Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna

SFS nr
1981:1114
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-11-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1496
Upphävd
1991-07-01

1 § I varje län skall det finnas en lantbruksnämnd och en
skogsvårdsstyrelse.

2 § Lantbruksnämnden skall bestå av nio ledamöter. Fyra ledamöter och en
suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Fyra
ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller,
i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Lantbruksdirektören är självskriven ledamot i nämnden.

Inom var och en av lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län skall det finnas en rennäringsdelegation. Landstinget
skall välja en ledamot i delegationen och en suppleant för denne
ledamot.

3 § Skogsvårdsstyrelsen skall bestå av sju ledamöter. Tre ledamöter och
en suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Tre
ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller,
i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Länsjägmästaren
är självskriven ledamot i styrelsen.