Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt

SFS nr
1981:1099
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
medges enligt denna lag.

2 § Avdrag medges vid anskaffning av döda inventarier avsedda för
stadigvarande bruk i verksamheten.

Med inventarier förstås tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas
enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra för
stadigvarande bruk avsedda inventarier. Som inventarier anses dock
inte nyttigheter som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen (1928:370) och inte heller tillgångar som avses i
punkt 6 av anvisningarna till 29 § nämnda lag.

Avdrag medges inte för sådan del av anskaffningsvärdet av inventarier
för vilken utgår näringsbidrag enligt punkt 2 av anvisningarna till 19
§ kommunalskattelagen. Avdrag medges inte heller för sådan del av
anskaffningsvärdet för vilken investeringsfond enligt lagen (1979:609)
om allmän investeringsfond eller motsvarande äldre författning tas i
anspråk.

Anskaffas inventarier av kommissionärsföretag som avses i 43 § 2 mom.
kommunalskattelagen tillkommer — såvida rörelseinkomsten redovisas
hos kommittentföretag — avdraget sistnämnda företag oaktat
inventarierna ägs av kommissionärsföretaget.

I fråga om inventarier som hyrs ut av aktiebolag som avses i lagen
(1980:2) om finansbolag under en period av minst tre år för att enligt
särskilt avtal användas av hyrestagare (finansiell leasing) tillkommer
avdraget hyrestagaren oaktat inventarierna ägs av finansbolaget. Lag
(1983:317).

3 § Avdrag medges inte för

1. inventarier med en beräknad varaktighetstid av högst tre år,

2. begagnade inventarier,

3. sådana motordrivna fordon och släpfordon som avses i
vägtrafikkungörelsen (1972:603),

4. fartyg, luftfartyg och järnvägsvagnar samt containrar och liknande
anordningar för befordran av gods,

5. föremål avsedda för utsmyckning,

6. inventarier för vilka anskaffningsvärdet, minskat med
mervärdeskatt, under en redovisningsperiod som avses i 22 § första
stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt inte har uppgått till
sammanlagt minst 2000 kronor.
Bestämmelserna i första stycket 3 gäller inte släpvagn som dras av
traktor eller motorredskap och som används endast på sätt som anges i
vägtrafikskattelagen (1973:601) i fråga om traktor klass II.

Omfattar en redovisningsperiod annan tid än två kalendermånader skall
beloppet enligt första stycket 6 justeras i motsvarande mån.

4 § Avdrag medges endast för inventarier som levereras under år 1982
eller 1983. Avdrag medges dock inte om leveransen grundar sig på ett
skriftligt avtal som har träffats före den 1 november 1980. I fråga om
inventarier som den skattskyldige har tillverkat själv medges avdrag
endast under förutsättning att tillverkningen har påbörjats efter den
31 oktober 1980 och avslutats under år 1982 eller 1983.

För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken den
skattskyldige är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, medges
avdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren och
tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980. Lag
(1982:1187).

5 § Avdraget beräknas till 10 procent av anskaffningsvärdet, minskat
med mervärdeskatt, av inventarierna. Är den ingående mervärdeskatt som
hänför sig till anskaffningen inte i sin helhet avdragsgill enligt
lagen (1968:430) om mervärdeskatt får det särskilda avdraget beräknas
endast på den del av anskaffningsvärdet som svarar mot den
avdragsgilla ingående mervärdeskatten.

Beloppet av det särskilda avdraget anses som ingående mervärdeskatt.
Beloppet skall inte minska avskrivningsunderlaget vid
inkomsttaxeringen och skall inte räknas som skattepliktig inkomst vid
nämnda taxering.

6 § Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen (1968:430) om
mervärdeskatt får det särskilda avdraget i sin helhet för visst
inventarium göras i deklarationen för den redovisningsperiod under
vilken leveransen har skett.

7 § Den som i deklaration enligt 22 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt gör avdrag som avses i denna lag skall i en särskild
bilaga lämna närmare uppgifter om avdraget. Bilagan skall lämnas till
länsstyrelsen samtidigt som deklarationen lämnas.

När särskilda skäl föreligger får länsstyrelsen för viss
redovisningsskyldig medge inskränkningar i denna uppgiftsskyldighet
eller att uppgiftsskyldigheten får fullgöras på annat sätt. I fråga om
sådana beslut gäller 51 § tredje stycket lagen om mervärdeskatt.