Förordning (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen

SFS nr
1981:1371
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:815
Upphävd
1988-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Med den statliga skoladministrationen avses i denna förordning
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna.

Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på skolöverstyrelsen
och, med undantag av 2 §, 3 § 2, 9 § och 18 §, på länsskolnämnderna samt
i övrigt på det sätt som följer av denna förordning.

Med chefen förstås i fråga om länsskolnämnden länsskolinspektören.
Förordning (1987:713).

2 § Den statliga skoladministrationen har enligt skollagen (1985:1100)
och andra författningar tillsyn över

— grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan
(det offentliga skolväsendet),

— utbildning för skolpliktiga vid skolor med enskild huvudman
(fristående skolor),

— utbildning vid hem som avses i 12 § lagen (1980:621) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,

— utbildning vid riksinternatskolor och vid vissa andra
statsunderstödda fristående skolor på gymnasial nivå,

— grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning
(komvux) och statens skolor för vuxna samt

— vissa andra statsunderstödda utbildningsformer.

Skolöverstyrelsen har dessutom enligt föreskrifter i andra författningar
tillsyn över

— statsunderstödda fristående lanthushållsskolor,

— folkhögskolor,

— statsbidrag till studieförbund för studiecirklar m. m. och

— vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, ungdom
och vuxna.

Utöver vad som följer av andra författningar skall den statliga
skoladministrationen ha tillsyn över grundläggande svenskundervisning
för invandrare och skolöverstyrelsen över statsbidrag till studieförbund
för studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för
invandrare.

Länsskolnämnden skall, utöver vad som följer av andra författningar, ha
tillsyn över statsunderstödda fristående lanthushållsskolor.

I fråga om de skolformer och utbildningsformer som anges i denna
paragraf används i denna förordning som en sammanfattande beteckning
skolväsendet. Förordning (1986:528).

3 § Skolöverstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för

1. de skolformer och utbildningsformer som anges i 2 § första och andra
styckena och

2. ärenden i övrigt om annan utbildning än utbildning på högskolenivå,
om inte annat följer av särskilda föreskrifter som regeringen meddelar.

4 § Den statliga skoladministrationen fullgör vissa uppgifter för den
kommunala högskoleutbildningen enligt särskilda föreskrifter som
regeringen meddelar. Förordning (1985:995).

5 § har upphävts genom förordning (1986:193).

6 § Den statliga skoladministrationen skall

1. se till att de mål och riktlinjer för skolväsendet som riksdagen och
regeringen har fastställt förverkligas inom givna ramar och med
iakttagande av kravet på en likvärdig utbildningsstandard i hela landet,

2. sörja för att en långsiktig och övergripande planering som bland
annat omfattar ekonomiska bedömningar sker så att olika
handlingsalternativ fortlöpande finns som underlag för regeringens och
riksdagens beslut om förändringar och utveckling av mål och riktlinjer.

Den statliga skoladministrationens insatser i fråga om skolformer och
utbildningsformer med kommuner eller landstingskommuner som huvudmän
skall främst avse planering, forskning, tillsyn, utvärdering,
läroplansarbete, rådgivning och information samt viss administration.

Inom den statliga skoladministrationen skall skolöverstyrelsen svara för
samordning mellan länsskolnämnderna och skolöverstyrelsen samt mellan
nämnderna.

7 § Att skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas befogenheter att
besluta kan vara begränsade i vissa hänseenden följer av förordningen
(1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. och
förordningen (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt
reglerade lärartjänster m.fl.

Skolöverstyrelsen

Uppgifter

8 § Det åligger skolöverstyrelsen särskilt att

1. ombesörja sådan långsiktig och övergripande planering av skolväsendet
i dess helhet och dess olika delar, som avses i 6 § första stycket,

2. i samverkan med länsskolnämnderna fortlöpande se till att de
fastställda målen och riktlinjerna för verksamheten inom skolväsendet
förverkligas,

3. som ett led i tillsynsarbetet stödja och främja verksamheten inom
skolväsendet genom att utarbeta kommentarmaterial, utveckla förebilder
och ge upplysningar och råd i annan form utan att åtgärderna verkar
kostnadshöjande,

4. ombesörja sådan central utvärdering av verksamheten inom
skolväsendet, som dels bland annat bygger på erfarenheter, vunna på
lokal och regional nivå, och på resultat av utvärderingar på dessa
nivåer, dels inriktas mot uppföljning av utbildningens innehåll,
organisation, resursfördelning, kostnader och resultat,

5. svara för att ett fortlöpande forskningsarbete bedrivs samt, främst
med stöd av länsskolnämnderna, följa och stimulera det lokala
utvecklingsarbetet,

6. svara för ett fortlöpande läroplansarbete för skolväsendet med
inriktning på att utarbeta underlag för regeringens läroplansbeslut, som
bland annat innefattar ekonomiska konsekvenser för staten och
huvudmännen,

7. svara för dels kartläggning av behovet av personalutbildning inom
skolväsendet, dels genomförande av viss sådan utbildning, dels
långsiktig planering och utvärdering av personalutbildning,

8. svara för konstruktion av prov,

9. beakta skolbyggnadsfrågor i anslutning till läroplans- och
utvecklingsarbete samt ge råd och service på skolbyggnadsområdet,

10. bevaka frågor om forskning kring och utveckling av läromedel,

11. bevaka frågor om behov av utrustning med stadigvarande
undervisningsmateriel,

12. utföra olika förvaltningsuppgifter enligt särskilda bestämmelser,

13. svara för information om sådana förändringar inom skolområdet som
har beslutats av riksdagen, regeringen, skolöverstyrelsen eller annan
central myndighet. Förordning (1983:275).

9 § Skolöverstyrelsen skall fortlöpande samarbeta med myndigheter,
organisationer och andra, särskilt i syfte att samordna
utbildningsverksamheten på skilda områden och att anpassa utbildningen
till samhällets behov och till olika grenar av yrkeslivet.

Organisation

10 § Skolöverstyrelsen leds av en styrelse (verksstyrelse). Ledamöter av
denna är skolöverstyrelsens generaldirektör och överdirektör samt elva
andra ledamöter. I verksstyrelsen är generaldirektören ordförande och
överdirektören vice ordförande.

Av de andra ledamöterna skall fem vara företrädare för de politiska
partierna i riksdagen, en vara företrädare för kommunerna, en vara
företrädare för landstingskommunerna, en vara företrädare för Svenska
arbetsgivareföreningen, en vara företrädare för Landsorganisationen i
Sverige, en vara företrädare för Tjänstemännens centralorganisation och
en vara företrädare för Centralorganisationen SACO/SR.

För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer.

En företrädare för elevintressena och en företrädare för
föräldraintressena får delta i verksstyrelsens överläggningar men inte i
dess beslut. Företrädarna utses i den ordning som verksstyrelsen
bestämmer.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på skolöverstyrelsen. Förordning
(1984:583).

11 § Generaldirektören är chef för skolöverstyrelsen.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Överdirektören utövar generaldirektörens tjänst när denne har förhinder
och inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes
ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och överdirektören har förhinder, fullgörs
generaldirektörens åligganden av det skolråd som generaldirektören
bestämmer.

12 § Inom skolöverstyrelsen finns ett planeringssekretariat och fyra
avdelningar, en för den obligatoriska utbildningen, en för
gymnasieskolutbildningen, en för vuxenutbildningen och en för
administrativa frågor.

Planeringssekretariatet och varje avdelning förestås av ett skolråd.

Inom skolöverstyrelsen finns vidare en informationsenhet.

För samordning och samverkan kompletteras organisationen med tillfälliga
arbetsgrupper bestående av personer från olika delar av organisationen.
Skolöverstyrelsen meddelar närmare bestämmelser om dessa arbetsgrupper.
Förordning (1986:525).

13 § Hos skolöverstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får skolöverstyrelsen anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

14 § har upphävts genom förordning (1984:583).

15 § har upphävts genom förordning (1983:275).

16 § har upphävts genom förordning (1984:583).

Ärendenas handläggning

17 § Av verksstyrelsen avgörs

1. inriktningen av arbetet med den långsiktiga och övergripande
planeringen samt inriktningen av insatser för skolforskning,

2. inriktningen av arbetet med den årliga anslagsframställningen och
verksamhetsplaneringen,

3. inriktningen av arbetet med utvärdering och tillsyn,

4. viktigare frågor om skolöverstyrelsens organisation och arbetsformer
samt om samarbetet inom den statliga skoladministrationen,

5. viktigare författningsfrågor samt andra frågor som generaldirektören
hänskjuter till verksstyrelsen.

18 § Verksstyrelsen är beslutför när generaldirektören eller
överdirektören och minst fyra av de i 10 § andra stycket angivna
ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1036).

19 § Om ett styrelseärende är så brådskande att verksstyrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom
meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet
hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa
sammanträde med verksstyrelsen.

20 § har upphört att gälla genom förordning (1983:275).

21 § Frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning
avgörs av generaldirektören och minst två skolråd. Förordning
(1986:1036).

22 § Ärenden som inte skall avgöras av verksstyrelsen eller i den
ordning som anges i 21 § första stycket avgörs av generaldirektören
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av generaldirektören får de avgöras av annan tjänsteman i den
omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.
Förordning (1983:275).

23 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte
heller sådana åtgärder vidtas som rubbar eller ändrar av verksstyrelsen
meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Det som nu har sagts
gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess
regeringen bestämmer annat.

24 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 22 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på skolrådet för den avdelning
eller chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt
förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av verksstyrelsen.

Skolrådet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans
ansvarsområde föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer
chefen för informationsenheten. Förordning (1987:713).

25 § Föreskrifterna i 19 § andra och tredje styckena förvaltningslagen
(1986:223) skall tillämpas även på sådana företrädare för elevintressena
och föräldraintressena som avses i 10 § fjärde stycket. Förordning
(1986:1036).

26 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

27 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Länsskolnämnderna

Uppgifter

28 § Det åligger länsskolnämnden särskilt att

1. genom en aktiv tillsyn verka för att skolväsendet i länet arbetar
efter de mål, riktlinjer och planer som har fastställts för
verksamheten,

2. svara för utveckling, samordning och planering av skolväsendet i
länet samt därvid ta initiativ till regelbundna samråd om utbudet av
utbildning i gymnasieskolan, komvux och arbetsmarknadsutbildning i
länet,

3. efter samråd med länsstyrelsen och andra samhällsplanerande
myndigheter eller institutioner inom länet ombesörja en ändamålsenlig
planering av skolväsendet,

4. verka för samarbete mellan skolväsendet och arbetslivet i länet för
att främja utbildningens anknytning till arbetslivet,

5. stimulera, stödja och följa det utvecklingsarbete, som bedrivs
lokalt, samt därvid ge råd och service och förmedla erfarenheter utan
att åtgärderna verkar kostnadshöjande för staten och huvudmännen för
utbildningen,

6. ge stöd och råd i fråga om personalutbildning inom skolväsendet,

7. i samarbete med dels kommuner och andra huvudmän, dels
skolöverstyrelsen medverka till den fortlöpande utvärderingen av
verksamheten inom skolväsendet,

8. utföra olika förvaltningsuppgifter enligt särskilda bestämmelser,

9. planlägga skolväsendets verksamhet i händelse av krig eller
krigsfara. Förordning (1986:193).

Organisation

29 § Länsskolnämnden skall ha elva ledamöter. Förordning (1985:995)

29 a § Fyra av ledamöterna skall vara företrädare för arbetsmarknaden.
De utses av regeringen efter förslag från Svenska
arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens
centralorganisation och Centralorganisationen SACO/SR.

En ledamot skall representera utbildningsverksamheten i länet och en
ledamot den allmänna samhällsplaneringen där. Dessa två ledamöter skall
utses av länsstyrelsen.

För var och en av nämnda sex ledamöter skall en suppleant utses i samma
ordning som ledamoten. Förordning (1985:995).

29 b § Ledamöter och suppleanter som avses i 29 a § skall utses för tre
år räknat från och med den 1 januari året efter det när allmänna val
till landsting och kommunfullmäktige har ägt rum. De skall vara bosatta
inom länet. Förordning (1985:995).

29 c § I 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) finns föreskrifter om
ledamöter och suppleanter som väljs av landsting eller
kommunfullmäktige. Förordning (1986:193).

30 § De ledamöter och suppleanter som landsting eller kommunfullmäktige
väljer bör ha visat intresse för utbildningsfrågor. De får inte inneha
tjänst som skolledare eller lärare vid någon skola under
länsskolnämndens inseende eller vid annan skola som meddelar motsvarande
undervisning. Förordning (1985:995).

31 § Landstings och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller
suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många
ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot,
vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal
personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall
den avrundas till närmast högre hela tal.

Föreskrifter om förfarandet vid proportionellt val finns i lagen
(1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting,
kommunfullmäktige m.m.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även
bestämmas den ordning i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

32 § Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara ordförande i
länsskolnämnden. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

33 § Om en ledamot eller suppleant upphör att vara behörig förfaller
uppdraget omedelbart.

Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under
tjänstgöringstiden, inträder i ledamotens ställe för återstoden av
tjänstgöringstiden en suppleant enligt den ordning mellan suppleanterna
som har bestämts vid valet.

Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt
val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av
tjänstgöringstiden.

34 § Arbetet hos länsskolnämnden leds av en länsskolinspektör.

Arbetet skall under länsskolinspektören bedrivas på ett sådant sätt, att
det främjar en samordnad, enhetlig planering och ett samlat
ansvarstagande för dels grundskolan och annan obligatorisk utbildning
dels de frivilliga utbildningarna under nämndens inseende.

35 § Hos länsskolnämnderna finns skolinspektörer, utom vid nämnden i
Gotlands län.

Hos länsskolnämnderna finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får länsskolnämnderna anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

35 a § Hos vissa länsskolnämnder finns en planeringsberedning.
Föreskrifter om sådana planeringsberedningar finns i förordningen
(1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med
handikapp. Förordning (1984:76).

36 § Länsskolnämndens tjänstemän är skyldiga att komma till sammanträden
som centrala förvaltningsmyndigheter kallar dem till. På begäran av
länsstyrelsen är de också skyldiga att, som föredragande eller på annat
sätt, delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband
med nämndens uppgifter.

37 § Tjänsteresor skall, inom ramen för tillgängliga medel, företas av
länsskolnämndens tjänstemän enligt de allmänna riktlinjer som meddelas
av nämnden och enligt närmare beslut av länsskolinspektören. Planeringen
av reseverksamheten bör i största möjliga utsträckning inriktas på besök
vid skolor och annan utbildningsverksamhet inom länet. Efter särskilt
beslut av nämnden får även ledamöter företa tjänsteresor.

Ärendenas handläggning

38 § Av länsskolnämnden i plenum avgörs

1. viktigare frågor om planering, utveckling, resursfördelning,
utvärdering och tillsyn rörande skolväsendet inom länet,

2. frågor om samverkan och fördelning av kostnader mellan kommuner och
landstingskommuner enligt gällande skollag,

3. viktigare frågor om organisation, ekonomi och arbetsformer för
nämnden,

4. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. frågor om tillsättning av tjänster som rektor och studierektor,

6. frågor om tillsättning av tjänster hos nämnden som skolinspektör,
avdelningsdirektör, byrådirektör och som kvalificerad handläggare för
pedagogiska arbetsuppgifter.

7. andra frågor som länsskolinspektören hänskjuter till plenum.
Förordning (1987:713).

39 § Länsskolinspektören är skyldig att närvara vid länsskolnämndens
plenum och har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Skolinspektörerna har rätt att delta i nämndens överläggningar i plenum.

Vid handläggning av en fråga av större vikt, som rör någon annan
länsmyndighets arbetsområde, skall företrädare för den myndigheten ges
tillfälle att delta i nämndens överläggningar.

Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträden med nämnden och om de
ärenden som därvid skall förekomma.

40 § I pleniärenden är länsskolnämnden beslutför när ordföranden eller
vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:1036).

41 § Om ett pleniärende är så brådskande att länsskolnämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra
ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall
anmälas vid nästa plenum.

42 § har upphävts genom förordning (1986:193).

43 § I ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut i
pleniärenden av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte heller sådana åtgärder vidtas som rubbar eller
ändrar av länsskolnämnden i plenum meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

44 § Ärenden som inte skall avgöras av länsskolnämnden i plenum avgörs
av länsskolinspektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det
slag att de behöver prövas av länsskolinspektören får de avgöras av
annan tjänsteman hos nämnden i den omfattning som framgår av
arbetsordningen eller särskilda beslut.

45 § När länsskolinspektören har förhinder, fullgörs hans åligganden av
den skolinspektör som länsskolinspektören bestämmer. Länsskolinspektören
i Gotlands län får överlämna sina åligganden till annan tjänsteman vid
nämnden.

I länsskolinspektörens frånvaro får dock inte enligt 44 § fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte heller sådana åtgärder vidtas som rubbar eller ändrar av
nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Det som nu har
sagts gäller även vid ledighet på länsskolinspektörstjänsten.

46 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 44 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

När länsskolnämnden har att behandla ett ärende, som rör en
planeringsfråga av regionalpolitisk betydelse och som skall överlämnas
till länsstyrelsen för avgörande, skall nämnden i samråd med
länsstyrelsen bestämma hur ärendet skall beredas. Detsamma gäller
ärenden där länsstyrelsens yttrande enligt gällande föreskrifter måste
inhämtas.

Föredragningen av ärenden hos nämnden ankommer på skolinspektörerna
eller andra tjänstemän enligt föreskrifter i arbetsordningen eller
enligt särskilda beslut. Länsskolinspektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av nämnden i plenum.

En skolinspektör eller annan tjänsteman har rätt att närvara när ett
ärende som hör till hans ansvarsområde föredras av någon annan.

47 § Bestämmelserna i 12 § allmänna verksstadgan (1965:600) om uppgifter
i skrivelse till regeringen eller departementschef skall tillämpas på
skrivelser även till centrala förvaltningsmyndigheter. Förordning
(1986:1036).

48 § Länsskolinspektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

49 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Besök och inspektion

50 § I den statliga skoladministrationens tillsyn över skolväsendet
ingår besök och inspektioner vid skolor och annan utbildningsverksamhet
som står under dess inseende.

Ändamålet med besök och inspektion är i första hand att ge myndigheten
kännedom om verksamheten i dess huvuddrag och att i direkt kontakt utan
att ålägga huvudmännen för utbildningen nya uppgifter fortlöpande stödja
och främja en utveckling och planering av utbildningsverksamheten i
enlighet med skolans mål.

Inspektion kan även utgöra led i sådan handläggning hos
skolöverstyrelsen eller hos en länsskolnämnd, som utmynnar i att
myndigheten beslutar att påtala att bindande föreskrifter i lag,
läroplan eller annan författning inte följs.

51 § För länsskolnämnderna utgör besök kontinuerliga inslag i arbetet.

Det ankommer på nämnderna att, i första hand genom sina tjänstemän,
sätta sig in i hur skolarbetet bedrivs och att därvid följa
undervisningen och ta del av förutsättningarna för det lokala arbetet.

52 § Myndigheten beslutar vilken eller vilka tjänstemän hos myndigheten
som skall utföra en inspektion.

Lyder verksamheten under en annan central förvaltningsmyndighet,
tillämpas vid inspektioner den ordning som myndigheterna kommer överens
om.

Krävs för en viss inspektion sådana särskilda erfarenheter, som är
företrädda inom en annan statlig myndighet, får skolöverstyrelsen på
central nivå och länsskolnämnden på regional nivå påkalla biträde av den
myndigheten.

53 § Vid inspektion bör de deltagande sammanträffa med vederbörande
skolledare och, när så är påkallat, ordföranden i styrelsen för skolan.

54 § Efter en genomförd inspektion skall den som har utfört inspektionen
avge redogörelse inom den tid och på det sätt, som skolöverstyrelsen
respektive länsskolnämnden bestämmer, och därvid ägna särskild
uppmärksamhet åt vilka åtgärder, inom ramen för de direkta åligganden
som ankommer på huvudmannen för utbildningen, som de gjorda
iakttagelserna bör leda till.

Tjänstetillsättning m.m.

55 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Regeringen tillsätter efter anmälan av generaldirektören dels tjänster
som skolråd, skolöverläkare och undervisningsråd vid skolöverstyrelsen,
dels tjänster som länsskolinspektör vid länsskolnämnd.

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva tjänst som
länsskolinspektör.

Tjänster som skolinspektör tillsätts av regeringen efter förslag av
länsskolnämnden och yttrande av skolöverstyrelsen.

Övriga tjänster vid skolöverstyrelsen tillsätts av överstyrelsen och vid
länsskolnämnden av nämnden. Detsamma gäller antagning av annan personal.

Det finns särskilda bestämmelser om tidsbegränsning i vissa fall av
anställning som bekostas av viss medelspost.

56 § Andra ledamöter av verksstyrelsen än generaldirektören och
överdirektören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen
för högst tre år.

57 § har upphävts genom förordning (1984:583).

58 § I 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) samt i 29 a–29 c och 31–33 §§
denna förordning finns föreskrifter om hur ledamöter och suppleanter i
länsskolnämnderna skall utses.

Landstingskommuner, kommuner och länsstyrelser som utser ledamöter och
suppleanter skall snarast skriftligen underrätta
utbildningsdepartementet om deras namn och postadresser. Förordning
(1986:193).

Ledighet m.m.

59 § Frågor om sådan längre ledighet för länsskolinspektören eller andra
tjänstemän hos länsskolnämnden, som till följd av bestämmelserna i 16
och 17 §§ allmänna verksstadgan (1965:600) skulle prövas av regeringen,
avgörs av skolöverstyrelsen eller efter dess bemyndigande av nämnden.

60 § I fråga om tjänster som länsskolinspektör eller vikariat på sådana
tjänster prövas frågor om anställnings upphörande enligt 7 kap. 2–4 och
12 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning av skolöverstyrelsen.

I fråga om tjänster som skolinspektör eller vikariat på sådana tjänster
prövas sådana frågor av länsskolnämnden. Förordning (1987:883).

61 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av skolöverstyrelsen även i fråga om skolråd,
undervisningsråd, skolöverläkare, länsskolinspektör och skolinspektör.

Överklagande

62 § Länsskolnämndens beslut får överklagas hos skolöverstyrelsen, om
något annat inte framgår av andra stycket eller av andra särskilda
föreskrifter.

Nämndens förslag till tillsättning av en tjänst som skolinspektör får
överklagas hos regeringen. Förordning (1987:713).

63 § Beslut som skolöverstyrelsen har meddelat som andra instans får
överklagas hos regeringen endast när beslutet gäller tillsättning av en
tjänst eller ett vikariat eller besked om bisyssla.

Att sådana beslut i ärenden om tjänstledighet som skolöverstyrelsen har
meddelat som andra instans får överklagas hos statens arbetsgivarverk
följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111). Förordning (1987:713).

Övergångsbestämmelser

1983:877

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
talan mot beslut som har meddelats eller förslag som har avgetts före
ikraftträdandet.

1984:583

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 28 §, den 1 juli 1984, och
i övrigt den 1 november 1984.