Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

SFS nr
1981:1137
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:844

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i fråga om sådana
arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid karolinska
sjukhuset, när huvudmannaskapet för sjukhuset övergår från staten till
Stockholms läns landstingskommun.

Förordningen gäller endast arbetstagare i den verksamhet vid sjukhuset
som övergår till landstingskommunen.

2 § Försäkringskassan ska utöva arbetsgivarens befogenheter, i
den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på
regeringen, Arbetsgivarverket eller annan myndighet.
Förordning (2007:844).

3 § I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med
staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos
landstingskommunen skall Försäkringskassan bestämma i vilken
utsträckning denna skyldighet skall fullgöras.
Förordning (2004:916).

4 § Det som vid utgången av år 1981 gäller enligt reglementet
för Karolinska sjukhuset skall i tillämpliga delar gälla för
Försäkringskassan och de arbetstagare som avses i denna
förordning. Förordning (2004:916).