Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.

SFS nr
1980:966
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1980-12-11

Allmänna fastighetsdeklarationer och andra uppgifter som avlämnats
till ledning vid 1970 års allmänna fastighetstaxering skall bevaras
för framtiden. Detsamma skall gälla sådan fastighetstaxeringsavi som
skall förvaras tillsammans med deklarationen enligt 74 § tredje
stycket taxeringskungörelsen (1957:513) i dess lydelse enligt
kungörelsen (1968:734) om ändring i taxeringskungörelsen.

Bestämmelserna i 50 § taxeringslagen (1956:623) tillämpas i fråga om
förvaring samt tillhandahållande och utlämnande av deklarationer
enligt första stycket.