Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien

SFS nr
1980:864
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1980-11-13

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Tjeckoslovakien undertecknade
den 16 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade
till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i
Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska
skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet
inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I
den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige,
som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet
däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt
eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall
den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen
som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller
domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som
strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 25 punkt 1 göra
framställning om rättelse. Sådan framställning görs hos regeringen och
bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom
om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke
kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, samt av svensk juridisk person. De flesta
inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter
av inkomst

– t.ex. vissa slag av periodiskt understöd – är dock ej nämnda i
avtalet. I sådana fall tillämpas art. 21.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 22 punkterna
1-3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 22 punkt 4. Jfr även art.
23.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tjeckoslovakien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera
staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna
stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel
bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska
beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt tjeckoslovakiska
beskattningsregler anses bosatt i Tjeckoslovakien. Vid tillämpningen
av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist
endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt
nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses
bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat
svenskt konsulat i Tjeckoslovakien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 18 § 1
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art.
4 anses bosatt i Tjeckoslovakien, såvitt fråga är om tjeckoslovakisk
beskickning eller lönat tjeckoslovakiskt konsulat i Sverige.

till art. 2.

Avtalet gäller de skatter som anges i art.

2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från
fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse *(jfr bl.a. 27 §
kommunalskattelagen (1928:370)*). Inkomst som omfattas av art. 6
beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen.
Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för
nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller
annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7.

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast
driftställe” anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse
från fast driftställe i Tjeckoslovakien, får den till verksamheten vid
driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men
tjeckoslovakisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten
enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i
Tjeckoslovakien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas
enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör
läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det
fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så
att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser
angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets
allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta
driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart finns särskilda bestämmelser i art.
8.

till art. 8.

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas
enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga
ledning.

till art. 9.

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen
mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske
enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Tjeckoslova
kien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet
redogöra för vad som förekommit.

till art. 10.

1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt
6.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen
inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast
driftställe eller */ny rad/ stadigvarande anordning som den
utdelningsberättigade har i Tjeckoslovakien, iakttas bestämmelserna i
andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är
utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10
punkt 7 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från
skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 7 finns i 54 §
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan
avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning
för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på
utdelningen. I fall som avses i art. 10 punkt 3 får utdelningen inte
beskattas i Tjeckoslovakien. I övriga fall nedsätts svensk skatt på
utdelningen enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den
tjeckoslovakiska skatten. Den tjeckoslovakiska skatten får därvid
enligt art. 10 punkt 2 inte överstiga 10 % av utdelningens
bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 23.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär
utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen är
hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i
Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall,
om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 7, i detta fall
beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på utdelningen avräknas
från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till
art. 23.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller
juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen inte är
hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i
Sverige skall, om inte skattebefrielse föreligger på grund av art. 10
punkt 3, kupongskatt tas ut med 10 % av utdelningens bruttobelopp.
Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall
enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 10 % av
utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för
utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i
deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till
skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning
tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte
ovan angivna regler om begränsning av eller befrielse från svensk
skatt på utdelning.

till art. 11.

1. Ränta, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller
juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Är räntan
hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i
Tjeckoslovakien, får räntan beskattas även i Tjeckoslovakien.
Tjeckoslovakisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person
med hemvist i Tjeckoslovakien, kan inte beskattas i Sverige. Detta
gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst i
förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse
*(jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen
(1928:370)*), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att
räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast
driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i
Sverige.

till art. 12.

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt
4 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som
inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, beräknas svensk skatt på
royaltyns bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag
medges dock i vanlig ordning för kostnader. I fall som avses i art. 12
punkt 3 får tjeckoslovakisk skatt inte tas ut. I övriga fall nedsätts
svensk skatt på royaltyn enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av
tjeckoslovakisk skatt som uttagits enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt
får inte överstiga 5 % av royaltyns bruttobelopp.

Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som
inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14.
Tjeckoslovakisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person
med hemvist i Tjeckoslovakien, skall, om inte annat gäller på grund av
art. 12 punkt 3, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket
och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370)
jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om
inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får emellertid
summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på
royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 5 % av royaltyns
bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas
bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än sådan
royalty, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga
inkomstskatten som royaltyn – efter avdrag för kostnader som är
hänförliga till royaltyn – utgör av inkomsttagarens sammanlagda
inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration
anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss
angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan
av den enligt allmänna regler */ny rad/

uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala
inkomstskatten skall, om den överstiger 5 % av royaltyns bruttobelopp,
nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala
inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande
beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande
myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till
skattelängden.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En person med hemvist i Tjeckoslovakien
uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10000 kronor. Till
royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den
skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt
av andra förvärvskällor med ett belopp av 5000 kronor och vid
taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1000
kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda
(9500 – 5000 – 1000 6) 13500 kronor. I deklarationen antecknas:
“Enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall den statliga resp. den
kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av
9500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala
inkomstskatt, som belöper på 9500 kronor, överstiger 5 % av 10000
kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån
det överskjutande beloppet överstiger 9500 av hela den statliga
inkomstskatten.”

14500 14500

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för
nyttjandet av mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång,
beskattas enligt art. 6.

till art. 13.

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien
förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller aktier i bolag
vars tillgångar huvudsakligen utgörs av här belägen fastighet,
beskattas här. De svenska bestämmelserna om beskattning av vinst genom
avyttring av aktier i bolag som avses i art. 13 punkt 1 finns i 35 §

3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen (1928:370). Vidare beskattas
i Sverige vinst genom inte yrkesmässig avyttring av lös egendom som
utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som
inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som
ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av
fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med
hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av sista
meningen av art. 13 punkt 2. Enligt art. 13 punkt 1 får
tjeckoslovakisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade
egendomen utgörs av fastighet belägen i Tjeckoslovakien eller aktier i
bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av där belägen fastighet.
Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som
utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som
inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, eller lös egendom hänförlig till
stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken
inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a
genom avräkning av den tjeckoslovakiska skatt som har påförts samma
vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 14.

1. Vad som förstås med uttrycket ”fritt yrke” anges i art. 14 punkt
2.

2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den
skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som
utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1,
får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom
verksamhet vid

stadigvarande anordning i Tjeckoslovakien, får inkomsten beskattas i
Sverige men tjeckoslovakisk skatt på samma inkomst avräknas från den
svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid
avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15.

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas
i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i
art. 15 punkterna 2 och 3, art. 16, art. 17 punkt 3 och art. 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare,
musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i
Tjeckoslovakien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske
enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av
person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien,
får inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på
inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten
2 till art. 23.

till art. 17.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän
förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där
verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om
inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av
anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i
den stat där artisten eller

idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan
person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är
anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art.
17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt
3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17
punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c
kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18.

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för
arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 18
punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har
arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat,
beskattas emellertid ersättningen enligt art. 18 punkt 1 b endast i
den staten, om mottagaren antingen är medborgare i den staten eller
inte erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete
eller inte är skattskyldig för ersättningen i den avtalsslutande stat
från vilken den utbetalas.

Pension, som utbetalas av – eller från fonder inrättade av – en av
staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på
grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 18 punkt 2 a i regel
endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den
andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen
enligt art. 18 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband
med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som
inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 19.

till art. 19.

Pension, som inte utgår på grund av allmän tjänst, samt annan liknande
ersättning beskattas endast i den stat varifrån ersättningen härrör.

till art. 23.

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i
fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten
eller förmögenheten kan beskattas även i Tjeckoslovakien, medges
lättnad vid den tjeckoslovakiska beskattningen enligt art. 23 punkt 1.

2. Inkomst från Tjeckoslovakien, som uppbärs av person med hemvist i
Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i
vissa fall från bolag i Tjeckoslovakien. I fråga om utdelning se punkt
2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså
medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Tjeckoslovakien, vid
taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten
eller förmögenheten nedsätts genom avräkning enligt art. 23 punkt 2 a,
om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag
för tjeckoslovakisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i
vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den
sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a
ett belopp motsvarande den tjeckoslovakiska skatt som belöper på
inkomsten. Beträffande storleken av tjeckoslovakisk skatt på utdelning
och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10 och
anvisningspunkten 1 till art. 12. Har tjeckoslovakisk skatt enligt
avtalet tagits ut på inkomst av rörelse, som har */ny rad/ bedrivits i
Tjeckoslovakien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det
beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete
bevis eller annan utredning av den tjeckoslovakiska skatt som har
påförts inkomsten.

Avräkning av tjeckoslovakisk inkomstskatt får ske med belopp
motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på
inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från
Tjeckoslovakien belöpa så stor andel av hela den statliga
inkomstskatten som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör av
den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor.
Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Tjeckoslovakien
till så stor andel som inkomsten – efter avdrag för kostnader – utgör
av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som
skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Tjeckoslovakien.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.
Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som
belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor
av den tjeckoslovakiska skatten på inkomsten och ange att avräkning
skall ske med detta skattebelopp, dock högst med de svenska skatterna
på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning
förs över till skattelängden.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En person med hemvist i Sverige uppbär
inkomst av fastighet i Tjeckoslovakien med ett belopp av 10000 kronor.
På inkomsten antas belöpa tjeckoslovakisk skatt med ett belopp av 1500
kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den
skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra
förvärvskällor med ett belopp av 90000 kronor och vid taxeringen till
statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10000 kronor. Den
till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda
(9500-90000-100006) 89500 kronor. I deklarationen antecknas:
”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall
ske med 1500 kronor, dock högst med summan av den kommunala
inkomstskatt, som belöper på 9500 kronor, och 99500 av hela den
statliga

inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga
inkomstskatten.”

9500

Anvisningarna i denna punkt om avräkning av svensk inkomstskatt gäller
i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av tjeckoslovakisk skatt
på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar
förmögenhet som enligt art. 8 punkterna 1 och 3, art. 13 punkt 2 sista
meningen, art. 18 punkt 1 a eller punkt 2 a eller art. 22 punkt 3
skall beskattas endast i Tjeckoslovakien, medtas inkomsten eller
förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal
inkomstskatt resp. statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig
ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna resp.
förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av
inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten som vid proportionell
fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet
skall beskattas endast i Tjeckoslovakien.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En tjeckoslovakisk medborgare med
hemvist i Sverige uppbär pension från tjeckoslovakiska staten med ett
belopp som efter avdrag för */ny rad/ kostnader motsvarar 10050
kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga
nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor och åtnjuta
allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den beskattningsbara
inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10050-50000-90006) 51000
kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle
den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50000-90006) 41000 kronor.
Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51000 kronor,
nedsätts med vardera 51000-41000.

51000

I de fall som nu har nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen
anteckna grunden för uträkningen

av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet
svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

till art. 24.

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Tjeckoslovakien inte får påföras
förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från
regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig
förmögenhetsskatt.