Förordning (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)

SFS nr
1981:186
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1981-03-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1124
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § första
punkten och 15 §, tillämpas på nordiska afrikainstitutet.

Uppgifter

2 § Nordiska afrikainstitutet har till uppgift att inom Norden främja
studiet av afrikanska förhållanden.

3 § Det åligger institutet särskilt att

1. främja och driva vetenskaplig forskning och undervisning om
Afrika,

2. utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen,

3. genom kurser, föreläsningar, seminarier och eljest sprida
information om Afrika och aktuella afrikanska förhållanden,

4. stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika.

4 § Institutet skall inom sitt verksamhetsområde samarbeta med
myndigheter, organisationer, institutioner och enskilda såväl i de
nordiska länderna som i andra länder.

5 § Institutet skall årligen före den 1 september till regeringen inge
en berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation

6 § Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är rektorn vid
universitetet i Uppsala, som också är styrelsens ordförande,
överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala,
föreståndaren för institutet och tio andra ledamöter som regeringen
utser särskilt. Av de ledamöter som utses särskilt förordnas en efter
förslag av regeringen i Danmark, en efter förslag av regeringen i
Finland, en efter förslag av regeringen i Island och en efter förslag
av regeringen i Norge.

För de ledamöter som regeringen utser särskilt skall det finnas en
personlig ersättare.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelsen äger rätt att vid behov inom sig utse ett arbetsutskott.

7 § Chef för institutet är dess föreståndare.

8 § Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda
föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan
personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

9 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor om institutets verksamhet, organisation och
arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

3. frågor om tillsättning av tjänster,

4. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,

5. andra frågor som ordföranden eller föreståndaren hänskjuter till
styrelsen.

10 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
föreståndaren.

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst sex andra
ledamöter är närvarande. Förordning (1986:806).

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 10 §
avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende i styrelsen ankommer på föreståndaren
eller en särskilt förordnad föredragande. Förordning (1986:806).

13 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

14 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan
av styrelsens ordförande. Förordnande som föreståndare får meddelas
för bestämd tid eller tills vidare längst till viss tidpunkt.
Föreståndaren bör ha forskningserfarenhet från ett område som är av
betydelse för institutets verksamhet och den vetenskapliga kompetens
som i allmänhet fordras för docentur.

Andra tjänster tillsätts av styrelsen. Kungörelser om lediga tjänster
tillkännages efter styrelsens bestämmande även i Danmark, Finland,
Island och Norge. Förordning (1984:759).

15 § De styrelseledamöter som utses särskilt och ersättarna för dessa
förordnas av regeringen för högst tre år i sänder.