skall avfattas;

(e) adress till den myndighet som svarar för upphandlingen och som
tillhandahåller alla uppgifter som är nödvändiga för att erhålla
specifikationer och andra handlingar;

(f) eventuella ekonomiska och tekniska krav, ekonomiska garantier och
uppgifter som leverantörerna skall lämna;

(g) belopp och betalningsvillkor för eventuell avgift att erläggas för
anbudsunderlaget;

(h) om myndigheten inbjuder till anbud avseende köp, leasing,
hyreskontrakt eller hyrköpsavtal, separat eller i kombination.

Myndigheten skall på något av GATT:s officiella språk publicera en
sammanfattning av tillkännagivandet av planerad upphandling, vilken
skall innehålla åtminstone följande:

(i) vad upphandlingen avser;

(ii) tidsgränser för lämnande av anbud eller en ansökan att bli inbjuden
att lämna anbud; och

(iii) adresser från vilka handlingar rörande upphandlingen kan begäras.

6. För att säkerställa effektivast möjliga internationella konkurrens
vid selektiv anbudsinfordran skall myndigheter för varje planerad
upphandling infordra anbud från det största antal inhemska och utländska
leverantörer som är förenligt med en effektiv tillämpning av
upphandlingssystemet. De skall välja leverantörer för deltagande i
förfarandet på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.

7. (a) Vad gäller selektiv anbudsinfordran skall myndighet som för
permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer årligen
publicera ett tillkännagivande med följande innehåll i en av de
publikationer som upptagits i bilaga III:

(i) en uppräkning av de förteckningar som förs, inklusive deras
rubriker, i relation till varor eller varuslag som skall upphandlas med
ledning av förteckningarna;

(ii) de villkor som skall uppfyllas av potentiella leverantörer för att
de skall upptas på dessa förteckningar och de metoder som den berörda
myndigheten kommer att använda för kontroll av vart och ett av dessa
villkor;

(iii) förteckningarnas giltighetstid och formaliteter när de förnyas.

(b) Myndigheter som för permanenta förteckningar över kvalificerade
leverantörer får utse leverantörer från vilka anbud skall infordras
bland dem som upptagits på dessa förteckningar. Varje urval skall medge
rättvisa möjligheter för leverantörer som upptagits på förteckningarna.

(c) Om en ännu inte kvalificerad leverantör efter publicering av
tillkännagivande enligt moment 4 ovan, begär att få delta i viss
anbudsgivning, skall myndigheten skyndsamt inleda
kvalificeringsförfarande.

8. Leverantör som begär att få delta i anbudsgivningen för viss planerad
upphandling skall tillåtas inlämna anbud och komma i fråga förutsatt att
vad gäller ännu inte kvalificerade leverantörer erforderlig tid finns
att genomföra kvalificeringsförfarandet enligt moment 2–7 i denna
artikel. Antalet tillkommande leverantörer som tillåts delta skall
endast begränsas av kravet på upphandlingssystemets funktionsduglighet.

9. Om det efter publicering av tillkännagivande av planerad upphandling
men före tidpunkten för öppnande eller mottagande av anbud enligt
tillkännagivandet eller anbudsunderlaget skulle bli nödvändigt att ändra
eller på nytt publicera tillkännagivandet, skall ändringen eller det nya
tillkännagivandet ges samma spridning som de ursprungliga handlingarna
på vilka ändringen grundats. Varje uppgift av betydelse som lämnas en
leverantör med avseende på viss planerad upphandling skall samtidigt
lämnas till alla övriga berörda leverantörer i tillräckligt god tid för
att ge dessa leverantörer möjlighet att beakta sådan uppgift och vidta
erforderliga åtgärder.

10. (a) Varje föreskriven tidsgräns skall ge såväl utländska som
inhemska leverantörer möjlighet att upprätta och inlämna anbud före
utgången av anbudstiden. Vid fastställandet av varje sådan tidsgräns
skall myndighet, så långt detta är förenligt med dess egna rimliga
behov, beakta sådana faktorer som den planerade upphandlingens
komplexitet, beräknad omfattning av underleveranser samt normal tid för
postbefordran av anbud från utländska och inhemska orter.

(b) Då så är förenligt med myndighetens egna rimliga behov skall vid
fastställande av leveransdatum hänsyn tas till sådana faktorer som den
planerade upphandlingens komplexitet, beräknad omfattning av
underleveranser och realistisk tid för produktion, frigörande från lager
och transport av varorna från leveransorterna.

11. (a) Vid öppen anbudsinfordran skall tiden för mottagande av anbud
inte i något fall understiga fyrtio dagar från det datum då
tillkännagivande publicerats enligt moment 4 i denna artikel.

(b) Vid selektiv anbudsinfordran, då permanent förteckning över
kvalificerade leverantörer inte kommer till användning, skall tiden för
inlämnande av ansökan att bli inbjuden till anbudsgivning inte i något
fall understiga tjugofem dagar från det datum då tillkännagivande
publicerats enligt moment 4. Tiden för mottagande av anbud skall inte i
något fall understiga fyrtio dagar från det datum inbjudan till
anbudsgivning utfärdats.

(c) Vid selektiv anbudsinfordran, då permanenta förteckningar över
kvalificerade leverantörer används, skall tiden för mottagande av anbud
inte i något fall understiga fyrtio dagar från det datum inbjudan till
anbudsgivning ursprungligen utfärdats. Om det datum då inbjudan
ursprungligen utfärdats inte sammanfaller med det datum
tillkännagivandet publicerats enligt moment 4, skall inte i något fall
mindre än fyrtio dagar förflyta mellan de båda tidpunkterna.

(d) De tider som angivits i (a), (b) och (c) ovan kan minskas om det rör
sig om ett andra eller därpå följande publicerat tillkännagivande som
avser återkommande upphandlingar enligt moment 5 i denna artikel. I så
fall skall anbudstiden i inget fall vara kortare än tjugofem dagar. Den
andra eller därpå följande publiceringar skall innehålla uppgifter som
möjliggör identifiering av den första publiceringen;

(e) De tider som angivits i (a), (b), (c) och (d) ovan kan minskas om
nödfallssituation som vederbörligen belagts av myndigheten omöjliggör
tiderna i fråga men skall i inget fall vara kortare än tio dagar räknat
från den dag tillkännagivandet publicerats enligt moment 4 i denna
artikel;

(f) Parter skall tillse att myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till
förseningar i publiceringen vid bestämmande av sista dag för mottagande
av anbud eller för ansökningar att bli inbjuden att lämna anbud.

12. Om myndighet i samband med anbudsinfordran medger anbudsgivning på
flera språk, skall ett av dessa vara officiellt GATT-språk.

13. Anbudsunderlag som tillhandahålls leverantörer skall innehålla alla
uppgifter som behövs för att göra det möjligt för dem att lämna in
anbud, inklusive den information som skall publiceras i
tillkännagivandet av den planerade upphandlingen med undantag för
uppgifterna enligt moment 5 (g) i denna artikel samt följande:

(a) adress till den myndighet till vilken anbud skall sändas;

(b) adress till vilken begäran om ytterligare uppgifter skall sändas;

(c) uppgift om språk på vilket anbud och anbudshandlingar skall
avfattas;

(d) sista dag och klockslag för mottagande av anbud samt den tidsperiod
under vilken anbud skall gälla;

(e) uppgifter om vilka personer som äger rätt att närvara vid öppnandet
av anbud samt datum, tid och pats för öppnandet;

(f) eventuella ekonomiska och tekniska krav, ekonomiska garantier och
uppgifter eller handlingar att tillhandahållas av leverantören;

(g) en fullständig beskrivning av de varor som efterfrågas eller av
förekommande krav inkluderande tekniska specifikationer,
överensstämmelse-certifiering som skall uppfyllas av produkterna,
erforderliga skisser, ritningar och instruktionsmaterial;

(h) kriterierna för antagande av anbud inklusive andra faktorer än pris,
som kommer att beaktas vid utvärderingen av anbuden, de kostnader som
medräknas vid utvärderingen av anbudspriser, såsom transport-,
försäkrings- och avsyningskostnader samt, när det gäller utländska
produkter, uppgifter om tullar och andra importavgifter, skatter och
betalningsvaluta;

(i) betalningsvillkor;

(j) övriga villkor och betingelser.

14. (a) Vid öppen anbudsinfordran skall myndighet på begäran sända
anbudsunderlaget till varje leverantör som deltar i förfarandet samt
ofördröjligen besvara varje skälig begäran om förtydligande i samband
därmed.

(b) Vid selektiv anbudsinfordran skall myndighet på begäran sända
anbudsunderlaget till varje leverantör som begär att få delta och
skyndsamt besvara varje skälig begäran om förtydligande i samband
därmed.

(c) Myndighet skall skyndsamt besvara varje skälig begäran om relevanta
uppgifter från leverantör som deltar i anbudsförfarandet, förutsatt att
sådana uppgifter inte ger denna leverantör en fördel framför
konkurrenterna när det gäller antagande av anbud.

Inlämnande, mottagande, öppnande och antagande av anbud

15. Inlämnande, mottagande, öppnande och antagande av anbud skall ske
enligt följande:

(a) anbud skall normalt inlämnas skriftligen, antingen direkt eller per
post. Medges anbudsgivning per telex, telegram eller telecopy skall
sådant anbud innehålla alla erforderliga uppgifter för utvärdering av
anbudet, särskilt det slutgiltiga pris som erbjudits av anbudsgivaren
samt en förklaring att anbudsgivaren godtar alla anbudsbetingelserna,
villkoren och bestämmelserna i anbudsinfordran. Anbudet skall omgående
bekräftas genom brev eller undertecknad kopia av ifrågavarande telex,
telegram eller telecopy. Anbudsgivning per telefon skall inte medges.
Innehållet i telex, telegram eller telecopy skall gälla i händelse av
avvikelse eller motsägelse mellan detta innehåll och innehållet i
handlingar som mottagits efter anbudstidens utgång. Ansökan om att få
delta i selektiv anbudsinfordran får avges per telex, telegram eller
telecopy;

(b) möjligheter som, under tiden från anbudens öppnande till antagandet
av anbud, kan ges anbudsgivare att rätta till oavsiktliga fel skall inte
tillåtas ge upphov till diskriminering;

(c) leverantör skall inte bli skadelidande om anbud inkommer till det
kontor som anges i anbudsunderlaget efter utsatt tid på grund av
försening som uteslutande beror på felhantering inom myndigheten. Anbud
kan också komma i fråga vid andra exceptionella omständigheter, om den
berörda myndighetens procedurer så medger;

(d) alla anbud som infordrats av myndigheten genom öppen eller selektiv
anbudsinfordran skall mottas och öppnas under iakttagande av förfaranden
och förhållanden som dels garanterar att öppnandet sker enligt gällande
regler, dels säkerställer att information rörande öppnandet blir
tillgänglig. Mottagande och öppnande av anbud skall också ske i enlighet
med bestämmelserna i denna överenskommelse om nationell behandling och
icke-diskriminering. Vid öppen anbudsinfordran skall myndigheterna i
detta syfte fastställa bestämmelser för öppnande av anbud i närvaro av
antingen anbudsgivare eller dessas representanter, eller lämpligt och
opartiskt vittne, som inte har samröre med upphandlingen. Skriftligt
protokoll över öppnandet av anbud skall upprättas. Detta protokoll skall
förvaras hos de berörda myndigheterna samt vara tillgängligt för de
statsmyndigheter under vilka myndigheten lyder, så att det vid behov kan
användas i samband med förfaranden enligt artikel VI och artikel VII i
denna överenskommelse;

(e) för att ifrågakomma för antagande skall anbud vid tidpunkten för
öppnandet uppfylla de huvudsakliga kraven i tillkännagivandet eller
anbudsunderlaget samt vara inlämnat av leverantör som uppfyller
villkoren för deltagande. Mottar myndighet ett i förhållande till övriga
anbud onormalt lågt anbud, kan myndigheten begära närmare upplysningar
av anbudsgivaren för att säkerställa att denne kan uppfylla villkoren
för deltagande och förmår fullgöra avtalsvillkoren;

(f) om inte myndighet beslutar att upphandlingen i det allmännas
intresse inte bör komma till stånd, skall anbudet från den anbudsgivare
antas som bedöms vara fullt i stånd att genomföra sitt åtagande och vars
anbud, vare sig det gäller inhemska eller utländska varor, antingen är
lägst eller bedöms som fördelaktigast enligt de särskilda
utvärderingskriterier som angetts i tillkännagivandet eller
anbudsunderlaget;

(g) visar det sig vid utvärderingen att inte något anbud otvetydigt är
fördelaktigast enligt de särskilda utvärderingskriterier som angetts i
tillkännagivandet eller anbudsunderlaget skall myndigheten vid
eventuella efterföljande förhandlingar beakta och behandla samtliga
konkurrenskraftiga anbud lika;

(h) myndighet bör normalt avhålla sig från att anta anbud på villkor att
leverantörer erbjuder möjlighet till kompensationsupphandling eller
liknande. I de få fall där sådana krav ingår som del av en upphandling,
skall berörda parter begränsa sådan kompensationsupphandling till att
omfatta skälig andel av upphandlingens värde och inte gynna en parts
leverantörer framför andra parters leverantörer. Licenser i fråga om
teknologi bör normalt inte användas såsom villkor för antagande av
anbud, utan bör begränsas till så få fall som möjligt, varvid en parts
leverantörer inte skall gynnas framför övriga parters leverantörer. I de
begränsade fall där möjlighet till kompensationsupphandling eller
liknande villkor krävs skall detta framgå av tillkännagivandet av en
planerad upphandling och anbudsunderlaget;

(i) optionsklausuler skall inte användas i syfte att kringgå
bestämmelserna i överenskommelsen;

(j) antagande av anbud skall ske i enlighet med de kriterier och
grundläggande krav som specificerats i anbudsunderlaget.

Användning av anbudsanfordran från endast en anbudsgivare

16. På villkor att anbudsfordran från endast en anbudsgivare inte
tillämpas i syfte att undvika största möjliga konkurrens eller på sätt
som skulle innebära diskriminering mellan utländska leverantörer eller
skydd för inhemska tillverkare, är bestämmelserna i moment 1–15 ovan om
öppen och selektiv anbudsinfordran inte tvingande under följande
förutsättningar:

(a) då öppen eller selektiv anbudsinfordran inte lett till anbud eller
då inlämnade anbud antingen tillkommit genom anbudskartell eller annan
överenskommelse eller ej uppfyller de huvudsakliga kraven i
anbudsunderlaget eller inlämnats av leverantörer som inte uppfyller
villkoren för deltagande enligt bestämmelserna i denna överenskommelse,
dock förutsatt att kraven i den ursprungliga anbudsinfordran inte
väsentligen ändrats i samband med att anbud antagits;

(b) då varorna utgörs av konstverk, eller då de av orsaker som
sammanhänger med skydd av upphovsrätt, såsom patent eller copyright
endast kan tillhandahållas av en viss leverantör och skäligt alternativ
eller substitut inte finns;

(c) i den utsträckning så är absolut nödvändigt, då varorna inte skulle
kunna erhållas tid vid tillämpning av öppen eller selektiv
anbudsinfordran på grund av extrem tidsbrist till följd av händelser som
inte kunnat förutses av myndigheten;

(d) då det gäller tilläggsleveranser från den ursprungliga leverantören,
vilka avser antingen varor för ersättning av befintliga lager eller
installationer eller varor för utökning av befintliga lager eller
installationer, och då ett byte av leverantör skulle tvinga myndigheten
att upphandla varor som inte uppfyller kraven på utbytbarhet med redan
befintlig utrustning;

(e) då myndighet upphandlar prototyper eller en ny vara som utvecklats
på dess begäran i samband med och för bestämd upphandling avseende
forskning, försöksverksamhet, undersökning eller grundläggande
utvecklingsarbete. När sådana upphandlingar fullgjorts skall
efterföljande inköp av varorna ske enligt moment 1–15 i denna artikel.

17. Myndighet skall utarbeta en skriftlig rapport om varje anbud som
antagits enligt bestämmelserna i moment 16 i denna artikel. Varje
rapport skall innhålla namn på upphandlade myndighet, inköpssumma och
varuslag, ursprungsland samt en redogörelse för de villkor i moment 16 i
denna artikel som tillämpats. Rapporten skall förvaras hos de berörda
myndigheterna och vara tillgänglig för de statliga myndigheter under
vilka myndigheten lyder så att den vid behov kan användas i samband med
förfarande enligt artiklarna VI och VII i denna överenskommelse.

ARTIKEL VI

Information och översyn

1. Myndighet skall i lämpliga publikationer som angivits i bilaga II
publicera ett tillkännagivande inte senare än sextio dagar efter det att
ett anbud antagits i enlighet med artikel V: 15 eller 16. Dessa
tillkänngivanden skall innehålla:

(a) varuslag och kvantitet i det antagna anbudet;

(b) namn och adress på den myndighet som antagit anbudet;

(c) datum då anbudet antogs;

(d) namn och adress på anbudsgivare vars anbud antagits;

(e) värdet av det antagna anbudet eller det högsta och lägsta anbudet
som beaktades vid antagandet av anbudet;

(f) i tillämpliga fall information som möjliggör identifiering av
tillkännagivandet som publicerats i enlighet med artikel V: 4;

(g) vilken upphandlingsprocedur som använts;

(h) i tillämpliga fall motivering i enlighet med artikel V: 16 för
användning av denna procedur.

2. Lagar, föreskrifter, rättsliga beslut, adminstrativa utlåtanden med
allmän tillämplighet samt förfaranden (inkl. standardkontraktsklausuler)
rörande statlig upphandling enligt denna överenskommelse skall skyndsamt
publiceras av parterna i lämpliga publikationer som angivits i bilaga IV
på sätt som möjliggör för andra parter och leverantörer att ta del
därav. Parterna skall vara beredda att på begäran förklara för annan
part sina förfaranden vid statlig upphandling. Myndigheter skall vara
beredda att på begäran förklara gällande upphandlingsförfaranden för
leverantör från ett land som är part i denna överenskommelse.

3. Myndighet skall på begäran från leverantör skyndsamt tillhandahålla
relevanta uppgifter om skälen till att leverantörens ansökan att bli
upptagen på leverantörsförteckning avslagits eller till att leverantören
inte inbjudits till eller antagits för anbudsgivning.

4. Myndighet skall skyndsamt och aldrig senare än sju arbetsdagar efter
den dag ett anbud antagits genom skriftligt meddelande eller publicering
underrätta de anbudsgivare vars anbud inte antagits om att anbud från
annan anbudsgivare antagits, värdet eller värdena av anbuden och namn
och adress på den anbudsgivare vars anbud antagits. Kriterierna i denna
artikels moment 9 skall också äga tillämpning på informationskraven
ovan.

5. På begäran av anbudsgivare vars anbud inte antagits skall den
upphandlande myndigheten skyndsamt lämna relevanta uppgifter till denna
anbudsgivare om skälen till att anbudet inte antagits, inklusive
uppgifter om det utmärkande för det antagna anbudet och dess relativa
fördelar samt namnet på den vinnande anbudsgivaren.

6. Myndighet skall upprätta ett upplysningsställe för att tillhandahålla
ytterligare uppgifter till anbudsgivare vars anbud inte antagits och som
inte är nöjd med förklaringarna till att hans anbud avslagits eller som
har ytterligare frågor rörande antagande av anbudet. Det skall också
finnas förfaranden för hörande och granskning av klagomål med avseende
på varje del av upphandlingsförfarandet för att säkerställa att tvister
avseende denna överenskommelse så långt möjligt avgörs rättvist och
skyndsamt mellan berörda leverantörer och myndigheter.

7. Den regering som är part i denna överenskommelse och i vars land den
anbudsgivare vars anbud inte antagits är hemmahörande kan utan
inskränkning av bestämmelserna i artikel VII begära sådana ytterligare
uppgifter om ifrågavarande upphandling som kan erfordras för att
säkerställa att upphandlingen skett på rättvist och opartiskt sätt.
Regeringen i den upphandlande myndighetens land skall i detta syfte
tillhandahålla uppgifter om både vad som varit utmärkande för det
antagna anbudet, dess relativa fördelar och inköpssumman. I normala fall
får regeringen i det land i vilket anbudsgivare vars anbud inte antagits
är hemmahörande lämna ut dessa uppgifter, förutsatt att denna rättighet
tillämpas med urskiljning. I de fall då utlämnande av dessa uppgifter
skulle skada konkurrensen vid framtida anbudsförfaranden, skall dessa
uppgifter inte lämnas ut utan föregående konsultation med och
godkännande från den part som lämnat uppgifterna till regeringen i den
anbudsgivares land vars anbud inte antagits.

8. Tillgängliga uppgifter om enskilda antagna anbud skall på begäran ges
varje annan part.

9. Sekretessbelagd information som getts någon part och som kan utgöra
hinder för upprätthållande av lag eller på annat sätt strida mot det
allmännas intresse eller som kan skada vissa offentliga eller enskilda
företags legitima kommersiella intressen eller skulle kunna skada sund
konkurrens mellan leverantörer skall inte röjas utan uttrycklig
tillåtelse från den part som gett informationen.

10. Parterna skall insamla och årligen tillställa kommittén statistik
rörande sina upphandlingar som täcks av denna överenskommelse. Sådana
rapporter skall innehålla följande uppgifter i fråga om anbud som
antagits av samtliga upphandlande myndigheter som omfattas av denna
överenskommelse:

(a) total statistik rörande uppskattat värde av antagna anbud, både över
och under tröskelvärdet uppdelad på myndigheter;

(b) statistik rörande antal och sammanlagt värde av antagna anbud över
tröskelvärdet, uppdelad på myndigheter, varuslag, enligt ett enhetligt
klassificeringssystem som skall beslutas av kommittén, samt varans
ursprungsland;

(c) statistik, uppdelad på myndigheter som varuslag, över antalet och
det totala värdet av antagna anbud enligt vart och ett av fallen i
artikel V, moment 16, samt redovisande varans ursprungsland;

(d) statistik, uppdelad på myndigheter, över antal och totalt värde av
antagna anbud med hänsyn taget till de inskränkningar i överenskommelsen
som anges i bilaga I.

ARTIKEL VII

Fullgörande av skyldigheter

Institutioner

1. Enligt denna överenskommelse skall en kommitté för statlig
upphandling (i denna överenskommelse benämnd “kommittén”) upprättas,
bestående av representanter för var och en av parterna. Denna kommitté
skall utse sin egen ordförande och vice ordförande och sammanträda när
så är nödvändigt, dock minst en gång per år, i syfte att bereda parterna
tillfälle att samråda i alla frågor som hänför sig till tillämpningen av
denna överenskommelse eller främjandet av dess syften samt för att
fullgöra andra uppgifter som parterna kan ålägga den.

2. Kommittén kan på sätt och för ändamål som anges i moment 8 i denna
artikel upprätta ad hoc-paneler samt arbetsgrupper eller andra
underordnade organ, vilka skall utföra sådana uppgifter som kommittén
kan tilldela dem.

Konsultationer

3. Varje part skall ge välvilligt beaktande åt och skall erbjuda
fullgoda möjligheter till konsultationer angående framställningar från
annan part beträffande varje fråga som rör denna överenskommelses
tillämpning.

4. Om någon part anser att förmån som direkt eller indirekt tillkommer
den enligt denna överenskommelse upphävs eller minskas, eller att
uppnåendet av något av denna överenskommelses mål hindras av annan part
eller andra parter, kan parten, i syfte att uppnå en ömsesidigt
godtagbar lösning av frågan, skriftligen begära konsultationer med
ifrågavarande part eller parter. Varje part skall ge välvilligt
beaktande åt begäran om konsultationer från annan part. Berörda parter
skall inleda begärda konsultationer skyndsamt.

5. Parter inbegripna i konsultationer om en särskild fråga som påverkar
denna överenskommelses tillämpning skall lämna uppgifter i frågan i
enlighet med bestämmelserna i artikel VI, moment 9, samt sträva efter
att slutföra konsultationerna på så kort tid som möjligt.

Biläggande av tvister

6. Om inte någon ömsesidigt godtagbar lösning har uppnåtts mellan
parterna i fråga efter konsultationer enligt moment 4, skall kommittén
på begäran av endera parten i tvisten sammanträda inom trettio dagar
efter mottagandet av sådan begäran för att utreda frågan i syfte att
underlätta en ömsesidigt godtagbar lösning.

7. Om ingen ömsesidigt godtagbar lösning nåtts inom tre månader efter en
ingående granskning av kommittén enligt moment 6, skall kommittén på
begäran av endera parten i tvisten upprätta en panel med uppgift att:

(a) utreda frågan;

(b) regelbundet samråda med parterna i tvisten och bereda dem alla
möjligheter att nå fram till en ömsesidigt godtagbar lösning;

(c) göra ett uttalande om de sakförhållanden som berör tillämpningen av
denna överenskommelse samt dra sådana slutsatser som kan vara kommittén
till hjälp när det gäller att lämna rekommendation eller avge utlåtanden
i frågan.

8. För att underlätta upprättandet av sådana paneler skall kommitténs
ordförande föra en formell lista med förslag på statstjänstemän med
erfarenhet av handelsfrågor. Denna lista kan också uppta andra personer
än statstjänstemän. I detta sammanhang skall varje part uppmanas att i
början av varje år till kommitténs ordförande inkomma med namn på en
eller två personer som parterna är beredda att ställa till förfogande
för sådana uppgifter. När en panel upprättas enligt moment 7 skall
ordföranden, inom sju dagar, föreslå parterna i tvisten panelens
sammansättning. En panel skall bestå av tre eller fem medlemmar, helst
statstjänstemän. De direkt berörda parterna skall inom sju arbetsdagar
yttra sig över ordförandens nomineringar av panelmedlemmar och skall
inte motsätta sig nomineringen annat än i tvingande fall.

Medborgare i länder vars regeringar är parter i tvisten skall inte vara
medlemmar i den panel som behandlar tvisten. Panelledamöterna skall
utföra sitt uppdrag i personlig kapacitet och inte som
regeringsrepresentanter eller som representanter för en organisation.
Regeringar eller organisationer skall därför inte ge dem instruktioner
rörande frågor som förelagts en panel.

9. Varje panel skall upprätta sin egen arbetsordning. Alla parter som
har väsentligt intresse i frågan och som meddelat kommittén detta skall
beredas tillfälle att bli hörda. Varje panel får rådgöra med och söka
upplysningar från varje källa den bedömer lämplig. Innan panel begär
upplysningar från källa inom parts lagstiftningsområde skall denna parts
regering underrättas härom. Part skall skyndsamt och fullständigt
efterkomma begäran från panel om sådana upplysningar som panelen bedömer
erforderliga och ändamålsenliga. Konfidentiella upplysningar som
utlämnas till panelen får inte utlämnas utan formellt tillstånd från den
regering eller de personer som tillhandahåller upplysningarna ifråga. Då
sådana upplysningar begärs från panelen, men panelen inte får tillåtelse
att lämna ut dessa, skall en icke-konfidentiell sammanfattning lämnas av
den regering eller person som gett upplysningarna.

Då en ömsesidigt godtagbar lösning av en tvist inte kan nås eller då
tvisten avser en tolkning av denna överenskommelse, bör panelen först
lämna den beskrivande delen av sin rapport till de berörda parterna och
därefter avlämna sina slutsatser eller utkast till slutsatser till
parterna i tvisten inom en rimlig tidsperiod innan de avges till
kommittén. Då det inte är fråga om en tolkning av denna överenskommelse
och då en bilateral lösning av frågan har nåtts, kan panelens rapport
begränsas till en kort beskrivning av fallet och till en förklaring att
en lösning har uppnåtts.

10. Panelers behov av tid varierar från fall till fall. Panelerna skall
eftersträva att avge sina slutsatser och, i förekommande fall,
rekommendationer till kommittén utan oskäligt dröjsmål med hänsyn till
kommitténs skyldighet att i brådskande fall nå skyndsam uppgörelse, i
regel inom fyra månader från den dag panelen upprättats.

Kommitténs åtgärder

11. Sedan utredning avslutats eller sedan rapport från en panel,
arbetsgrupp eller annat underordnat organ framlagts för kommittén skall
kommittén skyndsamt behandla ärendet. Kommittén skall med avseende på
dessa rapporter inom normalt 30 dagar efter det att rapport mottagits,
såvida tiden inte utsträckts av kommittén, vidta lämpliga åtgärder
innefattande:

(a) en redogörelse för fakta i ärendet;

(b) rekommendationer till en eller flera parter; och/eller

(c) eventuellt annat utlåtande som bedöms lämpligt.

Rekommendationer från kommittén skall syfta till en positiv lösning av
ärendet på grundval av tillämpningsbestämmelserna i denna
överenskommelse och de mål som angivits i inledningen.

12. Om part, till vilken rekommendationer har riktats, anser sig
oförmögen att efterkomma desamma, skall den skyndsamt inlämna skriftliga
skäl härför till kommittén. I händelse av detta skall kommittén överväga
vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga.

13. Kommittén skall övervaka varje ärende beträffande vilket den avgivit
rekommendationer eller utlåtanden.

Avvägning mellan rättigheter och skyldigheter

14. Om part eller parter i tvistemål inte godtar kommitténs
rekommendationer och om kommittén anser att omständigheterna är
tillräckligt allvarliga för att rättfärdiga sådana åtgärder, kan
kommittén ge part eller parter tillstånd att helt eller delvis och under
den tid som kan erfordras upphäva tillämpningen av denna överenskommelse
gentemot annan part eller parter på sätt som fastställs som lämpligt
under omständigheterna.

ARTIKEL VIII

Undantag från överenskommelsen

1. Ingenting i denna överenskommelse skall tolkas som hinder för part
att vidta åtgärd eller att inte lämna upplysningar som den bedömer som
erforderliga för skydd av dess grundläggande säkerhetsintressen i
samband med upphandling av vapen, ammunition och krigsmateriel eller med
upphandling som är oundgänglig för den nationella säkerheten eller för
nationella försvarssyften.

2. Med reservation för kravet att åtgärderna inte används på sätt som
skulle utgöra en godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan
länder i vilka samma villkor råder eller en förtäckt restriktion i
internationell handel, skall ingenting i denna överenskommelse tolkas
som hinder för någon part att vidta eller genomdriva nödvändiga åtgärder
till skydd för allmän moral, ordning eller säkerhet, av människors,
djurs eller växters liv eller hälsa, immateriella rättigheter, eller
åtgärder avseende varor tillverkade av handikappade, av filantropiska
institutioner eller inom kriminalvården.

ARTIKEL IX

Slutbestämmelser

1. Godkännande och anslutning

(a) Denna överenskommelse skall vara öppen för godkännande genom
undertecknande eller på annat sätt av regeringar som är avtalsslutande
parter i GATT samt av Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilkas
överenskomna myndighetsförteckningar återfinns i bilaga I.

(b) Varje regering som är avtalsslutande part i GATT och som inte är
part i denna överenskommelse kan ansluta sig till den på villkor varom
denna regering och parterna skall enas. Anslutning skall äga rum genom
deposition hos generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE PARTER av en
anslutningshandling vari anges de sålunda överenskomna villkoren.

(c) Denna överenskommelse skall vara öppen för godkännande genom
undertecknande eller på annat sätt av regeringar som provisoriskt har
anslutit sig till GATT, på sådana villkor i fråga om den faktiska
tillämpningen av rättigheter och skyldigheter i denna överenskommelse
som fastställts under hänsynstagande till rättigheter och skyldigheter i
de legala handlingar som reglerar dessa regeringars provisoriska
anslutning och vilkas överenskomna myndighetslistor återfinns i bilaga
I.

(d) Denna överenskommelse skall vara öppen för anslutning av varje annan
regering på villkor i fråga om den faktiska tillämpningen av rättigheter
och skyldigheter i denna överenskommelse varom denna regering och
parterna skall enas genom deposition hos generaldirektören hos GATTs
AVTALSSLUTANDE PARTER av en anslutningshandling vari anges de sålunda
överenskomna villkoren.

(e) Vad beträffar godkännande gäller bestämmelserna i artikel XXVI: 5
(a) och (b) i GATT.

2. Förbehåll

Förbehåll får inte göras för någon av bestämmelserna i denna
överenskommelse.

3. Ikraftträdande

Denna överenskommelse skall träda i kraft den 1 januari 1981 för de
regeringar som har godkänt eller anslutit sig till den senast denna dag.
För varje annan regering skall den träda i kraft den trettionde dagen
efter den dag då denna regering godkänt eller anslutit sig till
överenskommelsen.

4. Nationell lagstiftning

(a) Varje regering som godkänt eller anslutit sig till denna
överenskommelse skall senast dagen för denna överenskommelses
ikraftträdande säkerställa att dess lagar, förordningar och
administrativa förfaranden liksom de regler och förfaranden och den
praxis som tillämpas av i härtill fogad förteckning upptagna myndigheter
överensstämmer med bestämmelserna i denna överenskommelse.

(b) Varje part skall underrätta kommittén om ändringar i dess lagar och
förordningar som har samband med denna överenskommelse samt om ändringar
i tillämpningen av dessa lagar och förordningar.

5. Rättelser eller ändringar

(a) Rättelser av rent formell karaktär samt mindre ändringar i bilagorna
I–IV till denna överenskommelse skall notifieras kommittén och skall
träda i kraft, förutsatt att inga invändningar görs inom trettio dagar
mot införandet av sådana rättelser eller ändringar.

(b) Andra ändringar i myndighetslistorna än de som nämns i punkt (a) får
göras endast då synnerliga skäl föreligger. Part som önskar ändra sin
myndighetslista skall notifiera kommitténs ordförande som omedelbart
skall sammankalla ett möte med kommittén. Parterna skall pröva den
föreslagna ändringen och därav följande erforderliga justeringar i syfte
att upprätthålla en ömsesidigt överenskommen täckningsgrad som är
jämförbar med vad denna överenskommelse innebar före ändringen. I
händelse överenskommelse inte kan nås om ändring som gjorts eller
föreslagits, kan frågan behandlas i enlighet med bestämmelserna i
artikel VII i denna överenskommelse under beaktande av behovet att
upprätthålla balansen mellan rättigheter och skyldigheter på högsta
möjliga nivå.

6. Översyn och förhandlingar

(a) Kommittén skall årligen se över denna överenskommelses tillämpning
och funktion under beaktande av dess syfte. Kommittén skall årligen
underrätta de AVTALSSLUTANDE PARTERNA i GATT om utvecklingen under den
tid som översynen avsett.

(b) Parterna i denna överenskommelse skall senast vid utgången av det
tredje året från avtalets ikraftträdande och därefter regelbundet
genomföra vidare förhandlingar i syfte att utvidga och förbättra denna
överenskommelse på basis av ömsesidighet under beaktande av
bestämmelserna i artikel III beträffande utvecklingsländer. I detta
sammanhang skall kommittén på ett tidigt stadium undersöka möjligheterna
att utöka överenskommelsens täckning till att inkludera upphandling av
tjänster.

7. Ändringar

Parterna kan ändra denna överenskommelse med hänsyn till bland annat de
erfarenheter som vunnits vid dess tillämpning. Sedan parterna enats om
en sådan ändring i enlighet med av kommittén fastställda procedurer,
skall den träda i kraft för en part först när den har godkänts av denna
part.

8. Frånträdande

Varje part kan frånträda denna överenskommelse. Frånträdandet skall
gälla efter utgången av 60 dagar från den dag då skriftligt meddelande
om frånträdande mottagits av generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE
PARTER. Varje part kan efter sådant meddelande begära att kommittén
omedelbart sammanträder.

9. Undantag från tillämpningen av denna överenskommelse mellan vissa
parter

Denna överenskommelse skall inte tillämpas mellan två parter om någon av
parterna, då endera godkänner eller ansluter sig till denna
överenskommelse, inte samtycker till sådan tillämpning.

10. Anmärkningar och bilagor

Anmärkningarna och bilagorna till denna överenskommelse utgör en
integrerad del därav.

11. Sekretariat

Sekretariatsgöromål beträffande denna överenskommelse skall handhas av
GATT-sekretariatet.

12. Deposition

Denna överenskommelse skall deponeras hos generaldirektören hos GATTs
AVTALSSLUTANDE PARTER, vilken omedelbart skall tillställa varje part och
var och en av GATTs Avtalsslutande parter en bestyrkt kopia därav och av
varje rättelse eller ändring däri enligt moment 5 och av varje ändring
enligt moment 7 samt en notifikation om varje godkännande därav eller
anslutning därtill enligt moment 1 och om varje frånträdande enligt
moment 8 i denna artikel.

13. Registrering

Upprättat i Genève den 12 april 1979 i ett enda exemplar på engelska,
franska och spanska språken, där varje text äger samma giltighet, utom
vad som på annat sätt anges beträffande bilagda myndighetslista.

Anmärkningar

Artikel I, moment 1

Med hänsyn till allmänna politiska överväganden i samband med bundet
bistånd, inklusive utvecklingsländernas mål att omvandla sådant bistånd
till obundet bistånd, äger denna överenskommelse inte tillämpning på
upphandling som sker för att främja bundet bistånd till
utvecklingsländer så länge sådant tillämpas av parterna.

Artikel V, moment 15 (h)

Med hänsyn till allmänna politiska överväganden hos utvecklingsländer i
fråga om statlig upphandling konstateras att utvecklingsländer, enligt
bestämmelserna i moment 15 (h) i artikel V, som villkor för att anbud
skall antas får begära att upphandlingen delvis skall ske på den
inhemska marknaden eller kopplas till kompensationsköp eller till
överföring av teknologi. Om sådana krav föreligger skall dessa
specificeras i tillkännagivandet om den planerade upphandlingen och
anbudsdokumentationen. Det konstateras att en parts leverantörer inte
skall gynnas framför övriga parters leverantörer.

* Den ursprungliga fullständiga texten avseende bilagorna I–IV till
överenskommelsen återfinns i regeringens prop. 1979/80: 24 s. 65–129.
Regeringen har den 21 maj 1987 godkänt av GATT:s upphandlingskommitté
den 21 november 1986 antaget protokoll om ändring i
GATT-överenskommelsen om statlig upphandling.

BILAGA I

Listor över i artikel 1, moment 1 (c) åsyftade myndigheter

Sweden

1. Försvarets materielverk*
2. Statens vägverk
3. Byggnadsstyrelsen
4. Förenade fabriksverken*
5. Postverket
6. Domänverket
7. Luftfartsverket
8. Fortifikationsförvaltningen*
9. Skolöverstyrelsen
10. Rikspolisstyrelsen
11. Statskontoret
12. Kriminalvårdsstyrelsen
13. Sjöfartsverket
14. Riksskatteverket
15. Skogsstyrelsen
16. Försvarets sjukvårdsstyrelse*
17. Trafiksäkerhetsverket
18. Civilförsvarsstyrelsen*
19. Statens industriverk
20. Socialstyrelsen
21. Statistiska centralbyrån

Not 1

I de uppräknade myndigheterna ingår regionala och lokala enheter.

Not 2

När ett visst upphandlingsbeslut kan påverka väsentliga
ekonomiskt-politiska målsättningar kan den svenska regeringen i enskilda
upphandlingsärenden anse det nödvändigt att avvika från principen om
nationell behandling i denna överenskommelse. Ett sådant beslut kommer
att tas på regeringsnivå.

Not 3

Upphandling av försvarsmyndigheter (markerade med *)
omfattar produkter som ingår i följande CCCN-kapitel:

CCCN-kapitel undantag
25–26

27 ex 27.10 särskilda motorbränslen
28 ex 28.09 sprängämnen
ex 28.13 sprängämnen
ex 24.14 tårgas
ex 28.28 sprängämnen
ex 28.32 sprängämnen
ex 28.39 sprängämnen
ex 28.50 giftiga ämnen
ex 28.51 giftiga ämnen
ex 28.54 sprängämnen
29 ex 29.03 sprängämnen
ex 29.04 sprängämnen
ex 29.07 sprängämnen
ex 29.08 sprängämnen
ex 29.11 sprängämnen
ex 29.12 sprängämnen
ex 29.13 giftiga ämnen
ex 29.14 giftiga ämnen
ex 29.15 giftiga ämnen
ex 29.21 giftiga ämnen
ex 29.22 giftiga ämnen
ex 29.23 giftiga ämnen
ex 29.26 sprängämnen
ex 29.27 giftiga ämnen
ex 29.29 sprängämnen

30–49
65–81
82 ex 82.05 verktyg
ex 82.07 vertyg, delar till
83
84 ex 84.06 förbränningskolvmotorer
ex 84.08 andra motorer
ex 84.45 verktygsmaskiner
ex 84.53 automatiska databehandlingsmaskiner
85 ex 85.13 elektriska apparater för telekommunikationer
ex 85.15 apparater för sändning och mottagning
86 ex 86.02 pansarlokomotiv, elektriska
ex 86.03 andra pansarlokomotiv
ex 86.05 bepansrade vagnar
ex 86.06 verkstadsvagnar
ex 86.07 godsvagnar
87 ex 87.08 stridsvagnar och bepansrade fordon
ex 87.01 traktorer
ex 87.02 militära fordon
ex 87.03 bärgningsbilar
ex 87.09 motorcyklar
ex 87.14 släpfordon
89 ex 89.01 krigsfartyg
90 ex 90.05 kikare (binokulär)
ex 90.13 diverse instrument, lasrar
ex 90.14 avståndsmätare
ex 90.28 elektriska och elektroniska mätinstrument
91–92
94 ex 94.01 aerodynamiska säten
95–98

BILAGA II

Av parterna använda publikationer för publicering av tillkännagivande av
planerad upphandling — artikel V, moment 4

Sverige

Tidning för Leveranser till Staten (bilaga till Post- och Inrikes
Tidningar) (Gazette of Government Contracts (Supplement to the Official
Gazette))

BILAGA III

Av parterna använda publikationer för årlig publicering av uppgifter och
permanenta förteckningar över leverantörer vid selektiv anbudsinfordran
— artikel V, moment 7

Sverige

Ingen förteckning finns

BILAGA IV

Av parterna använda publikationer. För skyndsam publicering av lagar,
föreskrifter, rättsliga och administrativa beslut med allmän tillämpning
samt förfarande rörande statlig upphandling som täcks av denna
överenskommelse — artikel VI, moment 2

Sverige

1. Svensk författningssamling, SFS

2. Riksrevisionsverkets tillämpningsanvisningar till
upphandlingskungörelsen