Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

SFS nr
1980:894
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:592
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1708

Allmänna bestämmelser

1 § I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma
intressen genom en samordning av jakten och viltvården kan enligt
denna lag två eller flera fastigheter eller delar av fastigheter
sammanföras till ett jaktvårdsområde och jakträttsinnehavare inom
detta bilda en jaktvårdsområdesförening.

2 § Ett jaktvårdsområde får inte omfatta mark, där samerna har rätt
till jakt enligt rennäringslagen (1971:437), såvitt fråga är om
kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara
disposition eller mark på renbetesfjällen. Beträffande annan mark, där
samerna har rätt till jakt enligt rennäringslagen, får någon
inskränkning inte ske i denna rätt genom bildande av jaktvårdsområden.

3 § Den som äger mark som ingår i ett jaktvårdsområde är medlem i
jaktvårdsområdesföreningen.

Den som på grund av upplåtelse har rätt att under minst ett jaktår
(den 1 juli-den 30 juni) jaga på mark som ingår i ett jaktvårdsområde
skall på begäran antas som medlem i jaktvårdsområdesföreningen under
upplåtelsetiden, om inte särskilda skäl föranleda annat.

4 § Beslut om bildande av ett jaktvårdsområde meddelas av
länsstyrelsen, som i samband därmed skall fastställa stadgar för
jaktvårdsområdesföreningen i de hänseenden som anges i 21 §.

5 § Om värdet av upplåten jakträtt minskas genom bildandet av ett
jaktvårdsområde, skall ersättningen för nyttjanderätten nedsättas med
skäligt belopp. Vill nyttjanderättshavaren säga upp avtalet med
anledning av bildandet, får han göra det. Innebär bildandet av
jaktvårdsområdet att nyttjanderättens värde ökas, får fastighetsägaren
säga upp avtalet, om nyttjanderättshavaren inte medger skälig höjning
av ersättningen.

Talan om nedsättning av ersättningen skall väckas inom två månader
från det nyttjanderättshavaren erhöll del av lagakraftvunnet beslut om
bildande av jaktvårdsområdet. Den som vill säga upp avtalet skall göra
det inom samma tid från det han fick del av beslutet. Iakttas inte
tiden, är rätten till talan eller uppsägning förlorad.

6 § Beslut enligt denna lag gäller även mot nya medlemmar.

Villkor för bildande

7 § Ett jaktvårdsområde får bildas endast om en majoritet av
fastighetsägarna medger det. Majoriteten skall utgöra minst två
tredjedelar av antalet fastighetsägare och dessa skall äga minst
hälften av den mark som det är fråga om.

8 § För att ett jaktvårdsområde skall få bildas krävs att bildandet är
lämpligt med hänsyn till markområdets belägenhet och omfång,
viltstammen samt förhållandena i övrigt.

9 § I ett jaktvårdsområde får inte tas in någon fastighet som med
hänsyn till omfång eller användning eller av annan orsak saknar
betydelse för jaktvård.

Mark som har samma ägare och som lämpligen bör bestå som en enhet för
sig för jaktvård, får inte anslutas till ett jaktvårdsområde utan
ägarens samtycke.

Verksamhet

10 § För upplåtelse eller överlåtelse av jakträtt inom ett
jaktvårdsområde får föreskrivas krav på tillstånd av
jaktvårdsområdesföreningen.

Tillstånd får vägras endast

1. om den till vilken jakträtten upplåts eller överlåts inte förfogar
över mark inom jaktvårdsområdet av sådan storlek som föreskrivs i
föreningens stadgar,

2. om upplåtelsen eller överlåtelsen annars kan anses olämplig med
hänsyn till jaktvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet
för medlemmarna.

Jaktvårdsområdesföreningen får upplåta rätt till jakt som skall
bedrivas gemensamt inom jaktvårdsområdet, om det finns föreskrifter om
sådan upplåtelse i stadgarna. Lag (1984:377).

11 § På begäran av en fastighetsägare som av ideella skäl motsätter
sig jakt skall hans fastighet undantas från jakt som inom
jaktvårdsområdet skall bedrivas gemensamt.

12 § En jaktvårdsområdesförening får bestämma att avgifter skall
betalas för jakten inom jaktvårdsområdet och för villebråd som fälls.

13 § En fastighetsägare är skyldig att tåla att anläggningar som
behövs för viltvården utförs på hans mark inom jaktvårdsområdet, om
det inte medför olägenhet av betydelse.

Förfarandet vid bildande

14 § Ansökan om bildande av ett jaktvårdsområde får göras av den som
äger en fastighet som avses ingå i området. Ansökan skall göras hos
länsstyrelsen.

15 § Ansökningshandlingarna skall innehålla

1. uppgift om vilka fastigheter som avses ingå i jaktvårdsområdet,
deras areal och ägarnas namn och adresser samt karta över
jaktvårdsområdet,

2. förslag till stadgar för jaktvårdsområdesföreningen,

3. utredning om fastighetsägarnas inställning till frågan om
jaktvårdsområdets bildande.

16 § Frågan om bildande av ett jaktvårdsområde skall utredas vid en
förrättning under ledning av en förrättningsman, om det inte är
uppenbart att förutsättningar för bildandet saknas.

Länsstyrelsen får dock utan föregående förrättning besluta att bilda
ett jaktvårdsområde, om alla fastighetsägare är ense om detta eller om
förrättning annars inte anses nödvändig.

17 § Förrättningsmannen skall med ledning av ansökningshandlingarna
och vad som i övrigt har förekommit göra upp ett förslag till vilken
mark som bör ingå i jaktvårdsområdet och vilka stadgar som bör gälla
för jaktvårdsområdesföreningen.

Förslaget skall behandlas vid sammanträde inför förrättningsmannen.

18 § Förrättningsmannen skall kalla fastighetsägarna till
sammanträdet. Kallelsen skall innehålla en kort beskrivning av den
avsedda områdesbildningen och uppgift om tid och plats där
ansökningshandlingarna finns tillgängliga. Kallelsen skall i god tid
före sammanträdet delges fastighetsägarna.

Bestämmelserna i första stycket gäller i tillämpliga delar även då ett
nytt sammanträde utsätts. Om vid ett sammanträde har tillkännagetts
tid och plats för nästa sammanträde, behöver inte kallelse delges den
som kallats i föreskriven ordning till det sammanträde då
tillkännagivandet skett.

19 § Vid förrättningen skall förutsättningarna för bildande av
jaktvårdsområdet utredas.

Fastighetsägarna skall få tillfälle att yttra sig och förebringa
utredning i frågor som är av betydelse för bildandet.

20 § Förrättningsmannen skall avge ett utlåtande om jaktvårdsområdet
bör komma till stånd. Finner förrättningsmannen att det bör ske, skall
han i utlåtandet ta in förslag i fråga om vilken mark som området
skall omfatta och förslag till stadgar för jaktvårdsområdesföreningen.

Förrättningen avslutas genom att utlåtandet och övriga
förrättningshandlingar läggs fram för fastighetsägarna på tid och
plats som bestämts vid sammanträde. Handlingarna hålls härefter
tillgängliga för granskning under en månad.

Efter utgången av denna tid skall förrättningsmannen översända
förrättningshandlingarna och de erinringar som kan ha framställts till
länsstyrelsen.

Stadgar

21 § Av stadgarna för en jaktvårdsområdesförening skall framgå

1. i vilken utsträckning jakten skall bedrivas gemensamt inom
jaktvårdsområdet och grunderna i övrigt för jakten och viltvården,

2. vilka riktlinjer i övrigt som skall gälla för föreningens
verksamhet,

3. grunderna för bestämmandet av avgifter till föreningen.

22 § Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 21
§ får inte tillämpas innan det har fastställts av länsstyrelsen.

Organisation

23 § För jaktvårdsområdesföreningen skall finnas en styrelse. Innan
styrelsen har utsetts kan föreningen inte förvärva rättigheter eller
ikläda sig skyldigheter. Styrelsen företräder föreningen mot tredje
man.

24 § Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av
jaktvårdsområdesföreningens angelägenheter utövas på jaktstämma.

25 § I fråga om rösträtt och beslut på jaktstämma gäller, om inte
annat följer av särskild bestämmelse i denna lag,

1. att varje medlem har en röst i frågor som rör åtgärder för
viltvården och de närmare föreskrifterna för jaktutövningen med
undantag för föreskrifter om avskjutningen,

2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast medlem som är
fastighetsägare, som därvid har en röst, om inte någon sådan medlem
begär att röstetalet i stället skall beräknas efter fastigheternas
areal,

3. att ingen får för egen del rösta för mer än en femtedel av det på
stämman företrädda röstetalet,

4. att den mening som har fått det högsta röstetalet gäller som
stämmans beslut,

5. att vid lika röstetal val avgörs genom lottning och i andra frågor
den mening gäller som biträds av de flesta röstande eller, om även
antalet röstande är lika, av stämmans ordförande,

6. att beslut om ändring av stadgarna inte är giltigt, om det inte
biträds av en majoritet av fastighetsägarna som skall utgöra minst två
tredjedelar av antalet fastighetsägare och äga minst hälften av den
mark som ingår i jaktvårdsområdet.

Jaktvårdsområdes bestånd

26 § Länsstyrelsen kan besluta att en jaktvårdsområdesförening skall
upplösas.

För beslut enligt första stycket fordras att flertalet av de röstande
fastighetsägarna på en jaktstämma uttalat sig för en upplösning och
att detta flertal antingen utgör mer än en tredjedel av antalet
fastighetsägare eller äger mer än hälften av den mark som ingår i
jaktvårdsområdet.

Saknas styrelse för jaktvårdsområdesföreningen, får länsstyrelsen
föranstalta att jaktstämma hålls för behandling av frågan om
upplösning av föreningen.

Beslut om upplösning av en jaktvårdsområdesförening får inte meddelas
innan tio år har förflutit från det beslutet om bildande av
jaktvårdsområdet vann laga kraft.

27 § På ansökan av styrelsen för de jaktvårdsområdesföreningar som
berörs kan länsstyrelsen besluta att

1. föra samman flera jaktvårdsområden till ett jaktvårdsområde,

2. dela upp ett jaktvårdsområde i flera jaktvårdsområden.

För sådan ombildning gäller villkoren för och förfarandet vid bildande
av jaktvårdsområde.

28 § På ansökan av jaktvårdsområdesföreningens styrelse får
länsstyrelsen besluta att en fastighet skall anslutas till
jaktvårdsområdet. För sådan anslutning fordras medgivande av
fastighetens ägare och, om fastigheten ingår i ett jaktvårdsområde, av
jaktvårdområdesföreningen för det området.

29 § Om en fastighet, som ingår i ett jaktvårdsområde, på grund av ändrad
användning eller annars väsentligen saknar betydelse för jaktvården samt
fastighetsägaren och jaktvårdsområdesföreningen är ense om att
fastigheten skall uteslutas ur jaktvårdsområdet, får föreningen besluta
detta. Föreligger inte sådan enighet, skall frågan om uteslutning prövas
av länsstyrelsen.

Föreningen skall genast underrätta länsstyrelsen om sitt beslut att
utesluta en fastighet ur jaktvårdsområdet. Lag (1987:262).

30 § Länsstyrelsen får förordna att frågor som avses i 26, 28 eller 29
§ skall utredas vid förrättning innan länsstyrelsen beslutar.

För förfarandet vid sådan förrättning gäller 17-20 §§ i tillämpliga
delar.

31 § Vid upplösning av en jaktvårdsområdesförening gäller bestämmelsen
i 62 § lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter.

Ansvar m.m.

32 § Bryter den som har rätt att jaga inom ett jaktvårdsområde mot de
regler som enligt stadgarna eller jaktstämmans beslut gäller för
jakten inom området döms till böter, om inte gärningen är belagd med
straff i annan lag eller författning.

Sådant brott får åtalas av åklagare endast efter angivelse av
målsägande. Som målsägande anses även jaktvårdsområdesföreningen.

Fälls eller fångas villebråd genom brott som avses i första stycket,
skall villebrådet eller värdet därav förklaras förverkat, om det inte
är uppenbart obilligt. Förverkat villebråd tillfaller
jaktvårdsområdesföreningen.

33 § Anser en medlem vars rätt berörs av beslut på jaktstämma eller
beslut av jaktvårdsområdesföreningens styrelse att beslutet inte har
tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller
annan författning eller mot stadgarna eller kränker hans enskilda
rätt, får han överklaga beslutet hos länsstyrelsen genom besvär. Den
som fått avslag på en begäran enligt 3 § andra stycket om medlemskap
får anföra besvär mot avslagsbeslutet.

Besvärshandlingen skall ha inkommit till länsstyrelsen inom fyra
veckor från dagen för beslutet. I fråga om besvär mot styrelsens
beslut räknas dock besvärstiden från den dag klaganden fick del av
beslutet.

Jaktstämmans eller styrelsens beslut skall gälla utan hinder av att
det har överklagats, om inte länsstyrelsen förordnar annat.

34 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Då beslut som länsstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten meddelar
enligt denna lag angår så många att en kopia av beslutet inte
lämpligen kan tillställas var och en av dem, skall meddelande om
beslutet införas i ortstidning. Tiden för överklagande skall räknas
från den dag då kungörandet har skett.

Länsstyrelsens beslut skall gälla även om det har överklagats, om
inte domstol beslutar annat. Lag (1995:1708).

Övergångsbestämmelser

1984:377

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Bestämmelsen i 10 § andra stycket 1 gäller inte när upplåtelsen eller
överlåtelsen av jakträtt har skett genom ett avtal som har ingåtts
senast den 1 april 1984 och ansökan om tillstånd till den avtalade
upplåtelsen eller överlåtelsen senast den dagen inkommit till
jaktvårdsområdesföreningen.

1995:1708

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.