Förordning (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

SFS nr
1981:10
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:810
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelse

Uppgifter

1 § För offentlig insyn i det kärntekniska säkerhets- och
strålskyddsarbetet finns en säkerhetsnämnd vid varje kärnkraftverk
och anläggning för lagring, hantering eller slutlig förvaring av
använt kärnbränsle eller kärnavfall.

Om skyldighet att ge lokala säkerhetsnämnder insyn finns bestämmelser
i 19–21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning
(1984:19).

2 § Det åligger säkerhetsnämnden att

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet
vid kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle eller
kärnavfall,

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och
strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid verket eller
anläggningen,

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot
kärnkraftsolyckor vid verket eller anläggningen,

4. ställa samman material för att informera allmänheten om säkerhets-
och strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen,

5. svara för information på det lokala planet om säkerhets- och
strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av beredskapen mot
kärnkraftsolyckor. Förordning (1984:19).

3 § Säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana
utredningar som behövs för att förstå betydelsen av vidtagna eller
planerade kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid
kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle eller
kärnavfall. Förordning (1984:19).

4 § Varje säkerhetsnämnd skall årligen före den 1 september till
industridepartementet avge berättelse om verksamheten under det senaste
budgetåret.

Organisation

5 § Säkerhetsnämnden består av en ordförande och högst tolv andra
ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en
tid av högst tre år. Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den
kommun där kärnkraftverket eller anläggningen för använt kärnbränsle
eller kärnavfall är belägen och högst tre efter förslag av övriga
kommuner som till någon del omfattas av den för verket eller
anläggningen bestämda inre beredskapszonen.

För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en
ersättare. Förordning (1984:19).

6 § Ledamöterna i säkerhetsnämnden bör vara bosatta i den kommun på vars
förslag de har utsetts. Förordning (1981:679).

7 § Säkerhetsnämnden utser sekreterare.

Ärendenas handläggning

8 § Säkerhetsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
denne finner det behövligt eller när minst tre av nämndens övriga
ledamöter begär det.

9 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara.

10 § har upphävts genom förordning (1986:818).

11 § Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet
justeras av ordföranden. Förordning (1986:818).

Om någon som har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende
framför skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokollet.

12 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
nämnden.

Övriga bestämmelser

13 § I varje skrivelse från nämnden till regeringen eller ett
departement skall anges vem som har fattat det beslut skrivelsen avser
eller i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet.
Har skiljaktig mening förekommit, skall den anges i skrivelsen eller
framgå av protokollsutdrag som bifogas.

14 § I 24 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser
om talan mot nämndens beslut om begäran enligt 21 § samma lag.

I fråga om talan mot annat beslut av nämnden tillämpas 18 § allmänna
verksstadgan (1965:600). Skrivelsen med överklagandet skall tillställas
den myndighet som skall pröva överklagandet och skall ha kommit in inom
tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. Om handlingen
kommit in för sent skall myndigheten avvisa den. Skrivelsen skall dock
inte avvisas, om förseningen beror på att nämnden har lämnat klaganden
en felaktig underrättelse om hur man klagar. Inte heller skall
skrivelsen avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till
nämnden. Förordning (1986:818).