Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk

SFS nr
1981:1123
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1981-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1929
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får lån lämnas för förvärv från staten av
sådana bostadsfastigheter för permanent bruk som saluförs enligt
förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom,
m. m. Förordning (1985:459).

2 § Låneverksamheten utövas av plan- och bostadsverket,
länsbostadsnämnderna och kommunerna.

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att medverka vid låneverksamheten
finns i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till
bostadsförsörjningens främjande m.m.

Organ för kommunens låneförmedling och därmed sammanhängande verksamhet
(förmedlingsorgan) är kommunstyrelsen, om inte kommunen har beslutat att
någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten. Förordning
(1988:302).

Förutsättningar för lån

3 § Lån lämnas endast om

1. låntagaren kan antas ha förutsättningar att fullgöra de skyldigheter
som följer med lånet och att förvalta fastigheten tillfredsställande,

2. de årliga kostnaderna för fastigheten inte beräknas bli så höga att
det finns en påtaglig risk för förvaltningsförlust.

4 § I fråga om lån för förvärv av småhus som skall bebos av låntagaren
gäller som ytterligare förutsättning att kommunen har åtagit sig att
svara för förlust på lånet intill ett belopp som motsvarar 40 procent av
låneskulden vid förlusttillfället.

Som småhus räknas en- och tvåfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda
till radhus eller kedjehus. Förordning (1985:459).

Lånets storlek

5 § Lån till kommuner, allmännyttiga bostadsföretag eller
landstingskommuner lämnas högst med ett belopp som motsvarar
köpeskillingen. Detsamma gäller i fråga om bostadsföretag i vilka en
landstingskommun har ett bestämmande inflytande och som arbetar utan
enskilt vinstsyfte.

I andra fall än de som avses i första stycket lämnas lån högst med ett
belopp som motsvarar 80 procent av köpeskillingen. Om det finns
särskilda skäl, får lån lämnas med högre belopp. Lånet får dock inte
överstiga 95 procent av köpeskillingen.

Säkerhet för lånet

6 § Lån till kommuner och landstingskommuner lämnas utan säkerhet. För
lån till andra låntagare skall ställas säkerhet i form av panträtt i
fastigheten.

I fråga om lån till allmännyttiga bostadsföretag eller bostadsföretag, i
vilka en landstingskommun har ett bestämmande inflytande och som arbetar
utan enskilt vinstsyfte, får säkerheten i stället utgöras av borgen som
för egen skuld av kommunen respektive landstingskommunen.

Ränta och amortering

7 § Lån löper med bunden ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen samt
tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under lånetiden
fastställs med ledning av räntevillkoren för obligationslån utgivna av
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Förordning (1988:302).

8 § Amorteringstiden för lånet skall bestämmas med hänsyn till husets
återstående användningstid. Den får dock inte överstiga 30 år.

Amorteringstiden räknas från utbetalningsdagen. Förordning (1988:302).

9 § Ränta och amortering betalas i form av annuiteter, som beräknas
efter 8 procent ränta och amorteringstiden för lånet.

Om den räntesats som fastställs enligt 7 § är högre än 8 procent,
betalas jämte annuiteten en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om
den fastställda räntesatsen är lägre än 8 procent, minskas annuiteten
med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

10 § Ränta och amortering betalas i efterskott högst fyra gånger per år.
Närmare föreskrifter meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning
(1989:582).

11 § har upphävts genom förordning (1988:302).

12 § har upphävts genom förordning (1985:459).

Uppsägning och övertagande av lån

13 § Länsbostadsnämnden kan säga upp lånet till betalning helt eller
delvis, om

1. något lånevillkor eller någon föreskrift beträffande lånet
åsidosätts,

2. fastigheten genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde
eller inte längre används för det ändamål som förutsattes när lånet
beviljades, eller

3. betryggande brandförsäkring inte finns.

Om ett småhus inte längre används för permanent bruk och om det finns
särskilda skäl, kan länsbostadsnämnden i stället för att säga upp lånet
bestämma kortare amorteringstid.

Låntagaren får när som helst säga upp lånet till omedelbar betalning
eller göra en inbetalning utöver föreskriven amortering. I fråga om lån
som har betalats ut efter den 30 juni 1988 krävs dock att låntagaren
betalar en ränteskillnadsersättning, om den ränta som har fastställts
för lånet överstiger upplåningsräntan för Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag. Närmare föreskrifter om
ränteskillnadsersättning meddelas av plan- och bostadsverket. Förordning
(1988:302).

14 § Om fastigheten övergår till ny ägare och om denne vill överta
lånet, skall han ansöka om detta inom tre månader från den dag då
fastigheten övergick till honom. Om lånet avser ett småhus som skall
bebos av den nye ägaren, får dock lånet övertas endast om kommunen har
åtagit sig ansvar enligt 4 §.

Om medgivande att överta lånet inte söks eller lämnas, skall nämnden
säga upp lånet till betalning om det inte finns särskilda skäl att låta
lånet stå kvar. Förordning (1988:302).

14 a § Bestämmelserna i 14 § gäller inte i fråga om lån som har betalats
ut före den 1 juli 1985. Sådana lån skall sägas upp till betalning, om
fastigheten övergår till ny ägare.

Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första
stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren om möjligheten att få lån
enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och
ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning
(1989:865).

Förfarandet i låneärenden m.m.

15 § Ansökan om lån skall ställas till länsbostadsnämnden och ges in
till förmedlingsorganet.

16 § Förmedlingsorganet skall vid behov lämna sökanden tillfälle att
komplettera ansökningshandlingarna och därefter sända handlingarna med
eget yttrande till länsbostadsnämnden.

17 § Länsbostadsnämnden beslutar om lån och om utbetalning av lån.
I beslut om lån skall anges lånebelopp och villkor för lånet.

Om den som avser att förvärva en sådan fastighet som avses i 1 § eller
den säljande myndigheten begär det, skall länsbostadsnämnden meddela
särskilt beslut i fråga om rätt till lån för förvärvet. Förordning
(1989:582).

Låneförvaltning

18 § Under lånetiden skall förmedlingsorganet besikta fastigheten i den
omfattning och den ordning som plan- och bostadsverket bestämmer. Om det
finns risk för att fastigheten genom vanvård eller av annan anledning
minskar i värde så att säkerheten för lånet försämras, skall
förmedlingsorganet anmäla det till länsbostadsnämnden. Får
förmedlingsorganet kännedom om att fastigheten har övergått till ny
ägare skall förmedlingsorganet anmäla även detta till nämnden.
Förordning (1988:302).

19 § Lån enligt denna förordning förvaltas av länsbostadsnämnden på
uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning
(1989:582).

Övriga bestämmelser

20 § Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att
återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller
återkallelsen grundas på att förutsättningen i 4 § första stycket inte
är uppfylld. Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får
överklagas hos plan- och bostadsverket.

Plan- och bostadsverkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1989:874).

21 § Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av
plan- och bostadsverket. Förordning (1988:302).

Övergångsbestämmelser

1985:459

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Förordningen gäller
även i fråga om lån som har beviljats men inte betalats ut före
ikraftträdandet.

1988:302

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Bestämmelserna i 8 och 10 §§ i sin nya lydelse tillämpas även i ärenden
i vilka lån har beviljats men inte betalats ut före ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 14 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande om
fastigheten har förvärvats före ikraftträdandet.

1989:582

Bestämmelserna i 17 och 19 §§ i sin nya lydelse träder i kraft den 1
juli 1989 och 10 § i sin nya lydelse den dag plan- och bostadsverket
bestämmer.

1989:865

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten har övergått
till ny ägare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya
bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren begär det och frågan om
ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.

1989:874

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut
har meddelats före ikraftträdandet.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.