Förordning (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång

SFS nr
1981:1293
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1045

1 § Försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång får ske
vid Svea hovrätt, Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge,
hovrätten för Övre Norrland, Handens tingsrätt, Stockholms tingsrätt,
Södra Roslags tingsrätt, Gotlands tingsrätt, Värnamo tingsrätt, Växjö
tingsrätt, Kristianstads tingsrätt, Malmö tingsrätt, Göteborgs
tingsrätt, Trollhättans tingsrätt, Sunne tingsrätt, Härnösands
tingsrätt, Umeå tingsrätt, Haparanda tingsrätt, Luleå tingsrätt
och Piteå tingsrätt. Förordning (1986:39).

2 § Domstolar och andra statliga myndigheter skall, i den mån arbetets
behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov
ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i
rättegång per telefon.

3 § Den som skall delta i rättegång per telefon får kallas till
domstol eller annan myndighet eller inrättning på den ort där han
regelmässigt vistas eller på annan lämplig ort. Företrädesvis bör
kallelsen gälla inställelse vid tingsrätt eller polismyndighet.

4 § Den domstol som anordnar förhandlingen eller förhöret per telefon
skall på lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall
medverka per telefon och om att hans medverkan äger rum i enlighet med
tillämpliga regler för deltagande i rättegång.

5 § Domstolsverket skall fortlöpande följa försöksverksamheten och
meddela behövliga föreskrifter och råd. Det åligger de domstolar som
deltar i försöksverksamheten att lämna domstolsverket de uppgifter
som verket begär för att verksamheten skall kunna utvärderas.