Förordning (1981:1131) om garantital

SFS nr
1981:1131
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1112
Upphävd
1991-01-01

Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 §
studiestödslagen (1973:349), skall vara 1,042 från och med den 1 januari
1982.

Övergångsbestämmelser

1990:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för
tid före ikraftträdandet.