Förordning (1980:896) om viltvårdsområden

SFS nr
1980:896
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1980-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:727

1 § Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut
enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med
föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket.
Förordning (2000:1215).

2 § Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för

1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om
viltvårdsområden,

2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda
lag,

3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur
viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag,

4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i
Dalarnas län.

Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som
anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras.
Förordning (2002:727).

3 § Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader
för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra
kallelsekostnader.

Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också
för andra kostnader.

4 § Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om
utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag
har avgjorts.

5 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses
i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med
Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (2000:1215).

7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).