Preskriptionslag (1981:130)

SFS nr
1981:130
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:698

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån
inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Preskriptionstid

2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte
preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om
fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit
konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot
den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den
treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig
på löpande skuldebrev.

För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen
tidigast kan göras gällande.

3 § En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före
utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för
brottet har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen
ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte
preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.

Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången
av tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts
dessförinnan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av
brottet tidigast ett år efter den dag dom eller slutligt beslut
meddelas.

4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en
skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter
betalningen av huvudfordringen.

Preskriptionsavbrott

5 § Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller
amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot
borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig
erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar
fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos
Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande,
konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.
Lag (2006:698).

Verkan av preskriptionsavbrott

6 § Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran,
löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet.

7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom
att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny
preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut
meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt.
Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning
före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen,
varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet
avslutas.

Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits
eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas
dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen
preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas.

Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra
meningen mer än en gång.

Innebörden av preskription

8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin
fordran.

Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan
tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

9 § Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för
samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem,
svarar var och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas
efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller
avgörande som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före
preskriptionen.

Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas
ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid
svarar varje gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i
förhållande till den andel som har preskriberats.

10 § Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till
kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad
vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till
gäldenären.

11 § Preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin
fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till
säkerhet för fordringen.

Särskilda bestämmelser

12 § Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription
skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är
ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för
en fordran som avses i 2 § andra stycket.

13 § Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den
verkningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med
hänsyn till gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har
haft skälig anledning att vidta åtgärden i den främmande staten.