Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

SFS nr
1981:1370
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:783

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om att
socialnämnderna skall lämna ut sådana personuppgifter som avses
i personuppgiftslagen (1998:204) för statistiska ändamål.
Förordning (2001:942).

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen
om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

a) ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första
stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i
annat fall,

b) annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket
socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer
med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana
insatser,

c) förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första
stycket socialtjänstlagen,

d) vistelse i familjehem och i hem för vård eller boende samt
den ersättning som utgivits av kommunen för vård och fostran
av barn i familjehem,

e) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga,

f) åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall,

g) introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar. Förordning (2012:783).

3 § Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra
personuppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för
en särskild statistisk undersökning som syftar till att
tillgodose angelägna samhällsbehov.

Uppgifterna får begäras först efter samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting. Förordning (2007:865).

4 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet
enligt denna förordning. Förordning (2007:865).

Övergångsbestämmelser

1988:1489

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen
(1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

1990:186

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om uppgifter om åtgärder enligt lagen
(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.