Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

SFS nr
1981:1104
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:723

1 § Denna lag gäller verksamheten hos regionala
alarmeringscentraler som har till syfte att möjliggöra snabba och
effektiva hjälpinsatser i nödsituationer och som har upprättats efter
avtal med staten. Lag (1993:610).

2 § Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 §
får inte utan tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal
varigenom någon avser att tillkalla eller annars komma i
förbindelse med Polismyndigheten, kommunal organisation för
räddningstjänst, ambulans eller något annat hjälporgan och som
befordras via ett allmänt kommunikationsnät till eller från en
sådan central.

Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba
och effektiva hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i
första stycket och som har kopplats vidare av en
alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal ska kunna
kopplas vidare från en alarmeringscentral till ett
hjälporgan. Lag (2014:723).

3 § Tillstånd skall förenas med villkor om hur inspelning, avlyssning
och avbrytande av telefonsamtal får utföras. Vidare skall tillstånd
förenas med villkor i fråga om förvaring, användning och förstöring av
sådant material varigenom uppgift om telefonsamtal kan erhållas.

4 § Den som är eller har varit verksam hos en
alarmeringscentral som anges i 1 § får inte obehörigen röja
eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått veta
om sådant som har yttrats vid telefonsamtal som avses i 2 §
och som rör en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden eller som rör förhållanden av betydelse för
rikets försvar, folkförsörjningen eller förebyggandet och
beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:428).