Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.

SFS nr
1981:1269
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1981-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

1 § Den som kallas till en intervju eller ett lämplighetsprov eller
någon annan form av urvalsprövning för anställning hos en myndighet
under rege ringen har rätt till de förmåner som avses i 2 och 3 §§.
Detsamma gäller om kallelsen avser urvalsprövning för uttagning till en
utbildningskurs, som en sådan myndighet ordnar för deltagare som är
eller avses bli anställda hos myndigheten.

Förmånerna utgår dock bara om intervjun eller prövningen sker på någon
annan ort än den där den kallade bor och inte är att anse som en för
rättning enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt
kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

2 § Kostnaden för resor fram och åter mellan bostadsorten och den ort
där intervjun eller prövningen sker ersätts enligt de bestämmelser som
avses i 1 § andra stycket. Ersättning utgår dock bara för resor inom
landet med färdmedel i reguljär trafik. Kostnaden för tågresor ersätts
med högst det belopp som motsvarar avgiften för en plats i andra klass,
i förekommande fall inberäknat avgiften för en sovplats.

3 § Medför intervjun eller prövningen behov av övernattning på den ort
där intervjun eller prövningen sker, ersätts de faktiska kostnaderna för
kost och logi, dock högst med det belopp som kan utgå enligt de
bestämmelser som avses i 1 § andra stycket.

4 § Frågor om ersättning prövas av den myndighet som beslutar om
anställningen eller antagningen till kursen.

Ersättning utgår av myndighetsanslaget eller av driftmedel, om
regeringen inte föreskriver annat.

5 § En myndighets beslut om ersättning enligt denna förordning till
någon annan än den som är anställd hos myndigheten får överklagas hos
kammarrätten. Förordning (1987:557).