Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol

SFS nr
1981:1064
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1981-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:645

Förutsättningar för säkerhetskontroll

1 § Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan
kontroll behövs för att begränsa risken för att det i en
domstols lokaler eller i andra lokaler som används vid
domstolsförhandling begås brott som innebär allvarlig fara för
någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande
förstörelse av egendom. Lag (2012:325).

Beslut om säkerhetskontroll

2 § Säkerhetskontroll beslutas av domstolens chef eller någon
annan lagfaren domare som han eller hon har delegerat
beslutanderätten till. Ska säkerhetskontroll genomföras med
anledning av en viss förhandling, får den även beslutas av
rätten.

Innan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med
Polismyndigheten och, om kontroll ska genomföras med
anledning av en viss förhandling i brottmål, med åklagaren.
Samråd behöver dock inte ske om det är uppenbart
obehövligt.

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse viss
tid, dock längst tre månader, eller en viss förhandling. I
beslutet ska det anges vilka lokaler som kontrollen ska
omfatta. Lag (2014:645).

Kontrollens omfattning

3 § En säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att
närvara vid en förhandling och övriga besökare till de lokaler
som beslutet om säkerhetskontroll avser. Kontrollen omfattar
dock inte domstolens anställda eller nämndemän och andra som
infinner sig i berörda lokaler när de utövar allmän tjänst
eller offentligt uppdrag och inte heller advokater. Om det
finns särskilda skäl får den som enligt 2 § får besluta
om den aktuella säkerhetskontrollen undanta andra personer
från kontrollen eller besluta att personer som annars skulle
vara undantagna ska omfattas av denna. Lag (2012:325).

Genomförande av kontrollen

4 § En säkerhetskontroll genomförs, efter närmare anvisningar
av Polismyndigheten, av en ordningsvakt under ledning av en
polisman eller av en polisman. Lag (2014:645).

5 § Vid en säkerhetskontroll ska vapen och andra föremål som
är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 §
eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation utföras
och väskor och andra föremål som påträffas i de lokaler som
omfattas av säkerhetskontrollen undersökas.

Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål
ska genomföras med metalldetektor eller annan liknande
anordning eller, om det finns särskilda skäl, på annat
sätt.

Om kroppsvisitation eller undersökning av väskor och
andra föremål ska genomföras på annat sätt än med
metalldetektor eller annan liknande anordning, ska uppgiften
utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som
Polismyndigheten har godkänt för sådana uppgifter.

Identitetskontroll får genomföras endast för att fastställa
om en person som uppger sig inte omfattas av
säkerhetskontroll ska undantas från kontrollen.
Lag (2014:645).

6 § Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll ska inte
ges tillträde till de lokaler som kontrollen omfattar.

Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen
vägrar att genomgå en säkerhetskontroll, ska detta omedelbart
anmälas till domstolen. Rätten ska då avgöra om den som har
vägrat att genomgå säkerhetskontroll ska undantas från denna.
Får den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll hämtas till
domstolen, om han eller hon uteblir, får rätten besluta att
personen trots sin vägran ska genomgå kontrollen.
Lag (2012:325).

7 § Påträffas vid en säkerhetskontroll något sådant föremål
som avses i 5 § första stycket första meningen och tas det
inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, ska
den hos vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det
ifrån sig för förvaring. Den som inte följer en sådan
uppmaning får avlägsnas från domstolens lokaler eller de andra
lokaler som används vid domstolsförhandling, om inte annat
följer av andra stycket. Är innehavaren till ett påträffat
föremål okänd, får det omhändertas.

Om någon som är kallad till en förhandling vid domstolen inte
följer en uppmaning enligt första stycket, ska detta
omedelbart anmälas till domstolen. Rätten ska då avgöra om den
som har vägrat att lämna föremålet ifrån sig ska få tillträde
utan att lämna det ifrån sig. Får den som
vägrat att lämna ifrån sig föremålet hämtas till domstolen, om
han eller hon uteblir, får rätten besluta att föremålet trots
personens vägran ska omhändertas för förvaring. Lag (2012:325).

Särskilda bestämmelser om förvaring av föremål

8 § Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits
enligt denna lag ska förvaras på ett betryggande sätt. På
begäran ska ett bevis om att ett föremål har lämnats till
förvaring eller omhändertagits utfärdas. Föremålet ska
återlämnas till den som har lämnat det till förvaring eller
från vilken det omhändertagits när denne lämnar de lokaler som
kontrollen omfattar. Lag (2012:325).

Särskilda bestämmelser om kroppsvisitation

9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska
utföras i ett avskilt utrymme och om möjligt i vittnes
närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av en
person som är av samma kön som den som visiteras, om
undersökningen inte sker genom användande av metalldetektor
eller annan liknande anordning eller avser föremål som den
visiterade har med sig. Lag (2012:325).

Förbud att överklaga

10 § Domstolens beslut enligt denna lag får inte överklagas.