Förordning (1981:1311) om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål

SFS nr
1981:1311
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1981-12-17

1 § Denna förordning gäller i fråga om anspråk på ersättning för
rättegångskostnad som riktas mot staten med stöd av 5 eller 6 § lagen
(1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för
rättegångskostnad i vissa mål m.m. Förordningen gäller inte hos
riksdagen eller dess myndigheter.

2 § Den som är offentlig funktionär hos staten skall framställa anspråk
på ersättning hos den centrala förvaltningsmyndighet inom område
ersättningsskyldigheten har uppkommit. Kan ersättningsskyldigheten inte
hänföras till en sådan myndighets område framställs anspråken hos
justitiekanslern.

3 § Den som är offentlig funktionär hos någon annan än staten men som
har statligt reglerad anställning skall framställa anspråk på ersättning
hos justitiekanslern.

4 § Den myndighet hos vilken anspråk på ersättning framställs förhandlar
på statens vägnar med den som begär ersättning och för statens talan i
saken inför domstol. Myndigheten får på statens vägnar besluta i fråga
om ersättning.

5 § Justitiekanslern kan uppdra åt annan myndighet att fullgöra vad som
enligt denna förordning ankommer på honom. Han kan även från annan
myndighet överta handläggningen av ärenden som avses i förordningen.

6 § Mot beslut i ärenden som handläggs enligt denna förordning får talan
inte föras.