Bostadsanvisningslag (1980:94)

SFS nr
1980:94
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1980-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1274
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Om det behövs för bostadsförsörjningen inom en kommun eller inom ett
område i vilket kommunen ingår och som kan anses utgöra en enhet i
bostadsförsörjningshänseende, får ett eller flera bostadsområden i
kommunen förklaras vara bostadsanvisningsområde.

Inom bostadsanvisningsområde är denna lag tillämplig på samtliga bo
stadslägenheter, såvida ej fråga är om lägenhet, som utgör en del av
husägarens egen bostad, eller lägenhet i ett enfamiljshus, som inte är
avsett att upplåtas varaktigt, eller i ett tvåfamiljshus eller beslutats
att i övrigt endast lägenheter av visst slag inom området skall omfattas
av lagen.

2 § Beslut i fråga om bostadsanvisningsområde skall fattas av kommun
styrelsen. Beslut i andra frågor om bostadsanvisning enligt denna lag
skall fattas av den nämnd kommunfullmäktige bestämmer.

3 § Innan kommunstyrelsen avgör ett ärende om bostadsanvisningsområde,
skall de husägare och hyresgästorganisationer som kan beröras av
beslutet lämnas tillfälle att yttra sig, om det ej är uppenbart
obehövligt. Detta får ske genom delgivning.

Som ägare av hus anses, när omständigheterna föranleder det, annan som
innehar huset. Om ett hus omfattas av beslut om tvångsförvaltning enligt
bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall vad som sägs om husägaren i
stället avse förvaltaren.

Med organisation av hyresgäster avses i denna lag organisation som har
avtal om förhandlingsordning för huset eller, om förhandlingsordning ej
gäller, riksorganisation eller förening, som är ansluten till sådan
organisation och inom vars verksamhetsområde huset är beläget.

4 § Kommunstyrelsens beslut i fråga om bostadsanvisningsområde skall
delges de husägare och hyresgästorganisationer som berörs av beslutet.

Delgivningen får ske genom kungörelse enligt 17 § delgivningslagen
(1970:428) även i annat fall än som anges i 15 och 16 §§ nämnda lag. I
sådant fall skall ett meddelande om beslutet sändas med posten till var
och en av husägarna.

5 § När ett beslut i fråga om bostadsanvisningsområde har vunnit laga
kraft skall genom kommunens försorg underrättelse om beslutet och om att
det har vunnit laga kraft delges de husägare som berörs av beslutet. I
samband därmed skall husägaren erhålla besked om de inskränkningar i
rätten att upplåta hyresrätt eller bostadsrätt eller medverka till
överlåtelse eller upplåtelse av hyresrätt som gäller enligt denna lag.
Även de berörda hyresgästorganisationerna skall underrättas om beslutet
och om att det har vunnit laga kraft.

Förbud att upplåta lägenheter m.m.

6 § När en husägare har delgetts en underrättelse enligt 5 §, får han
inte upplåta en lägenhet, som omfattas av beslutet, med hyresrätt eller
bostadsrätt till någon annan än en bostadssökande, som kommunen anvisar,
eller kommunen. Han får inte heller medverka till att hyresrätten till
en sådan lägenhet överlåts eller lägenheten upplåts i andra hand utom
när förhållandena är sådana att de i 12 kap. 34 §, 35 § första stycket,
37 och 40 §§ jordabalken med avseende på hyresgästen angivna
förutsättningarna för tillstånd föreligger.

Förbudet enligt första stycket gäller inte sedan kommunen underrättat
husägaren om att kommunen inte önskar anvisa någon bostadssökande eller
få lägenheten upplåten till sig. Förbudet gäller inte heller om
upplåtelse av lägenheten beror av anställning hos husägaren och
lägenheten även tidigare var upplåten till följd av sådan anställning
eller om lägenheten upplåts enligt bestämmelserna i 12 kap. 46 § tredje
stycket jordabalken. Lag (1984:697).

Meddelande om upplåtelse

7 § När en lägenhet som omfattas av förbud enligt 6 § skall upplåtas med
hyresrätt eller bostadsrätt, skall husägaren snarast möjligt meddela
kommunen detta. Meddelandet skall vara skriftligt och innehålla uppgift
om lägenhetens adress, storlek och belägenhet i huset, villkoren för
upplåtelsen och tillträdesdagen.

Upplåtelsen och villkoren för den m.m.

8 § Om kommunen inte anvisar någon bostadssökande eller om husägaren
inte godtar den bostadssökande som kommunen anvisar eller inte kan
träffa avtal med denne, är husägaren skyldig upplåta lägenheten till
kommunen, om kommunen begär det.

Om annat inte avtalas, skall upplåtelse till kommunen anses ha skett vid
den tidpunkt då kommunens begäran enligt första stycket kommit husägaren
till handa och på de villkor som angetts i meddelandet enligt 7 §. Avser
upplåtelsen bostadsrätt, skall den dock inte anses ha skett innan de i 3
och 5 §§ bostadsrättslagen (1971:479) angivna förutsättningarna är
uppfyllda.

9 § Om en lägenhet enligt 8 § andra stycket skall anses ha upplåtits
till kommunen med hyresrätt eller bostadsrätt och lägenheten på grund av
dröjsmål från husägarens sida inte kan tillträdas den dag som angetts i
meddelandet enligt 7 §, får hyresnämnden på ansökan av kommunen
föreskriva att upplåtelsen skall gälla från en senare tidpunkt. Avser
upplåtelsen en hyreslägenhet, får hyresnämnden föreskriva att för
upplåtelsen skall även i övrigt gälla andra villkor än de som har
angetts i meddelandet. Ansökan om hyresnämndens prövning skall göras
inom två månader från den dag då upplåtelsen skall anses ha skett.

Vid prövning av hyresvillkoren tillämpas 12 kap. 55 § första–tredje
styckena jordabalken. Om hyra för lägenheten har bestämts i
förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304),
skall dock den hyran gälla. Om hyresnämnden nedsätter hyran, skall den
lägre hyran gälla från och med den dag då hyresförhållandet började.

Föreskriver hyresnämnden att upplåtelsen skall gälla från en senare
tidpunkt eller att hyran skall utgå med ett lägre belopp än som har
angetts i meddelandet enligt 7 §, skall husägaren samtidigt åläggas att
till kommunen betala tillbaka vad han till följd därav har uppburit för
mycket jämte ränta. Räntan skall beräknas enligt 5 § räntelagen
(1975:635) för tiden från dagen då husägaren mottog beloppet till dess
att beslutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefte. Lag (1984:697).

Ersättning för skada

10 § Kan husägaren, i fall då han får förfoga över lägenheten, på grund
av förfarandet enligt denna lag inte träffa avtal om upplåtelse för
tiden från och med den i meddelandet enligt 7 § angivna tillträdesdagen
och har han gjort vad som skäligen kan fordras av honom för att få
lägenheten upplåten, har han rätt till ersättning av kommunen för skada
som han lider genom dröjsmålet med upplåtelsen.

Fråga om skyldighet att betala sådan ersättning prövas av hyresnämnden.
För att kunna prövas skall ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom
en månad från den dag då avtal om upplåtelse av lägenheten träffades.

Övriga bestämmelser

11 § Om förfarandet vid hyresnämnden finns bestämmelser i lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § döms till
böter. Gärningen får åtalas endast efter anmälan av kommunen.

13 § Kommunstyrelsens beslut i fråga om bostadsanvisningsområde kan
överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen genom besvär.

14 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades. Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden. Lag
(1986:1183).

15 § I mål enligt 9 § första stycket om villkoren för upplåtelsen skall
vardera parten svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den
mån inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

1986:1183

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

1987:1274

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då
bostadsanvisningslagen (1980:94) skall upphöra att gälla. Beslut enligt
bostadsanvisningslagen varigenom ett visst område förklarats vara
bostadsanvisningsområde gäller dock till utgången av år 1990. Inom
sådana områden gäller fortfarande bostadsanvisningslagen.

2. Bostadssanvisningslagen skall alltjämt gälla i fråga om ärenden
enligt lagen som har anhängiggjorts vid hyresnämnden före utgången av år
1990.

3. Bestämmelserna i 2 § påverkar inte giltigheten av utfästelser om
bostadsanvisning som lämnats före lagens ikraftträdande.