Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver

SFS nr
1981:188
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1982:926

1 § Belopp som i bokslut till ledning för 1983 och tidigare års
taxeringar har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för följande
ändamål, nämligen för

a) kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i
riket belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd
att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller
ombyggnad av sådan byggnad,

b) avskrivning av döda inventarier som, om de inte utgör
transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas i här
i riket bedriven verksamhet,

c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhåll av
markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av
anskaffningsvärdet av markanläggning som får dras av genom årliga
värdeminskningsavdrag. Förordning (1983:926).

2 § Investeringsreserven får tas i anspråk endast för den del av
utgifterna för byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och
arbeten i skogsbruk som hänför sig till perioden den 1 mars 1981–den
31 mars 1985 samt för avskrivning av inventarier som levereras under
perioden den 1 mars 1981–den 31 december 1984. Förordning
(1983:926).

3 § Ianspråktagande av investeringsreserven får inte avse begagnade
inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses i 2 §
sjölagen (1891:35 s.1), järnvägsvagnar samt containrar och liknande
anordningar för befordran av gods. I fråga om inventarier som den
skattskyldige har förvärvat från näringsidkare med vilken han är
förbunden i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får
investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har
tillverkats under beskattningsåret.

I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen
(1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är
avsedd för yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse.

4 § har upphört att gälla genom förordning (1983:926).

5 § Investeringsreserven får tas i anspråk endast för avskrivning
eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig.

6 § Denna förordning gäller inte sådana skattskyldiga som avses i 7 §
första stycket a) lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv.
Övergångsbestämmelser

1983:926

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling. Den upphävda 4 § skall dock fortfarande tillämpas
i fråga om

1. byggnadsarbeten, arbeten på markanläggningar och arbeten i
skogsbruk som utförs före utgången av mars 1984,

2. inventarier som levererats före utgången av år 1983.