Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien

SFS nr
1981:1006
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-11-12

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Australien
undertecknade den 14 januari 1981 skall gälla för Sveriges del.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade
till förordningen som bilaga 2.