Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;

SFS nr
1980:953
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1980-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Vid beräkningen av nettointäkt av jordbruksfastighet eller rörelse
enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt har skattskyldiga, som anskaffat döda inventarier avsedda
för stadigvarande bruk i verksamheten, rätt till särskilt
investeringsavdrag enligt bestämmelserna i denna lag.

I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

Med inventarier förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som
vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för
maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier. Som
inventarier anses dock inte nyttigheter som avses i punkt 11 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen och inte heller tillgångar
som avses i punkt 5 av anvisningarna till 29 § nämnda lag.

3 § Särskilt investeringsavdrag utgör 20 procent av
anskaffningsvärdet.

Avdraget skall göras vid taxeringen för det beskattningsår under
vilket inventarierna har levererats eller – i fråga om inventarier som
den skattskyldige själv har tillverkat – färdigställts.

Särskilt investeringsavdrag medges högst med ett belopp som motsvarar
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beräknade inkomsten av
förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före – i
förekommande fall – avdrag för inkomstbaserad avsättning till
resultatutjämningsfond enligt 41 d § kommunalskattelagen (1928:370),
avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv enligt lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv, uppskov enligt lagen
(1979:611) om upphovsmannakonto, uppskov enligt lagen (1982:2) om
uppfinnarkonto samt avdrag för avsättning för egenavgifter enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat utnyttjas på
detta sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i
förvärvskällan, dock senast vid den taxering som sker tredje året
efter det år då taxering enligt andra stycket har skett. Ett
förskjutet investeringsavdrag får – i förekommande fall sedan hänsyn
tagits till det på det aktuella beskattningsåret belöpande avdraget –
inte överstiga det belopp som har beräknats enligt första meningen.
Lag (1982:9).

4 § Särskilt investeringsavdrag medges inte för följande
inventarier, nämligen

1) inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre
år,

2) begagnade inventarier,

3) sådana motordrivna fordon och släpfordon som avses i
vägtrafikkungörelsen (1972:603),
4) fartyg, luftfartyg och järnvägsvagnar samt containrar och
liknande anordningar för befordran av gods,

5) föremål avsedda för utsmyckning,

6) inventarier för vilka anskaffningsvärdet under
beskattningsåret inte har uppgått till sammanlagt minst 10 000
kronor.

Bestämmelserna i första stycket 3) gäller inte släpvagn som dras av
traktor eller motorredskap och som används endast på sätt som anges i
vägtrafikskattelagen (1973:601) i fråga om traktor klass II.

För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken förvärvaren
är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, medges särskilt
investeringsavdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren
och tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980.

Särskilt investeringsavdrag beräknas inte för sådan del av
anskaffningsvärdet av inventarier för vilken utgått näringsbidrag
enligt punkt 2 av anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen
(1928:370). Särskilt investeringsavdrag beräknas inte heller för sådan
del av anskaffningsvärdet för vilken vinstfond enligt lagen (1980:456)
om insättning på tillfälligt vinstkonto eller investeringsfond enligt
lagen (1979:609) om allmän investeringsfond eller motsvarande äldre
författning har tagits i anspråk. Lag (1983:315).