Lag (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall

SFS nr
1981:1243
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:870
Upphävd
1989-01-01

Allmänna riktlinjer för vården

1 § De i 1 § socialtjänstlagen (1980:620) angivna målen för samhällets
socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att
hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol eller
narkotika. Vården skall bygga på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt
utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.

Beredande av vård

2 § Om någon till följd av fortgående missbruk av alkohol eller
narkotika är i trängande behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk
och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (1980:620)
eller annan lag, kan han oberoende av eget samtycke beredas vård enligt
denna lag, förutsatt att också någon av de situationer som beskrivs i 3
§ föreligger.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1966:293) om
beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, utgör inte detta
hinder för att samtidigt meddela beslut om vård enligt denna lag. Lag
(1984:366).

3 § I fall som avses i 2 § får vård beslutas, om den enskilde

a. till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa
för allvarlig fara eller

b. till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig
själv eller någon närstående.

4 § Länsrätten beslutar om beredande av vård med stöd av denna lag.

5 § Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att bereda någon vård enligt
denna lag. Anses sådana skäl föreligga, skall länsstyrelsen ansöka om
vård.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för missbrukarens förhållanden
och för tidigare vidtagna åtgärder. Ansökan skall också ange den vård
som länsstyrelsen anser behövlig, var vården bör påbörjas och i vilket
hem intagning kan ske.

I målet skall förebringas läkarintyg som anger missbrukarens aktuella
hälsotillstånd. Om inte synnerligt hinder möter, skall länsstyrelsen
foga sådant intyg vid ansökan.

6 § Socialnämnden föranstaltar om verkställighet av rättens beslut om
vård.

Om vården inte har påbörjats inom två veckor från den dag då rättens
beslut vann laga kraft, upphör beslutet att gälla.

7 § Vård med stöd av denna lag skall upphöra så snart syftet med vården
är uppnått och senast två månader efter det att vården påbörjades, om
inte beslut dessförinnan har meddelats om förlängning enligt enligt 16
§. Vården upphör genom beslut om utskrivning enligt 13 §.

Omedelbart omhändertagande

8 § Polismyndigheten får omhänderta en missbrukare omedelbart om

1. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan
antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han inte får
omedelbar vård, eller på grund av att det föreligger en överhängande
risk för att han till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt
skada sig själv eller någon närstående.

Sedan länsstyrelsen har ansökt om vård med stöd av lagen, kan även
rätten besluta om omedelbart omhändertagande av missbrukaren.

9 § Polismyndigheten skall genast underställa länsrätten beslutet om
omedelbart omhändertagande samt underrätta länsstyrelsen och
socialnämnden om beslutet. Innan beslutet underställs länsrätten skall
polismyndigheten, om hinder inte möter, låta den omhändertagne få del av
handlingarna samt underrätta honom om hans rätt att i länsrätten

1. yttra sig skriftligen inom en viss angiven tid,

2. begära muntlig förhandling,

3. erhålla offentligt biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429) samt
även upplysa honom om att rätten kan komma att avgöra målet även om
yttrande inte lämnas.

Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från det
att beslutet underställdes rätten pröva om omhändertagandet skall bestå.
Denna tid får förlängas till en vecka, om det på grund av någon särskild
omständighet är nödvändigt. Om det inte finns skäl för omhändertagande,
skall rätten genast upphäva beslutet.

Har polismyndigheten beslutat om omedelbart omhändertagande efter det
att länsstyrelsen har ansökt om vård, skall beslutet underställas den
rätt som prövar frågan om vård. Härvid gäller bestämmelserna i första
stycket om underrättelse och upplysning till den omhändertagne samt i
andra stycket. Lag (1984:366).

Vården

10 § Om någon är omhändertagen enligt 8 § första stycket skall ansökan
enligt 5 § ha kommit in till länsrätten inom en vecka från det
länsrätten meddelade beslut att omhändertagandet skall bestå. Görs inte
ansökan inom denna tid eller finner länsrätten att det inte längre finns
skäl för omhändertagandet, skall länsrätten upphäva beslutet om
omhändertagande.

Ett beslut om omhändertagande upphör att gälla när rätten avgör frågan
om vård enligt denna lag eller om den omhändertagne häktas. Lag
(1984:366).

11 § Vård med stöd av denna lag lämnas genom hem som drivs av
landstingskommuner eller kommuner och som enligt den plan som anges i 23
§ socialtjänstlagen (1980:620) är särskilt avsedda att kunna lämna vård
enligt denna lag. Ett sådant hem skall stå under ledning av en styrelse.

Landstingskommunen eller kommunen kan antingen utse en särskild styrelse
eller uppdra åt någon annan nämnd att vara styrelse. Två eller flera hem
kan ha en gemensam styrelse.

I fråga om särskild styrelse tillämpas 3 kap. 2-12 §§ kommunallagen
(1977:179) på motsvarande sätt. Landstinget eller kommunfullmäktige får
besluta att även annan än ledamot eller suppleant i styrelsen får
närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men ej
i besluten samt få sin mening antecknad i protokollet.

Styrelsen förestår vården vid hemmet i den mån uppgiften inte har
överlåtits på en särskild föreståndare.

12 § Vården skall inledas på sjukhus om det anses lämpligt med hänsyn
till den planerade vården i övrigt och förutsättningar för sjukhusvård
är uppfyllda. Det åligger socialnämnden att föranstalta om sådan vård.
Om någon under vårdtiden behöver sjukvård som inte kan ges genom hemmets
försorg skall vården fortsätta på sjukhus.

Den som är omhändertagen enligt 8 § skall utan dröjsmål beredas vård i
ett sådant hem som avses i 11 § eller, i fall som avses i första
stycket, på sjukhus. Det åligger socialnämnden att föranstalta om sådan
vård sedan polismyndigheten har anmält omhändertagandet. Lag (1984:366).

13 § Om intagning i och om utskrivning från sådana hem som avses i 11 §
beslutar den som förestår vården vid hemmet.

Den som förestår vården vid hemmet får också besluta att en intagen
skall flyttas till ett annat motsvarande hem, om detta anses lämpligt
från vårdsynpunkt och den som förestår vården vid det andra hemmet
samtycker till överflyttningen.

Den som förestår vården vid hemmet skall fortlöpande hålla socialnämnden
underrättad om utfallet av vården och samråda med socialnämnden i alla
frågor av vikt. Före överflyttning till ett annat hem och före
utskrivning skall samråd alltid ske.

14 § Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen (1980:620), om inte annat anges i denna lag.

Socialnämnden skall tillsammans med den som förestår vården vid hemmet
och den intagne förbereda stöd- och hjälpinsatser för tiden efter
utskrivningen från hemmet. Sådana insatser skall främst inriktas på att
tillgodose den intagnes behov av bostad, arbete eller utbildning.
Socialnämnden skall utse en befattningshavare hos nämnden att svara för
kontakterna med den intagne.

15 § Den som vårdas med stöd av denna lag bör, så snart det kan ske med
hänsyn till den planerade vården, beredas tillfälle att lämna det hem
vari han intagits enligt 13 § för att på försök vårdas i annan form
eller vistas i eget hem.

16 § Vårdtiden får förlängas med högst två månader, om den intagne till
följd av sitt hälsotillstånd behöver ytterligare vård eller om det finns
andra synnerliga skäl för förlängning.

Beslut om förlängning meddelas av hemmets styrelse. Rätten att besluta
får inte delegeras.

Särskilda befogenheter

17 § Den som är omhändertagen eller intagen för vård med stöd av denna
lag i ett sådant hem som avses i 11 §, får inte inneha alkoholhaltiga
drycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor eller kanyler
eller något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid
hemmet. Påträffas sådan egendom får den omhändertas.

Om det anses påkallat får den som är omhändertagen eller intagen för
vård kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till
hemmet, för kontroll av att han inte bär på sig något som han inte får
inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer
misstanke att sådan egendom skall påträffas hos honom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående
än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne
närvara.

Bestämmelserna i första-tredje styckena skall gälla för alla som vårdas
vid ett sådant hem som avses i 11 §, om det är nödvändigt för att
genomföra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det. Lag
(1982:404).

18 § För omhändertagna och vårdtagare som behöver stå under särskilt
noggrann tillsyn skall finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen
beslutar vilka hem som skall anses som hem för sådan särskild tillsyn.

19 § Den som på grund av ett beslut om omhändertagande eller vård enligt
denna lag vistas i ett sådant hem som avses i 18 § får hindras att lämna
hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som
är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Hans rörelsefrihet
får också inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller
till personalens säkerhet.

20 § Försändelser till den som på grund av ett beslut om omhändertagande
eller vård enligt denna lag vistas i ett sådant hem som avses i 18 § får
kontrolleras, om det behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller
till den intagnes särskilda förhållanden. Om en ankommande försändelse
innehåller egendom som inte får innehas enligt 17 § får den omhändertas.

Målens handläggning

21 § Mål enligt denna lag skall prövas skyndsamt.

I mål om beredande av vård, där missbrukaren är omhändertagen enligt 8
§, skall länsrätten företa målet till avgörande inom en vecka från den
dag då ansökan om vård kom in eller, i fall som avses i 9 § tredje
stycket, från den dag då underställningen skedde. Om länsrätten har
beslutat om omedelbart omhändertagande enligt 8 § andra stycket, skall
målet företas till avgörande inom en vecka från den dag då beslutet
verkställdes. Länsrätten får förlänga dessa tider om det behövs
ytterligare utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det
nödvändigt. Ett överklagat beslut om förlängning av vårdtiden skall av
länsrätten företas till avgörande inom en vecka från den dag då besvären
kom in. Lag (1984:366).

22 § I mål om beredande av vård med stöd av denna lag skall länsrätten
och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart
obehövligt. I andra mål prövar rätten om det finns skäl att hålla
muntlig förhandling.

Om någon part begär muntlig förhandling skall sådan hållas. Parterna
skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen
till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas
till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

23 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med den enskilde
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

24 § Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål och ärenden enligt
denna lag finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1972:429).

Övriga bestämmelser

25 § Har fråga uppkommit om att någon skall beredas vård med stöd av
denna lag skall länsstyrelsen besluta om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen. Om länsstyrelsens ansökan om vård inte
innehåller läkarintyg, får rätten själv föranstalta om
läkarundersökning.

Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen eller rätten lämna
biträde för att inställa en missbrukare till en beslutad
läkarundersökning.

26 § Polismyndighet skall, på begäran av socialnämnd som har att
föranstalta om verkställighet av ett beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av denna lag eller av rätten, lämna biträde för
att inställa den som avses med beslutet vid det hem där intagning skall
ske.

På begäran av den som förestår vården vid ett sådant hem som avses i 11
§ skall polismyndigheten lämna biträde för att efterforska, hämta eller
förflytta någon som skall tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd
av denna lag.

27 § Beslut av styrelsen vid ett hem som avses i 11 § eller av någon
annan som förestår vården vid ett sådant hem får överklagas av den
enskilde hos länsrätten genom besvär, om beslutet avser överflyttning
enligt 13 §, förlängning enligt 16 § eller avslag på begäran om
utskrivning.

Andra beslut enligt denna lag av styrelsen eller av den som annars
förestår vården vid ett sådant hem som avses i 11 § får inte överklagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 25 § får inte överklagas.

28 § Beslut om omhändertagande enligt 8 § gäller omedelbart. Besvär över
rättens beslut om omhändertagande är ej inskränkt till viss tid.

Beslut om överflyttning enligt 13 § andra stycket får förordnas att
gälla omedelbart om det behövs från vårdsynpunkt. Andra beslut av
styrelsen eller någon annan som förestår vården vid ett sådant hem som
avses i 11 § gäller omedelbart.

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall gälla
omedelbart.

29 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande skall nämndemän ingå i rätten.

30 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med
missbrukare är skyldiga att anmäla till länsstyrelsen om de får kännedom
om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. Vad som nu
har sagts skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjukvården i
vidare mån än som följer av andra stycket.

En läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som
kan antas vara i behov av vård är skyldig att göra anmälan till
länsstyrelsen om inte den vårdbehövande kan beredas tillfredsställande
vård eller behandling genom läkarens försorg eller i övrigt inom
sjukvården.

Myndigheter som anges i första stycket är skyldiga att lämna
länsstyrelsen alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning
enligt denna lag.

31 § Är någon som har beretts vård med stöd av denna lag misstänkt för
brott för vilket inte föreskrivs strängare straff än fängelse i ett år
samt har brottet begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden
och hör det under allmänt åtal, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen
bör ske. Styrelsen för det hem där den misstänkte vårdas eller, om
vården har upphört, länsstyrelsen skall därvid höras om det inte är
obehövligt.

32 § Har alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel
omhändertagits enligt 17 eller 20 § eller har sådana påträffats inom ett
sådant hem som avses i 11 § utan att det finns någon känd ägare till
dem, skall den som förestår vården vid hemmet låta förstöra eller
försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1
första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
m.m. Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor och kanyler.

33 § Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun som
enligt 3 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansvaret för att den
enskilde får det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning
av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 72
§ socialtjänstlagen.

Med länsstyrelsen avses i denna lag länsstyrelsen i det län inom vilket
den ansvariga kommunen är belägen.

Beslut om vård enligt 4 § och i anledning av omhändertagande enligt 8 §
fattas av länsrätten i det län som anges i andra stycket. Den länsrätt
som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 27 §
första stycket. Beslut av styrelsen vid ett hem som avses i 11 § om
förlängning av vårdtiden enligt 16 § överklagas dock hos länsrätten i
det län inom vilket hemmet är beläget. Lag (1984:366).

Övergångsbestämmelser

1984:366

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

I fråga om beslut om förlängning av vårdtiden som har överklagats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.