Förordning (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.

SFS nr
1981:1145
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:239
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:870

Inledande bestämmelser

1 § Värnpliktiga har rätt till kostnadsfri tandvård i samband med
grundutbildning och under repetitionsutbildning i den omfattning som
föreskrivs i denna förordning.

2 § Bestämmelserna om värnpliktiga gäller också för

1. dem som har kallats in för att tjänstgöra enligt lagen (1980:1021)
om militär grundutbildning för kvinnor eller lagen (1966:413) om
vapenfri tjänst,

2. dem som utan att vara anställda vid försvarsmakten genomgår
utbildning där till officer.

3 § Med grundutbildning avses i denna förordning

1. tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. A värnpliktslagen (1941:967),

2. tjänstgöring enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning
för kvinnor,

3. grundutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

4 § Med repetitionsutbildning avses i denna förordning

1. annan tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967) än som anges i
3 § 1,

2. repetitionsutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,

3. officersutbildning enligt 2 § 2.

Tandvårdens omfattning m.m.

5 § En värnpliktig har rätt till fullständig tandvård under sex
månader närmast före inryckningen till grundutbildning. Sådan vård
lämnas endast en gång till varje värnpliktig.

6 § Under grundutbildning och repetitionsutbildning har en värnpliktig
rätt till tandvård som föranleds av olycksfall eller av akuta besvär.

Under grundutbildningen har den värnpliktige även rätt till tandvård som
är nödvändig för att hans tandhälsa inte skall försämras eller för att
han skall klara sin tjänst.

Den som fullgör grundutbildning under sådana förhållanden att
tandläkarbesök är förenade med särskilda svårigheter har även rätt att i
anslutning till inryckning få sådan tandvård som är nödvändig för att
före bygga akuta tandbesvär under tjänstgöringen. Förordning (1992:929).

7 § En värnpliktig som fullgör grundutbildning på isbrytare eller
under sådana förhållanden att tandläkarbesök är förenade med särskilda
svårigheter eller kostnader, bör innan denna tjänstgöring påbörjas få
genomgå tandbehandling för att förebygga risken för akuta tandbesvär.

8 § Tandvården enligt 6 § meddelas av folktandvården.

En värnpliktig får dock anlita tandläkare för tandvård enligt 6 § som är
uppförd a på en sådan förteckning som avses i 2 kap. 3 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, om Försvarsmakten eller
Vapenfristyrelsen inte kunnat teckna avtal med folktandvården på orten.
Förordning (1994:870).

9 § Värnpliktsverket svarar för att den värnpliktige får information
om rätten till tandvård i god tid före tjänstgöringen.
Värnpliktsverket svarar också för att folktandvården får det underlag
som behövs för planeringen av tandvården. I fråga om vapenfria
tjänstepliktiga fullgörs uppgifterna av arbetsmarknadsstyrelsen.

10 § Tandvården meddelas enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
och tandvårdstaxan (1973:638). Patientavgiften enligt tandvårdstaxan
betalas av den myndighet som den värnpliktige tjänstgör vid eller har
kallats in till efter räkning från den som har meddelat vården.

Den värnpliktige skall ersätta myndigheten vad denna har betalat på
grund av att han har uteblivit från avtalat tandläkarbesök. Förordning
(1983:888).

Verkställighetsföreskrifter

11 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av
Försvarsmakten efter hörande av Vapenfristyrelsen och
Socialstyrelsen. Förordning (1994:870).

Övergångsbestämmelser

1992:929

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992. I fråga om
värnpliktiga som inkallats eller som påbörjat sin grundutbildning före
den 1 augusti 1992 gäller fortfarande 5, 7–9 och 11 §§ i sin äldre
lydelse.