Förordning (1981:1102) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS nr
1981:1102
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1113
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Uppgifter

2 § Institutet är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
meteorologi, hydrologi och oceanografi, i den mån det inte ankommer på
någon annan myndighet att handlägga sådana ärenden.

3 § Det åligger institutet särskilt att

med hänsyn till andra myndigheters, näringslivets och försvarets behov
inhämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi, hydrologi och
oceanografi,

anordna och övervaka meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
observationer och mätningar, meteorologiska iakttagelser ombord på
svenska civila fartyg och flygplan samt granska, bearbeta och bevara
insamlat material,

handha den allmänna vädertjänsten, stormvarningstjänsten,
israpporttjänsten samt hydrologiska och oceanografiska tjänsten,

bedriva uppdragsverksamhet och tillämpad forskning och utveckling inom
sitt verksamhetsområde.

4 § Institutet skall samarbeta med svenska myndigheter som arbetar inom
institutets verksamhetsområde, med utländska meteorologiska och
hydrologiska institutioner och med internationella organisationer på
området.

5 § Institutet skall genom planläggning se till att det totala
försvarets krav på meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
tjänster kan tillgodoses under beredskapstillstånd och krig.

6 § Institutet skall samråda med luftfartsverket i frågor om den
meteorologiska tjänsten för civil luftfart, med sjöfartsverket i frågor
om väder- och israpporttjänsten för sjöfarten, med överbefälhavaren i
frågor av allmän militär betydelse samt med chefen för flygvapnet i
frågor om samarbetet med den militära vädertjänsten.

7 § För uppdrag som institutet fullgör får institutet ta ut ersättning
enligt de grunder som institutet efter samråd med riksrevisionsverket
bestämmer.

8 § Institutet företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat
inte följer av särskilda föreskrifter.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142) med
regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens
befogenheter vid tillämpningen av 8 § 2 mom. andra stycket första
meningen allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän
(AST). Förordning (1987:828).

9 § Institutet skall varje år före den 1 november till
kommunikationsdepartementet avge berättelse om sin verksamhet under det
senaste budgetåret.

Organisation

10 § Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är institutets
generaldirektör och sex andra ledamöter. Bland ledamöterna förordnas en
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på institutet. Förordning (1987:1155).

11 § Generaldirektören är chef för institutet.

12 § Inom institutet finns fyra avdelningar, en för meteorologisk
verksamhet, en för hydrologisk och oceanografisk verksamhet, en för
teknisk verksamhet och en för administrativ verksamhet.

Varje avdelning förestås av en chef. En av cheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

13 § Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

14 § Tjänstemän hos institutet är skyldiga att tjänstgöra viss tid vid
den militära vädertjänsten, om institutet beslutar det efter
överenskommelse med chefen för flygvapnet. Tjänstemän inom
försvarsmakten kan beordras att tjänstgöra viss tid hos institutet.

Ärendenas handläggning

15 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

16 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
två andra av de i 10 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:1068).

17 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

18 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller
särskilda beslut.

19 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa
ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och ställföreträdaren har förhinder, fullgörs
generaldirektörens åligganden av den chef för avdelning som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte
heller sådana åtgärder vidtas som rubbar eller ändrar av styrelsen
meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Det som har sagts
gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess
regeringen bestämmer annat.

20 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 18 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans avdelning föredras av någon annan.

21 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:1068).

23 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

24 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden
hos institutet.

Tjänstetillsättning m.m.

25 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

26 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens
ordförandemeddelas av regeringen för högst tre år.

27 § Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om
offentlig anställning att en tjänst som en myndighet tillsätter skall
kungöras ledig till ansökan gäller i fråga om institutet inte extra
ordinarie eller extra tjänster i en variabel lönegrad där högst F 10 får
tillämpas på innehavaren.

28 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av institutet även i fråga om chef för avdelning.