Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag

SFS nr
1981:112
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1166
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:364

1 § Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 5 § 3, 3 kap. 3 § andra
stycket eller 4 kap. 2 § första stycket eller 3 § andra stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning m. m. i vissa företag prövas av
Patent- och registreringsverket. Förordning (1994:411).

2 § För handläggning och prövning av ansökan enligt 1 § skall
avgifter betalas med följande belopp:

a) medgivande att inte ange bruttoomsättningssumma i årsredovisning
(2 kap. 5 § 3), 935 kronor,

b) medgivande att redovisa aktier i dotterbolag utan specifikation
(3 kap. 3 § andra stycket), 935 kronor,

c) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (4 kap.
2 § första stycket), 1 200 kronor,

d) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (4 kap. 3 §
andra stycket), 685 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte
om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:364).

Övergångsbestämmelser

1999:1166

Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i
fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000.
I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första
stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen
tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år
2000.