Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

SFS nr
1981:111
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:549
Upphävd
2014-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:351

1 § Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 37 § fjärde stycket
lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag prövas av
Bolagsverket. Förordning (2004:351).

2 § För handläggning och prövning av ansökan enligt 2 kap. 37 §
fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
skall avgift betalas med 475 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte
om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:363).

Övergångsbestämmelser

2004:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.