Förordning (1981:1027) om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor

SFS nr
1981:1027
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Överlämnande av mål före utgången av år 1982.

1 § När överexekutor skall bedöma om ett mål före utgången av år 1982
skall överlämnas till en kronofogdemyndighet enligt 5 § andra stycket
andra meningen lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken,
skall särskild hänsyn tas till personalläget och arbetsförhållandena
hos överexekutor och kronofogdemyndigheten.

Innan överexekutor beslutar om överlämnande skall samråd ske med
kronofogdemyndigheten. Om mer än en kronofogdemyndighet är behörig att
handlägga målet, skall samråd ske med alla behöriga kronofogdemyndig
heter. Överexekutor bör i det fallet även höra sökanden.

2 § Mål som är anhängiga hos överexekutor när utsökningsbalken träder
i kraft och som avser exekutiv försäljning får överlämnas till krono
fogdemyndigheten före utgången av år 1982 endast om tid för exekutiv
auktion inte har satts ut.

Överlämnande av mål vid utgången av år 1982

3 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid utgången av år 1982 och
som därefter skall handläggas av kronofogdemyndigheten, skall över
lämnas till behörig kronofogdemyndighet. Om mer än en kronofogde
myndighet är behörig, skall samråd ske med alla behöriga kronofogde
myndigheter om vilken myndighet som skall handlägga målet. Har de
olika mening i frågan, skall målet överlämnas till kronofogdemyndig
heten i det distrikt där svaranden har sitt hemvist.

4 § Alla mål som överlämnas av överexekutor till en kronofogdemyndig
het vid utgången av år 1982 skall förtecknas på en inventeringslista.
På listan skall varje måls diarienummer anges. Ett exemplar av listan
skall fogas till diariet hos överexekutor och ett exemplar sändas till
kronofogdemyndigheten.

5 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid utgången av år 1982 och
som därefter skall handläggas av tingsrätt, skall överlämnas till
behörig tingsrätt. Om mer än en tingsrätt är behörig, bör överexekutor
låta sökanden yttra sig i frågan om överlämnandet.

Gemensamma bestämmelser om mål som överlämnas

6 § Samtidigt med att ett mål överlämnas till kronofogdemyndighet
eller tingsrätt skall de upplysningar lämnas som kan vara av betydelse
för den fortsatta handläggningen.

Sökanden samt svaranden och annan som tidigare har fått underrättelse
om målet skall underrättas om överlämnandet.

7 § Ett mål som har överlämnats skall diarieföras hos den
kronofogdemyndighet eller tingsrätt som tar emot målet. I fall som
avses i 4 § skall för varje mål på kronofogdemyndighetens exemplar av
inventeringslistan anges kronofogdemyndighetens diarienummer.

8 § Om överexekutor skall sätta ut sammanträde, frist eller liknande
till en tidpunkt som infaller efter det att ett mål har överlämnats,
skall överexekutor dessförinnan samråda om tidpunkten och utformningen
av kungörelser, kallelser och andra underrättelser med den kronofogde
myndighet eller tingsrätt som skall ta emot målet. Framkommer olika
meningar i en sådan fråga bestämmer kronofogdemyndigheten respektive
tingsrätten.