Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1981:1170
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-11-19

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m.
den 1 januari 1982 skall ökas enligt följande:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år
1973.

1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr
SFS 1973:216 och 217).

1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:218).

1.3 Annan ansvarslivränta – än trafiklivränta och statlig skadelivränta
– ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som
fastställts före den 1 januari 1982.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år
1973.

2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor
enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som
fastställts före den 1 januari 1982 samt livräntor enligt lagen som
genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats
före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats
tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.