Förordning (1981:1217) om förvaltningen av statens fisken m.m

SFS nr
1981:1217
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:544
Upphävd
1994-07-01

1 § Denna förordning gäller vården och förvaltningen av statens fisken
i enskilda vatten och tillstånd till fiske med fasta redskap i sådana
vatten som avses i 10 a §. Förordning (1986:264).

2 § Statens fisken vårdas och förvaltas av den myndighet under vilken
vattenområdet hör.

Fisket i statens vatten på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som
står under statens omedelbara kontroll och på renbetesfjällen
förvaltas dock av länsstyrelsen.

Frågor om tillstånd till fiske med fasta redskap utanför sådana staten
tillhöriga havsstränder och i havet belägna skär och holmar, som inte
hör till något hemman eller innehas på särskilda villkor, prövas av
länsstyrelsen. Tillstånd skall meddelas för viss tid. När en
tillståndsfråga prövas, skall bestämmelserna i 4–10 §§ om upplåtelser
tillämpas. Förordning (1991:1449).

3 § har upphävts genom förordning (1992:614).

Upplåtelse av statens fisken

4 § Statens fisken skall upplåtas, om inte annat följer av
naturvårdslagen (1964:822) eller andra föreskrifter eller om särskilda
skäl föreligger mot upplåtelse.

För upplåtelser i de vatten som avses i 2 § andra stycket gäller
särskilda bestämmelser enligt rennäringslagen (1971:437). Förordning
(1986:264).

5 § Upplåter en statlig myndighet jord till brukande och omfattar
arrendet bostad för arrendatorn, skall arrendatorn ges rätt att fiska
till sitt husbehov i de vatten som hör till arrendestället, om inte
särskilda skäl föranleder annat.

6 § Vid upplåtelse skall företräde ges åt sådana fiskare, för vilkas
försörjning fisket är av väsentlig betydelse. Fiske med fasta redskap
efter lax, öring och ål får upplåtas endast till sådana fiskare, om
inte särskilda skäl föranleder annat.

Vid upplåtelse för fritidsfiske skall företräde ges åt
fritidsfiskeföreningar, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Fiske får inte utan särskilda skäl upplåtas med ensamrätt till enskild
fritidsfiskare.

7 § Upplåtelse skall ske i form av skriftligt arrendeavtal eller genom
fiskekort eller liknande tillståndsbevis.

Upplåtelse för längre tid eller till en fritidsfiskeförening skall ske
genom skriftligt arrendeavtal.

8 § Upplåtelse skall ske mot avgift, om inte särskilda skäl föreligger
för avgiftsfrihet.

Avgiften skall bestämmas med hänsyn till fiskets beskaffenhet och
värde, ändamålet med upplåtelsen och önskemålet att staten får skälig
avkastning av fisket.

9 § Upplåtelse till en fritidsfiskeförening får ske utan avgift, om
föreningen åtar sig att svara för de fiskevårdsåtgärder som behövs och
de avgifter som inflyter till föreningen vid upplåtelser av fiske till
allmänheten används för fiskevård och fisketillsyn.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall för upplåtelse till en
fritidsfiskeförening ställas som villkor att föreningen i sin tur
upplåter fiske till allmänheten.

10 § Upplåtelse skall ske med de begränsningar i fråga om fiskerättens
omfattning och på de villkor i övrigt som är påkallade i varje
särskilt fall.

10 a § Vad som sägs i 2 § tredje stycket gäller även i fråga om
tillstånd till fiske med fasta redskap vid sådana havsstränder samt i
havet belägna skär och holmar som den 30 juni 1986 ägdes av staten och
som då inte hörde till något hemman eller innehades på särskilda
villkor men som därefter överlåtits. Avgift skall dock inte utgå för
fiske i dessa vatten. Förordning (1986:264).

Övriga bestämmelser

11 § De förvaltande myndigheterna skall regelbundet samråda med
fiskerimyndigheterna och kommunen om hur fisket bäst bör vårdas och
förvaltas. Upplåtelser av större omfattning skall föregås av sådant
samråd.

Myndigheterna skall verka för att fiskevårdsområden bildas.

12 § De förvaltande myndigheterna skall upprätta förteckningar över de
vatten som har upplåtits för fritidsfiske genom fiskekort eller annat
tillståndsbevis och över de vatten som fritidsfiskeföreningar skall
upplåta till allmänheten.

Förteckningarna bör även innehålla andra uppgifter av särskilt
intresse för fritidsfiskare.

13 § En myndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1990:857).

Övergångsbestämmelser

1986:264

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om
upplåtelser som har skett enligt 2 § tredje stycket i dess äldre
lydelse skall sådant tillstånd som avses i 2 § tredje stycket i dess
nya lydelse och 10 a § anses föreligga.

1990:857

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.