Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin

SFS nr
1981:175
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-03-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:905
Upphävd
1988-01-01

1 § Länsstyrelsen i Stockholms län skall sörja för att den nuvarande
vildsvinsstammen som lever i frihet i länet inte ökar i nämnvärd
omfattning.

Inom landet i övrigt skall länsstyrelserna vidta de åtgärder som
behövs för att utrota vildsvin som lever i frihet. Förordning
(1983:1122).

2 § Om det behövs för att utrota eller minska vildsvinsstammarna skall
länsstyrelsen tillämpa 24 § 3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt.

3 § Om länsstyrelsen fattar beslut om jakt efter vildsvin enligt 24 §
3 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt, skall länsstyrelsen
bestämma att jakten skall ske genom jakträttsinnehavarens försorg, om
han åtar sig jakten och det är lämpligt att jakten bedrivs på detta
sätt.

Sker jakten genom jakträttsinnehavarens försorg, tillfaller fällda
djur honom.

4 § Medel ur jaktvårdsfonden får efter beslut av statens
naturvårdsverk ställas till förfogande för åtgärder enligt 1 §.
Förordning (1983:1122).