Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola

SFS nr
1981:159
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:654
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:890

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens hundskola.

Uppgifter

2 § Skolan har till uppgift att mot ersättning tillhandahålla dresserade
hundar samt meddela utbildning i hundtjänst.

I den mån det kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts, får
skolan mot ersättning meddela djursjukvård och tillhandahålla andra med
verksamheten förenliga tjänster.

3 § Det åligger skolan särskilt att

samarbeta med rikspolisstyrelsen, överbefälhavaren,
generaltullstyrelsen, Synskadades riksförbund och andra intressenter för
att effektivt utnyttja skolans resurser,

efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet bedriva avel och annan
anskaffning av hundar,

bedriva uppfödning, dressyr och försäljning av hundar,

anordna kurser i användning, dressyr och vård av hundar.

4 § Taxa för ersättningar enligt 2 § bestäms av skolan efter samråd med
riksrevisionsverket.

Organisation

5 § Skolan leds av en styrelse. Ledamöter av denna är chefen för skolan
och sex andra ledamöter. Bland ledamöterna förordnar regeringen en
ordförande och en vice ordförande.

För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen en
personlig ersättare.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på skolan.

6 § Skolan förestås av en chef.

Till sin ställföreträdare får chefen för skolan utse chefen för någon av
de i 7 § nämnda enheterna. Ställföreträdaren inträder när chefen för
skolan är förhindrad att utöva sin tjänst samt även i övrigt efter
beslut av denne vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av
ärenden.

7 § Inom skolan finns fyra enheter, en för förvaltning, en för avel och
test, en för dressyr och utbildning och en för djursjukvård.

Varje enhet förestås av en enhetschef.

8 § Hos skolan finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter
eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av
behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får skolan anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden om riktlinjer för skolans verksamhet,

2. viktigare frågor om skolans organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad N 11 eller, vid
tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst
lönegrad N 11,

5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som chefen för skolan hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1986:890).

10 § Styrelsen är beslutför när chefen för skolan och minst tre andra
ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:890).

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller,
vid lika röstetal, den mening som biträds av den som för ordet. I 15
kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa frågor.

11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, däribland ordföranden eller vice
ordföranden och chefen för skolan. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får chefen för skolan besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av chefen för
skolan ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de
behöver prövas av chefen får de avgöras av annan tjänsteman i den
omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

13 § När chefen för skolan är förhindrad att utöva sin tjänst, får
ställföreträdaren inte fatta sådana beslut av större vikt som kan anstå
utan olägenhet. Åtgärder som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder får inte heller vidtas utan
medgivande av chefen för skolan. Vad nu har sagts gäller även vid
ledighet på tjänsten som chef för skolan, till dess regeringen bestämmer
annat.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Chefen för
skolan får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall
avgöras av styrelsen.

En chef för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans enhet föredras av annan.

15 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

16 § har upphävts genom förordning (1986:890).

17 § Chefen för skolan får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos
skolan.

19 § Kammarkollegiet utfärdar föreskrifter för skolans kassatjänst och
redovisning.

Tjänstetillsättning

20 § Chefen för skolan förordnas av regeringen.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av skolan.

21 § Andra styrelseledamöter än chefen för skolan samt ersättarna för
dessa förordnas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

22 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen även i fråga om chefen för skolan.