Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.

SFS nr
1980:900
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1980-11-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:234
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:802

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den tid inom vilken
domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter skall tillhandahålla
domar, beslut och andra handlingar och föreskrifter om deras
skyldighet att lämna upplysningar och översända handlingar.
Förordning (1996:274).

Tiden för tillhandahållande av beslut och andra handlingar

2 § I ett mål eller ärende vid allmän domstol skall en dom eller ett
beslut sändas till parterna samma dag som det meddelas. Om avgörandet
har meddelats genom att avkunnas, behöver det inte sändas förrän en
vecka efter avkunnandet. Förordning (1996:274).

3 § När en hovrätt har avkunnat en dom eller ett beslut vid ett
sammanträde på någon annan ort än den där hovrätten har sitt säte, är
det i tvistemål och brottmål tillräckligt att avgörandet sänds inom
en vecka efter det att hovrättens sammanträde på den orten har
avslutats. Förordning (1996:274).

4 § I ett mål eller ärende vid annan domstol än allmän domstol skall
en dom eller ett beslut sändas till parterna

– när avgörandet avkunnats muntligen: inom en vecka från dagen för
avkunnandet,

– när det tillkännagetts att avgörandet skall meddelas en viss dag:
samma dag som det meddelas,

– i andra fall: inom en vecka från avgörandets datum. Förordning
(1996:274).

5 § Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas för
en part tillhandahållas inom två veckor från den inskrivningsdag då
ärendet behandlades. Förordning (1996:274).

6 § Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket
sjölagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett
registerärende samt utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas
genast efter det att samtliga ärenden som skall tas upp samma
dag blivit slutligt databehandlade eller införda på tillfälligt
upprättat registerupplägg. Om någon begär det och det finns
särskilda skäl får dock handlingarna tillhandahållas samma
kalenderdag som ärendet handlagts eller registerutdraget
beställts. Förordning (2001:802).

7 § I fråga om expeditioner av domar eller slutliga beslut i vissa
fall finns särskilda bestämmelser. Förordning (1996:274).

8 § Hos en annan myndighet än domstol skall ett beslut hållas
tillgängligt

– när beslutet utges efter anslag: den dag som bestämts genom
anslaget,

– när beslutet avkunnas muntligen: inom en vecka från dagen för

avkunnandet,

– i andra fall: så snart som möjligt.

Beslut i fråga om växel- eller checkprotest bör tillhandahållas
dagen efter den då protesten skedde. Förordning (1996:274).

9 § Om ett beslut eller en annan handling av särskilda skäl inte kan
tillhandahållas inom den tid som angetts i 3-8 §§, skall handlingen
tillhandahållas så snart som möjligt. I sådant fall skall mottagaren
om möjligt få besked om när handlingen kommer att tillhandahållas.
Förordning (1996:274).

10 § En handling som innehåller ett föreläggande för någon att vidta
en åtgärd, skall tillhandahållas i så god tid att det är möjligt för
denne att vidta åtgärden.

11 § En handling som har getts in till en myndighet i ett mål eller
ärende, får inte återlämnas förrän målet eller ärendet avgjorts. Om
originalhandlingen i ett sådant fall inte finns hos någon myndighet,
får återlämnandet förenas med villkor om att bestyrkt kopia av
handlingen ges in. Har målet eller ärendet avgjorts av domstol, får
handlingen inte återlämnas innan avgörandet vunnit laga kraft, om
inte domstolen medger det och bestyrkt kopia ges in eller redan finns
bland handlingarna.

Skyldighet att lämna upplysningar och översända handlingar

12 § När beslut eller andra handlingar skall lämnas ut, bör de
sändas med post, om inte något annat har begärts eller är särskilt
föreskrivet. Detsamma gäller när pengar skall betalas ut. Handlingar
får även sändas via telefax om det är lämpligt.

Avgifter för beslut och andra handlingar bör tas ut genom
postförskott. Avgifter får dock tas ut på annat sätt om det är
lämpligare. En avgiftsbelagd handling bör inte sändas med post, om
den avgiftsskyldige är bosatt inom myndighetens kansliort och har
begärt att försändelsen inte skall sändas mot postförskott. Detsamma
gäller, om det kan antas att försändelsen inte kommer att lösas ut.

Försändelser till länder utom Europa bör sändas med flygpost, om det
inte finns särskilda skäl mot det. Förordning (1996:876).

13 § Om en handling inte sänds med post, bör den som skall ha
handlingen underrättas om att den finns att hämta. Myndigheten bör
samtidigt upplysa om den avgift som skall betalas och om de andra
villkor som gäller för att handlingen skall få lämnas ut. Om pengar
inte sänds med post, skall myndigheten underrätta den som skall ha
pengarna om att de finns tillgängliga. Förordning (1996:876).

14 § I 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns föreskrifter om
serviceskyldighet i myndigheters förvaltningsverksamhet. I lämplig
utsträckning skall också domstolar i sin övriga verksamhet lämna
upplysningar till enskilda i frågor som rör den verksamheten. Vidare
finns föreskrifter om myndigheters uppgiftslämnande i 15 kap. 4 och
10-12 §§ sekretesslagen (1980:100).

15 § Om en myndighet i enlighet med föreskrift i lag eller annan
författning skall föra ett visst register, gäller andra stycket när
myndigheten lämnar upplysningar ur registret. Bestämmelserna i andra
stycket innebär dock ingen inskränkning i rätten att ta del av och
mot fastställd

avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.

Begär någon upplysningar om ett förhållande som, enligt en
författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer, skall tas upp i ett avgiftsbelagt bevis
eller registerutdrag, skall myndigheten, om den lämnar upplysningarna
skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller registerutdrag.

16 § Myndigheternas skyldigheter enligt 12-15 §§ skall fullgöras med
skyndsamhet. Förordning (1996:876).