Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning

SFS nr
1981:1273
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1346
Upphävd
1992-01-01

1 § I mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vid
tingsrätt skall föras dagböcker enligt formulär som fastställs av
domstolsverket.

Målen skall tas upp i dagböckerna efter hand som de kommer in och
numreras i löpande följd för kalenderår.

2 § De handlingar som har kommit in eller upprättats i ett mål om
lagsökning eller handräckning skall föras samman till en akt. I akten
skall genom anteckning på inlaga eller på något annat sätt tas upp
kallelser, förelägganden och andra beslut, som inte har tagits in i
protokoll.

Första stycket gäller även i mål om betalningsföreläggande. I sådana
mål behöver dock inte föreläggande enligt 22 § lagsökningslagen
(1946:808) tas upp i akten. Om bevis har meddelats att ansökningen i
målet har lämnats obestridd, behöver inte heller ansökningen eller
beviset eller avskrift därav tas upp i akten.

I övrigt gäller beträffande aktbildningen i mål om lagsökning,
betalningsföreläggande och handräckning vad som är föreskrivet om mål
i allmänhet.

3 § Utslag i lagsökningsmål, bevis i mål om betalningsföreläggande och
utslag i handräckningsmål skall snarast tillställas borgenären
respektive sökanden. Detsamma gäller andra slutliga beslut i mål om
lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning, dock ej beslut
som endast innebär avskrivning av mål om betalningsföreläggande.

Övergångsbestämmelser

1991:1346

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1273) om dagbok
och aktbildning m. m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande
och handräckning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om mål
om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan
väckts före den 1 januari 1992.