Lag (1981:1354) om allmänna värmesystem

SFS nr
1981:1354
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1981-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:417
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:838

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på allmänna värmesystem. Ett allmänt
värmesystem är en fjärrvärmeanläggning eller ett naturgasnät som har
allmänförklarats enligt denna lag.

Den som driver ett allmänt värmesystem är systemets huvudman.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten) skall på ansökan av den som driver eller skall
driva en fjärrvärmeanläggning eller ett naturgasnät förklara
fjärrvärmeanläggningen eller naturgasnätet som allmänt värmesystem,
om

1. ändamålet är att bereda bostadshus eller annan bebyggelse
värmeförsörjning genom fjärrvärme eller eldning med naturgas,

2. det finns behov av värmesystemet från allmän synpunkt och

3. huvudmannen såväl i ekonomiskt avseende som i övrigt har
förutsättningar att driva värmesystemet.

Vid allmänförklaring skall bestämmas ett visst område, utöver vilket
värmesystemets verksamhetsområde inte får utsträckas.

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas såvitt avser naturgasnät inte

på sådana leveranser av gas i nätet som sker

1. till fastigheter med industribyggnader eller byggnader inrättade
för trädgårdsnäringen eller

2. till andra fastigheter i den mån leveransen gäller annat ändamål än

värmeförsörjning av bostadshus eller annan bebyggelse.

4 § Bestämmelserna i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
om vem som i vissa fall skall anses som ägare av fastighet gäller
också vid tillämpningen av denna lag.

Har huvudmannen för ett allmänt värmesystem träffat avtal med någon
annan än fastighetsägaren om brukande av systemet gäller för denne vad

som i lagen föreskrivs om fastighetsägare.

När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelser om
fastighet i denna lag på byggnad eller annan anläggning som inte
tillhör ägaren till marken. Vad som i lagen föreskrivs om ägaren av
fastighet skall därvid gälla anläggningens ägare. Lag (1986:1130).

Verksamhetsområde

5 § Ett allmänt värmesystems verksamhetsområde är det område inom
vilket värmeförsörjningen har ordnats eller skall ordnas genom värme
systemet.

Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Det får ej

omfatta endast vissa av de fastigheter som ingår i en sådan
samfällighet för värmeförsörjningen som bildats i särskild ordning.

6 § Huvudmannen för ett allmänt värmesystem bestämmer värmesystemets
verksamhetsområde med tillämpning av denna lag och de föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen.

Utan hinder av denna lag kan huvudmannen efter avtal med ägaren av
fastighet utanför värmesystemets verksamhetsområde låta denne bruka
värmesystemet.

7 § Önskar huvudmannen att verksamhetsområdet för hans allmänna
värmesystem skall omfatta område som ingår eller avses ingå i
verksamhetsområdet för ett annat befintligt eller planerat
värmesystem, skall tillsynsmyndigheten, om överenskommelse ej kan
träffas, bestämma till vilket värmesystem området skall hänföras. I
samband härmed kan myndigheten ändra vad som bestämts enligt 2 § andra
stycket.

8 § Huvudmannen för ett allmänt värmesystem skall meddela
tillsynsmyndigheten vad han bestämt om systemets verksamhetsområde.
Försummas det, kan tillsynsmyndigheten vid vite ålägga huvudmannen att

fullgöra vad som åligger honom.

Uppgifter om allmänna värmesystems verksamhetsområden skall finnas
tillgängliga hos tillsynsmyndigheten.

Brukningsrätt och avgiftsskyldighet

9 § Huvudmannen för ett allmänt värmesystem är skyldig att tillåta
ägare av fastigheter inom värmesystemets verksamhetsområde som inte är

undantagna enligt 3 § bruka systemet, om fastigheten behöver
anordningar för värme och behovet inte med större fördel kan
tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är dock berättigad till anstånd

med att utföra arbeten som är nödvändiga för brukandet, om anståndet
behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsentligt
försvåras.

En huvudman som är berättigad till anstånd enligt första stycket skall
i skälig omfattning medverka till att behövliga provisoriska
anordningar för värmeförsörjning inrättas. Han skall även utge skälig
ersättning till fastighetsägaren för ökade kostnader till följd av
anståndet.

10 § Ägare av fastigheter inom ett allmänt värmesystems
verksamhetsområde som ej är undantagna enligt 3 § skall betala
avgifter till huvudmannen, om fastigheten behöver anordningar för
värme och om behovet ej med större fördel kan tillgodoses på annat
sätt än genom värmesystemet. För obebyggda fastigheter, som enligt en
detaljplan är avsedda för bebyggande, skall behovet av anordningar för
värme bedömas som om fastigheten var bebyggd enligt planen, om inte
särskilda skäl föranleder annat.

Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen har upprättat
förbindelsepunkt som anges i 14 § och underrättat fastighetsägaren om
det. Lag (1987:135).

11 § En ny ägare av fastighet svarar inte gentemot huvudmannen för
avgifter som förfaller till betalning före tillträdesdagen.

Leveransskyldighet

12 § Huvudmannen för ett allmänt värmesystem är skyldig att
tillhandahålla energi för erforderlig uppvärmning av fastigheter som
avses i 10 §.

Leveransskyldighet enligt första stycket föreligger inte när
huvudmannen är ur stånd att fullgöra leveransen till följd av
omständigheter som han inte kan råda över. Huvudmannen är vidare
berättigad att avbryta leveransen vid fara för personskada eller
väsentlig egendomsskada eller när det behövs för sådana arbeten som är

nödvändiga för att leveransskyldigheten skall kunna fullgöras.

Anläggningen

13 § Ett allmänt värmesystem skall vara försett med de anordningar som
krävs för att det skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga
anspråk på säkerhet.

Ett allmänt värmesystem får inte inrättas i strid mot detaljplan,
områdesbestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyggande
eller så att ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning
försvåras. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser göras.

Så länge ett allmänt värmesystem behövs skall huvudmannen underhålla
systemet och i övrigt sörja för att det på tillfredsställande sätt
fyller sitt ändamål. Lag (1987:135).

14 § Det åligger huvudmannen för ett allmänt värmesystem att för varje
fastighet som avses i 10 § bestämma en punkt, där inkoppling av
fastighetens ledningar till systemet skall ske (förbindelsepunkt). En
sådan punkt skall vara belägen i eller i omedelbar närhet av den
byggnad som skall uppvärmas genom värmesystemet, om inte särskilda
skäl föranleder annat. Uppgift om punktens läge skall lämnas till
fastighetsägaren inom den tid som är skälig med hänsyn till dennes
intresse att kunna planera för fastighetens utnyttjande.

15 § I ett allmänt värmesystem ingår sådana ledningar och andra
anordningar fram till förbindelsepunkterna som tillhör huvudmannen.

Inlösen av värmeanordningar m.m.

16 § Om det för en fastighet som avses i 10 § finns anordningar för
värmeförsörjning som kan användas för det allmänna värmesystemet, är
ägaren av anordningen skyldig att på begäran av huvudmannen låta dem
införlivas med värmesystemet mot skälig ersättning.

17 § Anordningar för värmeförsörjning, som blir onyttiga till följd av
att ett allmänt värmesystem kommer till stånd eller utvidgas, skall
ersättas av huvudmannen i den mån det är skäligt med hänsyn till
anordningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av det
allmänna värmesystemet och övriga omständigheter.

Installationer

18 § Med fjärrvärmeinstallation förstås ledning för fjärrvärme som för
fastighet dragits från förbindelsepunkten samt värmeväxlare eller
annan anordning som står i direkt förbindelse med den allmänna
fjärrvärmeanläggningen.

Med naturgasinstallation förstås naturgasledning som för fastighet
dragits från förbindelsepunkten, avstängningsventiler samt säkerhets-,
regler- och mätutrustning.

19 § Fastighetsägare får inte utan huvudmannens medgivande anordna
eller förändra fjärrvärmeeller naturgasinstallationer.

20 § Huvudmannen får i allmänna bestämmelser som avses i 23 § ange
tekniska förutsättningar för fjärrvärme- eller naturgasinstallationer.

21 § När det behövs, får huvudmannen låta undersöka fjärrvärme- eller
naturgasinstallationer och deras brukande.

Brukande av ett allmänt värmesystem

22 § Ett allmänt värmesystem skall brukas så att olägenhet för
huvudmannen eller någon annan såvitt möjligt undviks.

23 § Huvudmannen för ett allmänt värmesystem meddelar allmänna be
stämmelser för värmesystemets brukande. En fastighetsägares möjlighet
ett utnyttja värmesystemet för dess ändamål får inte oskäligt
begränsas eller försvåras genom sådana bestämmelser.

24 § Om huvudmannen ändrar de allmänna bestämmelserna, skall berörda
fastighetsägare skriftligen underrättas om ändringens innebörd och
tidpunkten för ikraftträdandet. Underrättelsen skall göras i skälig
tid innan ändringen träder i kraft. Motsvarande gäller när huvudmannen
i annat avseende ändrar förutsättningarna för värmesystemets brukande.

Avgifter och taxa

25 § Avgifter som huvudmannen för ett allmänt värmesystem tar ut får
inte överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för
värmesystemet och den tillhandahållna energin.

26 § Avgiftsskyldigheten skall fördelas mellan fastigheterna efter
skälig och rättvis grund.

27 § Avgifterna skall tas ut enligt en taxa som huvudmannen utformar i
överensstämmelse med de grunder som anges i 25 och 26 §§. De kan tas
ut som engångsavgifter och som periodiska avgifter.

En engångsavgift får ej sättas högre än att den svarar mot
fastighetens andel i kostnaden för det allmänna värmesystemets
utförande. Uppgår engångsavgiften till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, skall, om fastighetens ägare begär det och godtagbar
säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss
tid, högst tio år.

28 § Avgifter skall betalas vid anfordran. På obetalt belopp utgår
ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för anfordran.

Om en engångsavgift skall fördelas på årliga inbetalningar, utgår
ränta enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller
till betalning från den dag då den första inbetalningen skall ske till
dess den ifrågavarande delen av avgiften betalas. På de delar av
avgiften som förfallit till betalning men ännu ej betalts utgår ränta
enligt första stycket.

Avtal om värmefrågor

29 § Huvudmannen kan träffa avtal med fastighetsägare om sådana frågor

som inte regleras i allmänna bestämmelser eller taxa.

Skadeståndsskyldighet m.m.

30 § Har huvudmannen eller någon annan fastighetsägare överskridit sin
rätt eller åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre,
skall han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts
samt ersätta skadan.

30 a § Om avgift har betalats för inrättande av ett allmänt
värmesystem enligt denna lag eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, är kommunen skyldig att betala tillbaka avgiften i den
mån skada uppkommer för ägaren av fastigheten genom att han, på grund
av att bygglov vägras, inte kan använda fastigheten så som förutsattes
när avgiften betalades.

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen
(1975:635) från den dag fastighetsägaren betalade avgiften. Lag
(1987:135).

Avstängning av energitillförsel

31 § Försummar någon fastighetsägare att betala avgift som
avses i denna lag eller att i annat hänseende iaktta vad som
åligger honom och är försummelsen väsentlig, får huvudmannen
stänga av energitillförseln till fastigheten, om han inte genom
anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning kan ske
utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Kostnad för
stängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren. Lag (1998:838).

Särskilda bestämmelser om vissa allmänna värmesystem

32 § För ett allmänt värmesystem som drivs av någon annan än en kommun
gäller 33 och 34 §§.

33 § Den kommun inom vars område värmesystemet har sitt
verksamhetsområde får utse tillsynsman för värmesystemet.

Tillsynsmannen har tillträde till alla delar av värmesystemet. Han får
granska räkenskaper och övriga handlingar rörande detta. Han skall
årligen ge berättelse över sin tillsyn till kommunen.

Förhållande som påkallar ingripande av kommunen, tillsynsmyndigheten
eller annan myndighet skall av tillsynsmannen anmälas till kommunen.

34 § Kan det med skäl antas att huvudmannen åsidosätter viss eller
vissa fastigheters intressen eller annars driver värmesystemet på
mindre lämpligt sätt, kan tillsynsmyndigheten förordna en syssloman
att i huvudmannens ställe och för hans räkning driva värmesystemet.
Sysslomannen kan entledigas av tillsynsmyndigheten när förhållandena
föranleder det.

Sysslomannen har rätt till arvode av huvudmannen. Tillsynsmyndigheten
bestämmer arvodets belopp.

Tystnadsplikt

35 § Den som deltar eller har deltagit i en undersökning enligt 21 §
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har fått veta
om enskildas affärs- eller driftförhållanden. Vad nu har sagts gäller
även en syssloman med avseende på vad han har erfarit på grund av sitt
uppdrag.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Prövning av värmefrågor

36 § Tillsynsmyndigheten kan i ärenden enligt denna lag vid behov
anlita sakkunniga. Den sakkunnige har rätt till ersättning med det
belopp som tillsynsmyndigheten bestämmer. Huvudmannen för det
värmesystem som ärendet rör betalar ersättningen.

Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 8 eller 34 § eller om ersättning
till sakkunnig som avses i första stycket överklagas hos kammarrätten
genom besvär.

Annat beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag överklagas hos
regeringen genom besvär.

Föreskrifter om avgifter i ärenden hos tillsynsmyndigheten enligt
denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, av tillsynsmyndigheten.

37 § Mål som anges i 38 § prövas av statens va-nämnd. Bestämmelser om
nämnden finns i lagen (1976:839) om statens va-nämnd.

38 § Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 16
eller 17 § samt mål som rör tvist mellan huvudmannen och
fastighetsägare om

1. rätt att bruka ett allmänt värmesystem eller skyldighet att genom
avgift bidra till kostnaderna för sådant värmesystem,

2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa,

3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan
huvudmannen och fastighetsägare,

4. villkor för brukande av ett allmänt värmesystem i den mån allmänna
bestämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal inte har kunnat
träffas,

5. fordran på avgift till huvudmannen för ett allmänt värmesystem,

6. skadestånd eller annan påföljd enligt 30, 30 a eller 31 §,

7. skyldighet enligt 9 § andra stycket att medverka till att
provisorisk anordning för värmeförsörjning inrättas eller att utge
ersättning,

8. andra frågor som avses i denna lag. Lag (1987:135).

39 § Talan om återbetalning enligt 30 a § skall väckas inom två år
från det att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. Talan
får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom
angiven tid. Lag (1987:135).