Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt

SFS nr
1981:1056
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1340
Upphävd
1992-01-01

1 § Ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande
eller handräckning vid tingsrätt lämnas för sökandens eget arbete med
anledning av målet samt för arvode till ombud eller biträde.
Ersättningen utgår med skäligt belopp. Ersättningen får endast om det
finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än trehundratio kronor
i lagsökningsmål och i handräckningsmål som avser avhysning eller
återtagande av egendom samt tvåhundraåttiofem kronor i mål om
betalningsföreläggande. Förordning (1990:1002).

2 § I mål som avses i 1 § utgår dessutom ersättning för ansöknings- och
expeditionsavgifter, delgivningskostnader samt kostnader för
registrerings- eller matalsskrivningsbevis om sådant bevis har behövts.
Sökanden har vidare rätt till skälig ersättning för översättning av
inlagor eller andra handlingar samt för avskrifter eller fotokopior, i
den mån antalet sådana överstiger tjugofem.

Övergångsbestämmelser

1984:266

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om mål som har
anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1985:777

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om mål som
har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1987:874

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om mål som
har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1989:36

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om mål som har
väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

1990:176

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om mål
som har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

1990:1002

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om mål som
har väckts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.