Förordning (1981:129) om statsbidrag för redovisningsåret 1979/80 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.

SFS nr
1981:129
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-02-05

Till huvudmännen för särskolor som enligt kungörelsen (1968:350)
angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
får statsbidrag till vissa lönekostnader, skall för redovisningsåret
1979/80 utgå statsbidrag även för utgivna avgifter till försäkring för
tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Statsbidraget utgör 9,8 procent av det bidragsunderlag som ligger till
grund för beräkningen av statsbidraget till lönekostnader.
Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut statsbidraget till
huvudmännen från förslagsanslaget Bidrag till driften av särskolor
m.m. under femte huvudtiteln.